Wat doet een gecertificeerde accountant?

De gecertificeerde accountant oefent hoofdzakelijk de volgende activiteiten uit:

 1. de boekhouding en de boekhoudkundige diensten organiseren en advies verstrekken over de boekhoudkundige organisatie bij ondernemingen;
 2. de resultaten bepalen en de jaarrekening opmaken volgens de wettelijke bepalingen;
 3. boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen, openen, houden, centraliseren en sluiten;
 4. alle boekhoudstukken nazien en corrigeren die niet leiden tot een attestering of een expertiseverslag voor derden;
 5. met boekhoudtechnische procedés de positie en werking van ondernemingen analyseren op het vlak van kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico’s wanneer dat niet leidt tot een attestering of een expertiseverslag bestemd voor derden;
 6. zowel privé- als gerechtelijke expertise verstrekken voor de boekhouding van ondernemingen;
 7. elke opdracht uitvoeren omschreven in punt 4. tot en met 6. uitgevoerd door een gecertificeerde accountant, andere dan de gebruikelijke beroepsbeoefenaar, die leidt tot een attestering of een expertiseverslag bestemd voor derden;
 8. andere opdrachten uitoefenen waarvan de uitvoering volgens de wet zijn voorbehouden aan de gecertificeerde accountant;
 9. advies verstrekken in alle fiscale aangelegenheden;
 10. de belastingplichtige bijstaan bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen;
 11. de belastingplichtige vertegenwoordigen bij de belastingdiensten;
 12. administratieve diensten organiseren en advies verstrekken over de administratieve organisatie van ondernemingen.

Als u de activiteiten onder de punten 6. tot 8. wil uitoefenen, moet u die activiteiten uitoefenen als zelfstandige of als rechtspersoon of een hoedanigheid hebben die gelijkwaardig is aan die van bedrijfsrevisor. Als u de activiteiten onder een ander statuut uitoefent, mag u die activiteiten uitoefenen zonder bijkomende voorwaarden maar dan mag u de beroepstitel niet dragen.

De intern gecertificeerde accountant oefent de volgende activiteiten uit binnen een arbeidsovereenkomst of een bezoldigde betrekking bij de overheid:

 1. de boekhouding en de boekhoudkundige diensten organiseren en advies verstrekken over de boekhoudkundige organisatie bij ondernemingen;
 2. de resultaten bepalen en de jaarrekening opmaken volgens de wettelijke bepalingen;
 3. boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen openen, houden, centraliseren en sluiten;
 4. alle boekhoudstukken nazien en corrigeren die niet leiden tot een attestering of een expertiseverslag bestemd voor derden;
 5. met boekhoudtechnische procedés de positie en werking van ondernemingen analyseren vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico’s wanneer dat niet leidt tot een attestering of een expertiseverslag voor derden;

Wie mag het beroep van gecertificeerde accountant uitoefenen?

De voorwaarden om tot het beroep toegelaten te worden en het uit te oefenen, verschillen naargelang:

 • u zich in België wilt vestigen om er het beroep uit te oefenen;
 • u het beroep tijdelijk en occasioneel (tijdelijke dienstverrichting) in België wilt uitoefenen als onderneming die in een andere lidstaat gevestigd is.
  Worden hier als lidstaat beschouwd: elke staat die deel uitmaakt van de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland;
 • u beschikt over een titel die toegang geeft tot het beroep van gecertificeerde accountant, behaald in een ander land dan een lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland.

Om het verschil tussen vestiging en tijdelijke dienstverrichting beter te begrijpen, kunt u de FAQ van Be-Assist raadplegen.

Wie mag de titel van gecertificeerde accountant dragen?

U mag de titel van gecertificeerde accountant alleen dragen als u als gecertificeerd accountant ingeschreven bent in het openbaar register van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (“Institute for tax advisors and accountants” in het Engels). U mag dan ook het Engelse equivalent "certified accountant" gebruiken.

Als u onder de vorm van een rechtspersoon werkt, mag uw rechtspersoon de titel van gecertificeerde accountant gebruiken of opnemen in de maatschappelijke benaming op voorwaarde dat:

 • de rechtspersoon ingeschreven is in het openbaar register van het Instituut;
 • de meerderheid van de leden van het bestuursorgaan gecertificeerde accountants zijn.

Wie mag de titel van intern gecertificeerde accountant dragen? 

U mag de titel van intern gecertificeerde accountant dragen als u in die hoedanigheid ingeschreven bent in het openbaar register van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants.

Hoe vindt u een gecertificeerde accountant?

Op de website van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants vindt u de namen en contactgegevens van alle (intern) gecertificeerde accountants ingeschreven in het openbaar register van het Instituut.

Contact

Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants

Institute for Tax Advisors & Accountants
Renaissance Building
Emile Jacqmainlaan 135/2
1000 Brussel

Tel.: + 32 2 240 00 00
E-mail: info@itaa.be

Laatst bijgewerkt
27 november 2020