Table of Contents

  Om een zelfstandige activiteit te mogen uitoefenen, moet u aan bepaalde voorafgaande voorwaarden voldoen:

  Persoonsgebonden voorwaarden

  Voorafgaand aan eender welke vestiging moeten er bepaalde wettelijke eisen vervuld zijn:

  • de wettelijk meerderjarige leeftijd van 18 jaar hebben;
  • niet wettelijk onbekwaam zijn verklaard of onder juridisch toezicht staan;
  • zijn burger- en politieke rechten genieten;
  • geen beroepsverbod hebben gekregen.

  Nationaliteitsvoorwaarde

  Beroepskaart

  Als u de Belgische nationaliteit niet heeft en evenmin de nationaliteit van een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland, moet u een beroepskaart hebben om een zelfstandige activiteit te kunnen uitoefenen (tenzij u hiervan vrijgesteld werd).

  Er wordt voorzien in een vrijstelling voor de begunstigden van het akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie. (koninklijk besluit van 24 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen betreffende de begunstigden van het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie).

  De lidstaten van de Europese Economische Ruimte zijn:

  • de landen van de Europese Unie,
  • IJsland,
  • Noorwegen,
  • Liechtenstein.

  U moet uw aanvraag tot het verkrijgen van een beroepskaart indienen:

  • als u reeds in België verblijft en een geldig “attest van immatriculatie model A” heeft of een geldig “bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister”, en u wil uw activiteit uitoefenen in het Waals Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 
   bij een erkend ondernemingsloket  naar keuze;
  • als u reeds legaal in België verblijft en uw activiteiten in het Vlaams Gewest wil uitoefenen:
   via een specifieke online applicatie
  • als u in het buitenland woont:
   bij de Belgische diplomatieke of consulaire post van het land waar u verblijft, .

  Die kaarten worden door de gewesten afgeleverd.

  Erkenning van beroepskwalificaties

  Als u een professional bent uit een lidstaat van de EU, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, hebt u geen beroepskaart nodig om uw activiteit in België uit te oefenen. Aangezien sommige beroepen echter gereglementeerd zijn, moet u eerst nagaan of uw beroepskwalificaties er erkend worden.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met “Be Assist” , het Belgische assistentiecentrum voor de erkenning van beroepskwalificaties.

  Nationale coördinatie van de Europese richtlijn over de erkenning van beroepskwalificaties

  De FOD Economie werd belast met de nationale coördinatie van de Europese richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties.

  Activiteitgebonden voorwaarden

  Naast de algemene verplichtingen die gelden voor alle zelfstandigen, bestaan er nog bijzondere formaliteiten voor bepaalde categorieën van zelfstandigen. Die formaliteiten houden verband met:

  • te bewijzen ondernemersvaardigheden (basiskennis van bedrijfsbeheer en eventueel de beroepsbekwaamheid);
  • de voorwaarden voor het uitoefenen of het voeren van een titel van een vrij beroep of een dienstverlenend intellectueel beroep;
  • het verkrijgen van een aantal specifieke vergunningen en machtigingen.

  Ondernemersvaardigheden

  De gewesten zijn bevoegd voor de toegang tot bepaalde zelfstandige beroepen.

  In het Vlaamse Gewest zijn de vereisten op het vlak van basiskennis bedrijfsbeheer en beroepsbekwaamheid afgeschaft. De voorwaarden kunnen dus verschillen van gewest tot gewest.

  U kunt terecht bij de ondernemingsloketten voor meer informatie over de geldende wetgeving.

  Vrije en intellectuele beroepen

  Onder vrije beroepen verstaan we in het algemeen zelfstandige beroepen die intellectuele diensten verlenen of bepaalde goederen leveren. 

  De toegangsvoorwaarden verschillen al naargelang het beoogde vrije of intellectuele beroep.

  Tabel met de termijnen voor het inschrijven op de tabel van stagiaires en houders van deze beroepen. (PDF, 197.59 KB)

  Er bestaan ook nog andere vrije en intellectuele beroepen, met name van juridische, medische en paramedische aard, waarvan de reglementering onder de bevoegdheid van de FOD Justitie  en Volksgezondheid ressorteert.

  Specifieke licenties en machtigingen

  Voor sommige activiteiten zijn specifieke machtigingen of toelatingen nodig:

  Het voeren van de beroepstitel

  In België zijn sommige beroepen gereglementeerd en is het voeren van bepaalde beroepstitels beschermd. Dat betekent dat alleen wie aan de gestelde voorwaarden voldoet, de titel in kwestie mag gebruiken.

  Meer informatie over het voeren van de beroepstitel.

  Meer informatie?

  De overheidsdiensten bieden verschillende websites aan om uw project toe te lichten en de administratieve handelingen, financieringsmogelijkheden, steunmaatregelen, eventuele risico’s…te verduidelijken.

  Het federale portaal belgium.be​ beschikt over gedetailleerde rubrieken voor de oprichting van een onderneming.

  Bijkomende informatie - specifiek voor de gewesten - kunt u vinden op de verschillende portaalsites van de gewestelijke instellingen:

  U kunt voor informatie en gespecialiseerd advies ook de hulp inroepen van talrijke beroepsorganisaties uit de privé- of de openbare sector. Zo hebben de interprofessionele federaties en beroepsverenigingen van zelfstandigen en kmo's bijvoorbeeld diensten die helpen bij het oprichten van ondernemingen.

  Daarnaast zijn er ook nog de ondernemingsloketten. Zij zijn zeer geschikte gesprekspartners van de kandidaat-ondernemers: ze vormen uw uniek toegangspunt voor de antwoorden op de vragen die u zich kunt stellen en om de administratieve formaliteiten voor de opstart van uw activiteit te regelen.

  Laatst bijgewerkt
  9 november 2023