Handel, de drijvende kracht achter een welvarende en veerkrachtige Europese Unie in een eerlijkere wereld 

In een steeds uitdagendere internationale en economische context is het handelsbeleid  cruciaal in de open strategische autonomie van de Europese Unie (EU). Het handelsbeleid versterkt de veer- en concurrentiekracht van de EU, waarborgt een gelijk speelveld  en pakt handelsbelemmeringen aan. Om die doelstellingen kracht bij te zetten, ijvert het Belgische voorzitterschap  voor diversificatie van de Europese export en toeleveringsketens. Bijzondere aandacht  gaat naar de gewaarborgde toegang tot kritieke grondstoffen en innovatieve technologieën, die van cruciaal belang zijn voor de duale transitie en voor onze open strategische autonomie. 

Dankzij de handel kan de EU ook haar banden met de rest van de wereld aanhalen. Daarom zet het voorzitterschap in op een ambitieus en evenwichtig bilateraal handelsbeleid dat open, duurzaam en assertief is, overeenstemt met de waarden van de EU en coherent is met ander EU-beleid. Het voorzitterschap draagt actief bij tot nieuwe initiatieven en onderhandelingen die gericht zijn op nauwere betrekkingen met trans-Atlantische partners, de Indo-Pacifische regio, Afrika en Latijns-Amerika.  

Daarnaastverzekert het voorzitterschap de follow-up van  en onderneemt het actie  in wetgevingsdossiers met betrekking tot handelsinstrumenten of de herziening ervan, onder meer de screening van buitenlandse directe investeringen en de volledige implementering van de EU-strategie voor economische veiligheid. 

Ook de volledige en daadwerkelijke implementering van handelsovereenkomsten krijgt de gepaste aandacht. Die overeenkomsten zijn erop gericht om de economische groei aan te zwengelen, jobs te creëren en de duurzame ontwikkeling een duw in de rug te geven, om zo bij te dragen tot de welvaart van zowel de EU-burgers als van onze handelspartners. Daarbij worden de kmo’s, handel en duurzame ontwikkeling, digitale handel en normering prioritaire domeinen. 

De doeltreffendheid van handelsstrategieën hangt af van de mate waarin ze zijn afgestemd op ander EU-beleid. Daarom zet het voorzitterschap zich ervoor in om de samenhang te versterken, informatie beter uit te wisselen en de coördinatie tussen de verschillende EU-beleidsstrategieën en Raadsformaties te verbeteren. Daarbij krijgen de geostrategische aspecten en de ontwikkelingsdimensie van het handelsbeleid extra aandacht.  

Om ontwikkelingslanden nog meer te betrekken in de internationale handel, werkt het Belgische voorzitterschap aan de volledige implementering van het Algemeen Preferentiestelsel (APS) en zet het de onderhandelingen over de volgende APS-verordening voort. Het voorzitterschap wil ook andere instrumenten inzetten voor die aanpak, zoals partnerschapsovereenkomsten en akkoorden tot bevordering van duurzame investeringen. 

Het Belgische voorzitterschap rondt ook de voorbereidingen en coördinatie van de EU in aanloop naar de 13de Ministerconferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) af. De WTO blijft toch de hoeksteen van het internationale, op regels gebaseerde handelsbestel. De aandacht gaat eerst naar de broodnodige hervorming van de organisatie. De herinvoering van een volledig operationeel mechanisme voor geschillenbeslechting is een hoofdprioriteit voor de EU. Het voorzitterschap ondersteunt ook de lopende onderhandelingen in digitale, milieu- en ontwikkelingsdossiers.  

Binnen het internationale investeringsbeleid zet het Belgische voorzitterschap de inspanningen voort om het systeem voor de beslechting van investeringsgeschillen te hervormen, met als einddoel om een multilateraal investeringshof op te richten. 

Laatst bijgewerkt
12 februari 2024