Table of Contents

  Op 9 juli 2014 duidde de minister van Economie de dienst Intellectuele beroepen en wetgeving van de Algemene Directie K.M.O.-beleid aan als “nationaal coördinator” in het kader van de gewijzigde richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties. De nationale coördinatie heeft als doel de uitvoering van de richtlijn te promoten en te stroomlijnen.

  Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

  De Europese Richtlijn 2005/36/EG van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties heeft als voornaamste doel het coördineren van het gemeenschappelijke erkenningsstelsel van beroepskwalificaties. Deze richtlijn is van toepassing op iedere lidstaat die deel uitmaakt van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) (EU + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), alsook op Zwitserland.

  Haar doel is beroepsbeoefenaars makkelijker toegang te geven, als zelfstandige of als loontrekkende, tot een beroep in een andere lidstaat dat een bijzondere kwalificatie vereist voor de uitoefening van een specifieke beroepsactiviteit.

  Zij voorziet in:

  • een stelsel van automatische erkenning voor een beperkt aantal beroepen gebaseerd op de harmonisatie van minimale opleidingsvereisten;
  • een erkenningsstelsel op basis van beroepservaring;
  • een algemeen stelsel wanneer deze twee stelsels niet van toepassing zijn.

  Om een antwoord te vinden op de aanzienlijke veranderingen die hebben plaatsgevonden in de onderwijs- en opleidingsstelsels van de lidstaten en om gevolg te geven aan de verschillende evaluaties van het ingevoerde stelsel, werd Richtlijn 2005/36/EG grondig gewijzigd door Richtlijn 2013/55/EU van 20 november 2013.

  Richtlijn 2013/55/EU van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG

  De Richtlijn 2013/55/EU bevat, naast de gebruikelijke verplichting tot omzetting, onder meer:

  • de invoering van de Europese beroepskaart (EPC);
  • het vastleggen van de taken van de nationale coördinator;
  • de invoering van een waarschuwingsmechanisme;
  • de verplichting om informatie online ter beschikking te stellen via het één-loket;
  • de mogelijkheid om de verplichtingen, procedures en formaliteiten vanop afstand en via elektronische weg te vervullen of op te volgen, via het gepaste één-loket of de bevoegde autoriteiten;
  • de oprichting van assistentiecentra;
  • de transparantieverplichtingen;
  • een verplichting om verslag uit te brengen over de beslissingen genomen in het kader van de richtlijn beroepskwalificaties.

  Rol van de nationale coördinator

  De taken van de nationale coördinator zijn:

  • een eenvormige toepassing van de richtlijn bevorderen;
  • alle informatie verzamelen die voor de toepassing van de richtlijn van nut is, zoals informatie over de toegangsvoorwaarden voor gereglementeerde beroepen in de lidstaten;
  • suggesties voor gemeenschappelijke opleidingskaders en gemeenschappelijke opleidingsproeven onderzoeken;
  • informatie en beste praktijken uitwisselen om de permanente professionele ontwikkeling in de lidstaten te optimaliseren;
  • informatie en beste praktijken uitwisselen over de toepassing van de in artikel 14 bedoelde compenserende maatregelen.
  • (artikel 56 van de Richtlijn 2005/36/CE)

  De richtlijn voorziet verder dat de nationale coördinator  voor de uitvoering van zijn opdracht beroep kan doen op de in artikel 57ter bedoelde assistentiecentra. “Be-Assist ”, het assistentiecentrum voor België, helpt de burgers die onderdaan zijn van een lidstaat in de uitoefening van de rechten die hun zijn toebedeeld door de richtlijn. De dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving van de Algemene Directie K.M.O.-beleid is verantwoordelijk voor Be-Assist.

  Specifieke taken van de nationale coördinator

  De nationale coördinator:

  • neemt deel aan diverse vergaderingen (Europese Commissie (EC), Interministeriële Economische Commissie (IEC), Benelux, …) waar hij het Belgische standpunt verkondigt;
  • verzekert de opvolging van de mailbox COORD.2005.36 (voor de nationale coördinatie);
  • is de link tussen de EC en de bevoegde instanties in België voor de beroepskwalificaties: hij is dus het eerste aanspreekpunt voor de EC en voor de bevoegde Belgische instanties;
  • zorgt ervoor dat de bevoegde Belgische instanties de databank over gereglementeerde beroepen invullen. Hij verzendt de informatie naar de EC. In deze databank geven de lidstaten meer informatie over de regelgevingen die gelinkt zijn aan gereglementeerde beroepen;
  • volgt de ontwikkelingen op het vlak van de EPC en het waarschuwingsmechanisme;
  • geeft advies en deelt informatie met de stakeholders over de richtlijn en de interpretatie ervan en overlegt met de juridische dienst van de FOD Economie en/of de EC;
  • werkt de National Action Plans uit en volgt die verder op. De EC baseert zich voor toekomstige adviezen, richtlijnen, … voor een deel op de gegevens in de National Action Plans;
  • staat in voor de opvolging van Be-Assist: hij beantwoordt de vragen of stuurt ze door naar de bevoegde autoriteiten;
  • volgt de Single Market Strategy op: het gaat om een nieuw pakket maatregelen. Die vergemakkelijken het werk van ondernemingen en beroepsbeoefenaars die diensten willen aanbieden aan consumenten in de hele EU. Die maatregelen, die hun oorsprong deels vinden in de National Action Plans, worden geconcretiseerd onder meer in nieuwe (voorstellen van) richtlijnen.

  Voor meer informatie

  Dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving

  Mailbox van de Nationale coördinatie:
  COORD.2005.36@economie.fgov.be

  Alwin Ghyselen
  +32 2  277 91 51
  alwin.ghyselen@economie.fgov.be

  Muriel Vossen
  +32 2 277 85 39
  muriel.vossen@economie.fgov.be

  Laatst bijgewerkt
  18 januari 2019