Beleid over de eerbiediging van het privéleven bij het verzamelen van beelden door middel van bewakingscamera's bij de FOD Economie

De FOD Economie eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen die door de bewakingscamera’s worden gefilmd.

Dit beleid over de eerbiediging van het privéleven beschrijft hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we verzamelen door middel van het gebruik van bewakingscamera's. We verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de regelgeving over gegevensbescherming.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die we verzamelen, zijn de beelden die door de bewakingscamera's worden vastgelegd. De camera's nemen alleen beelden op. Er worden geen gesprekken opgenomen.

Verwerkingsverantwoordelijke

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Vertegenwoordigd door de Voorzitter van het Directiecomité
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

E-mail: camera@economie.fgov.be

Functionaris voor gegevensbescherming

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Data protection officer - Bureau van de Voorzitter
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

E-mail: DPO@economie.fgov.be

Rechtsgrond voor de verwerking

De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang in overeenstemming met artikel 6, paragraaf 1, punt e), van de Algemene verordening gegevensbescherming [1]. De wettelijke grondslag betreft artikel 3 van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (hierna “camerawet” genoemd).

Doeleinden

Het camerabewakingssysteem wordt uitsluitend gebruikt voor toegangscontrole en beveiligingsdoeleinden, met andere woorden om de gebouwen te beveiligen, het personeel te beschermen en misdrijven, schade en overlast te voorkomen en op te sporen. Dit betekent dat de camera’s en de beelden worden gebruikt om mogelijke onrechtmatige toegang te helpen voorkomen, te ontmoedigen en, indien nodig, te onderzoeken, en onmiddellijk te kunnen ingrijpen bij misdrijven, schade of overlast, van dergelijke feiten bewijzen te verzamelen, en daders, getuigen of slachtoffers te identificeren. Het bevoegd personeel kan de beelden dus zowel in real time als achteraf bekijken.

Doorgifte van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 9 van de camerawet:

  • kan de verwerkingsverantwoordelijke de beelden overdragen aan de politiediensten of de gerechtelijke overheden indien hij feiten vaststelt die een misdrijf of overlast kunnen vormen en de beelden kunnen bijdragen tot het bewijzen van die feiten en het identificeren van de daders, en;
  • moet de verwerkingsverantwoordelijke de beelden overdragen aan de politiediensten indien zij hierom verzoeken in het kader van hun opdrachten van bestuurlijke of gerechtelijke politie en de beelden het vastgestelde misdrijf of de vastgestelde overlast betreffen.

De FOD Economie verstrekt in geen enkel geval persoonsgegevens aan ontvangers buiten de Europese Unie.

Bewaartermijn

De beelden worden maximaal één maand bewaard, tenzij er een bevel is van de ordediensten en de beelden kunnen bijdragen tot het bewijzen van een misdrijf, van schade of van overlast of tot het identificeren van een dader, een verstoorder van de openbare orde, een getuige of een slachtoffer. Beelden ouder dan één maand worden automatisch door het videobewakingssysteem verwijderd.

Uw rechten

U heeft recht op toegang tot de beelden die op u betrekking hebben. Daartoe moet u in uw verzoek aangeven wanneer u, binnen een tijdsbestek van ongeveer een uur, het bewaakte gebied bent binnengegaan. U heeft ook het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken de beelden te corrigeren of de verwerking te beperken en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

Om uw rechten uit te oefenen, stuur een e-mail of een brief naar de verwerkingsverantwoordelijke, samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs, met daarop uw handtekening.

Contactgegevens:

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Voorzitter van het Directiecomité
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

E-mail: camera@economie.fgov.be

Als u vragen heeft over de uitoefening van uw rechten of het gegevensbeschermingsbeleid van de FOD Economie, kan u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

Contactgegevens:

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Data protection officer - Bureau van de Voorzitter
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

E-mail: DPO@economie.fgov.be

Mogelijkheid tot beroep

Indien u van mening bent dat de FOD Economie uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

E-mail: contact@apd-gba.be

Wijziging van dit beleid

Dit beleid kan te allen tijde worden aangepast om rekening te houden met wijzigingen in onze activiteiten of in de regelgeving. Die aanpassingen zullen steeds in overeenstemming zijn met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

[1] Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).