Table of Contents

  Inleiding

  Deze verklaring heeft betrekking op het BELMED-platform, dat enerzijds tot doel heeft informatie te verstrekken over de mogelijkheden die in België bestaan om een geschil in der minne te regelen en anderzijds een vertrouwelijke en veilige ruimte te bieden waar een poging tot buitengerechtelijke/minnelijke schikking van handelsgeschillen kan worden ondernomen met de hulp van een neutrale derde partij.

  Deze privacyverklaring is bedoeld voor u als consument en/of voor uw vertegenwoordiger.

  Het BELMED-platform is ontwikkeld en beheerd door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

  De verklaring omvat de doeleinden van de verwerking van alle verstrekte persoonsgegevens, de wijze waarop ze worden verzameld, verwerkt en beschermd, het gebruik dat ervan wordt gemaakt en de rechten die u in dat verband hebt (recht van inzage,  recht op rectificatie, recht op wissing, enz.), alsook de wijze waarop u deze rechten kunt uitoefenen.

  De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie wil uw privacy beschermen en respecteren. Aangezien dit platform persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, is het onderworpen aan Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

  Veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens

  De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

  Wie verwerkt uw gegevens : identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

  De verantwoordelijkheid voor de gegevensbescherming wordt gedeeld door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie en de partners in de geschillenbeslechting. De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en de partners maken gebruik van een gemeenschappelijk platform.

  De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie bepaalt de te gebruiken middelen, namelijk de gegevens die worden geregistreerd, de manier waarop de aanvraag wordt doorgestuurd en toegewezen aan de partners en de personen die toegang hebben tot de opgeslagen informatie.

  Elke partner blijft exclusief verantwoordelijk voor de andere verwerkingsactiviteiten die hem aangaan in het kader van zijn opdrachten.

  Doeleinden van de verwerking : waarom verwerken wij uw gegevens ?

  Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt om :

  • algemene informatie te verstrekken over alternatieve beslechting van handelsgeschillen in België;
  • meer gerichte informatie te verkrijgen afhankelijk van het betrokken thema of de betrokken sector (kennisbase, webforum);
  • informatie te verkrijgen of doorverwezen te worden naar een instantie die bevoegd is voor alternatieve geschillenbeslechting in de betrokken sector en/of het betrokken thema;
  • buitengerechtelijke schikkingen op een gebruiksvriendelijke manier en in een beveiligde ruimte te treffen;
  • de stromen te ondersteunen tussen ofwel verkopers en consumenten (b2c), ofwel tussen verkopers onderling (b2b), ofwel zowel b2c als b2b naar keuze van de partner;
  • interne EU-geschillen (als een van de partijen in België is gevestigd) te ondersteunen;
  • geschillen individueel of in groep te behandelen;
  • statistieken en dashboards uit te werken (link met SAS-platform);
  • dossiers te beheren en op te volgen;
  • om toegang te bieden aan mensen met een functionele beperking, zoals slechtzienden;
  • een zoekmachine te creëren om de lijst met partners weer te geven.

  De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van een opdracht van algemeen belang of in het raam van de uitoefening van het openbaar gezag waarmee hij is belast (Koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.) 

  Hij verwerkt uw persoonsgegevens nooit voor commerciële of reclamedoeleinden of geeft ze nooit door aan derden die deze gegevens voor dergelijke doeleinden zouden gebruiken.

  De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie sluit met elke partner die gebruik maakt van het BELMED-platform een protocol om de rechten en verantwoordelijkheden van de respectieve partijen te bepalen.

  Parallel met het sluiten van dit protocol tussen de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en elke partner, moet u akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden van het platform. 

  Welke gegevens verzamelen en verwerken we ?

  Uw persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt om uw authenticatie als gebruiker van het platform mogelijk te maken, zijn :

  • Uw e-mailadres;   
   Deze gegevens worden verwerkt wanneer u een account aanmaakt om u te registreren op het BELMED-platform. 

