Vertrouwelijkheidsverklaring

Eerbied voor de persoonlijke levenssfeer

De federale overheidsdienst (FOD) Economie, K.M.O., Middenstand en Energie eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. De meeste informatie op deze website vereist niet dat er gebruikgemaakt wordt van persoonsgegevens. Wel is het mogelijk dat aan de gebruiker wordt gevraagd om dit soort informatie te verstrekken. Wanneer dat gebeurt, worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Concreet betekent dat:

 • de persoonsgegevens mogen enkel worden verzameld en verwerkt met als doel antwoord te geven op uw vraag om informatie; 
 • de persoonsgegevens worden niet meegedeeld aan derden en evenmin worden ze gebruikt voor commerciële doeleinden;
 • u heeft het recht uw persoonsgegevens te raadplegen en hun juistheid te controleren en u kunt eventuele fouten in dit verband laten corrigeren. U kunt daartoe contact opnemen met de beheerder van de website. De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat derden misbruik maken van de persoonsgegevens die u heeft meegedeeld.

Publieke en anonieme toegang (gebruik van "cookies")

De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie hanteert verschillende beveiligingsniveaus voor de verschillende diensten die hij aanbiedt. Het laagste niveau behelst diensten die op openbare en anonieme basis worden aangeboden.

Voor de diensten die op openbare en anonieme basis worden aangeboden (i.e. zonder voorafgaande registratieprocedure of zonder latere gegevensoverdracht), kan er slechts een beperkt aantal gegevens worden verzameld. Het betreft gegevens als gevolg van het gebruik van cookies en de praktijk van journaliseren.

Wat verstaat men onder "cookies"?

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer wanneer u een website bezoekt en die een uniek identificatienummer bevatten. Deze cookies maken het voor de gebruiker gemakkelijker om de bewuste website te bezoeken en zich op die website te verplaatsen; ze zorgen er ook voor dat de snelheid en de gebruiksefficiëntie van de website toenemen. Ze dienen ook om de website aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. Cookies laten ook toe het gebruik van een website te analyseren met als doel eventuele problemen te identificeren en op te lossen.

De configuratie van de meeste browsers biedt u de kans cookies te aanvaarden of te weigeren en u telkens te melden wanneer een cookie wordt gebruikt. Het staat u vrij om cookies te weigeren, al kan dit wel gevolgen hebben voor een optimale surfervaring en voor de functionaliteiten van de diensten die op de bewuste website worden aangeboden. U vindt meer informatie in de helpfunctie van uw browser.

Op het einde van een gebruikssessie worden alle toegewezen cookies automatisch gewist.

Op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie worden 3 cookies die de keuze van een of meerdere talen vaststellen niet automatisch gewist.

Bovendien kan elk gebruik dat u maakt van de diensten die worden gecreëerd door of op bevel van de federale overheid worden gejournaliseerd in het kader van het e-Government. Dit betekent dat de volgende gegevens kunnen worden verzameld:

 • het IP-adres dat u werd toegewezen bij het inloggen;
 • de data en tijdstippen waarop u toegang heeft tot de dienst;
 • de pagina's die u eventueel bezoekt gedurende een bepaalde periode;
 • de browser die u eventueel gebruikt;
 • het platform en/of het besturingssysteem dat (die) op uw computer is (zijn) geïnstalleerd;
 • de zoekmachine en de trefwoorden die worden gebruikt om de website van de dienst te vinden;
 • de bestanden die u downloadt;
 • de taalkeuze;
 • de website waarlangs u op de website van de FOD Economie bent beland.

Die gegevens worden enkel verwerkt om het aantal bezoekers van de verschillende secties van de diensten te kennen en om de inhoud van de diensten te verbeteren.

Ze worden nooit gebruikt om een profiel van de burger aan te maken.