Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie - belgium24.eu

Table of Contents

  België is sinds 1 januari voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Dat is een unieke kans voor ons land en voor de FOD Economie om de initiatieven die onze economie draaiende houden in de kijker te zetten, en ook de burgers en de kleine en grote bedrijven die die initiatieven ontwikkelen.

  België en de Europese Unie maken een periode van constante crisis door en de uitdagingen zijn velerlei en complex. De ecologische transitie en de transformatie van onze economie zijn essentieel om het welzijn van iedereen en het concurrentievermogen van onze bedrijven te garanderen. Dat zijn dan ook belangrijke thema's in het programma van het Belgische voorzitterschap.

  Het afronden van wetgevende overeenkomsten en het stimuleren van de uitwisseling van goede praktijken zijn prioriteiten. De FOD Economie levert een bijdrage aan het opstellen van beleidslijnen inzake energie, concurrentie, telecommunicatie, consumentenbescherming en intellectuele eigendom. Daarnaast werkt de FOD ook mee aan de continue ontwikkeling van de internationale handel, de versterking van de Belgische en Europese cohesie en het in de kijker zetten van innovaties “made in Belgium”.

  In 1995 zei Jacques Delors, die van 1985 tot 1995 voorzitter was van de Europese Commissie: ”Om de Europese Unie te laten werken, hebben we concurrentie nodig die stimuleert, solidariteit die verenigt en samenwerking die versterkt.” Op basis van hun ervaring met het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie zullen België en de FOD Economie aan heel wat dossiers werken om de geest van compromis uit te dragen die ons kenmerkt.

  Enkele concrete thema's waarbij onze FOD betrokken is:

  Binnen het gebied ”Concurrentievermogen“

  • Een sterke ecologische en digitale transitie, veerkrachtig en inclusief.
  • Een billijke concurrentie voor bedrijven, vooral voor kmo's.
  • Globale en duurzame vooruitzichten voor de interne markt en het industriebeleid van de EU.
  • Het ontwikkelen van een circulaire economie en een klimaatneutrale samenleving.
  • Bijdragen aan een betere consumentenbescherming door informatie en het bevorderen van verantwoordelijkheidsbesef.

  Binnen het gebied ”Transport, Telecom, Energie”

  Energie

  • Een versnelde energietransitie om onze duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen te halen.
  • De levering van offshore windenergie aan iedereen. 
  • Het opzetten van een Europees energienetwerk.
  • De ontwikkeling van internationale handel in waterstof en waterstofderivaten.
  • De leveringszekerheid van medische radio-isotopen.

  Telecom

  • Een duurzame, mensgerichte aanpak van de digitale transitie bevorderen.
  • Europa weerbaarder maken tegen cyberdreigingen.
  • Het vertrouwen in het digitale domein versterken en de cyberweerbaarheid vergroten.

  Binnen het gebied ”Algemene zaken”

  • Versterken van de paraatheid en respons op verschillende crises (energie, gezondheid, economie).
  • Een cohesiebeleid implementeren dat een antwoord biedt op de maatschappelijke uitdagingen van de EU, zo dicht mogelijk bij burgers en bedrijven.
  • Autonomie op het vlak van energie en industrie, aanpassing aan klimaatverandering en digitale transitie.

  Binnen het gebied ”Buitenlandse zaken“

  • Het multilaterale handelssysteem versterken.
  • Ondersteunen van de samenwerking tussen de EU en de NAVO en van de Raad “Handel en Technologie“.
  • Stimuleren van Europese beleidslijnen met betrekking tot cyber-, hybride en digitale kwesties.
  • Inzetten op energiezekerheid en paraatheid voor pandemieën.
  • Volledige en effectieve uitvoering van de handelsovereenkomsten om economische groei, jobcreatie en duurzame ontwikkeling te stimuleren.
  Laatst bijgewerkt
  22 april 2024