  Daarnaast worden de volgende persoonsgegevens verzameld en verwerkt met behulp van het elektronische formulier :

  • Uw naam en voornaam (verplicht);
  • Uw e-mailadres (verplicht);
  • Uw geografische adres (straat, nr., bus, postcode, plaats) (verplicht);
  • Uw taal (verplicht);
  • Uw telefoonnummer (facultatief);
  • Het land (verplicht gegeven om de territoriale bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie al dan niet te valideren );
  • Het geslacht (verplicht gegeven voor statistische doeleinden);
  • Rijksregisternummer: gegeven dat alleen wordt verzameld als de bemiddelaar  en optioneel de burger zijn identiteitskaart wil gebruiken om zijn aanvraag in te dienen.

  Persoonsgegevens kunnen ook voorkomen in documenten die u bij uw aanvraag kunt voegen of die de partner in de geschillenbeslechting u kunt vragen om tijdens de beslechtingsprocedure te verstrekken. De documenten die door de andere partij bij het geschil worden verstrekt, kunnen ook persoonsgegevens bevatten.

  Hoelang worden uw gegevens bewaard ?

  Al uw op het BELMED-platform verwerkte persoonsgegevens worden gedurende 5 jaar bewaard.

  Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie worden ze verstrekt ?

  Personen die bevoegd zijn binnen de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie en partners in de buitengerechtelijke/minnelijke beslechting van handelsgeschillen hebben toegang tot uw gegevens, uitsluitend op een "need-to-know" basis.

  Tussen de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en elke partner wordt een protocol voor gegevensuitwisseling gesloten om de naleving van Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG te waarborgen.

  Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen ?

  Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 2016/679 hebt u het recht de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie om het volgende te vragen :

  • inzage te krijgen in uw persoonsgegevens,
  • ze te corrigeren als ze onjuist of onvolledig zijn,
  • ze volledig of gedeeltelijk te wissen,
  • de verwerking van uw gegevens te beperken.

  U hebt ook het recht om de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie te laten weten:

  • (behalve in geval van arbitrage) dat u het proces van minnelijke schikking wil beëindigen,
  • dat u bezwaar maakt tegen de verwerking.

  Het is echter mogelijk dat persoonsgegevens in andere delen van het geschildossier niet gewijzigd kunnen worden. Het kan bijvoorbeeld gaan om gegevens in de versie van de andere partij bij het geschil of in berichten die met de partner worden uitgewisseld.

  Via het platform kunt u deze informatie aanvullen met een nota bij het geschildossier op het platform.

  U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

  Hoe oefent u uw rechten uit ?

  Voor vragen, opmerkingen, problemen of klachten over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, vergezeld van een scan of een kopie van uw identiteitskaart met uw handtekening.
  De functionaris voor gegevensbescherming is de contactpersoon voor alle aangelegenheden in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens en de uitoefening van uw rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  Via e-mail :

  dpo@economie.fgov.be

  Per post :

  Federale Overheidsdienst  Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Data Protection Officer - Bureau van de Voorzitter
  Vooruitgangstraat 50
  1210 Brussel

  Telefonisch :

  +32 2 277 98 54

  Voor andere persoonsgegevens in het geschildossier (opgenomen in het dossier) verwerkt door de geschillenbeslechtingspartner die uw dossier behandelt : 

  Uw aanvragen kunnen rechtstreeks worden gericht aan de geschillenbeslechtingspartner die uw zaak behartigt.

  Klachten

  Als u vindt dat de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de geldende regelgeving heeft verwerkt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

  Via e-mail :
  contact@apd-gba.be

  Per post :
  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Drukpersstraat 35,
  1000 Brussel

  Telefonisch : +32 2 274 48 00
  Per fax :  +32 2 274 48 35

  Actualisering van het privacybeleid met betrekking tot het gebruik van het BELMED-platform

  Dit beleid kan eventueel worden geactualiseerd. Daarom wordt u gevraagd het af en toe  te herlezen om op de hoogte te blijven. Het bijgewerkte beleid zal altijd in overeenstemming zijn met Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. 

  Laatst bijgewerkt
  5 november 2018