Table of Contents

  Algemene Directie K.M.O.-beleid 

  De algemene directie zet zich in voor het beleid ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en zelfstandigen. Ze doet dat door de federale regering bij te staan in haar beleid voor de bevordering van het ondernemerschap en de ondernemingszin en de oprichting en groei van kmo’s. Ze luistert hiertoe naar haar stakeholders en verzamelt, verwerkt en verspreidt informatie en documentatie. Ze vormt eveneens een institutionele tussenschakel tussen de EU en de gefedereerde entiteiten, door de omzetting en uitvoering in België van verschillende Europese initiatieven en programma’s te coördineren in partnerschap met die gefedereerde overheden.  

  Onze rol tijdens het Belgische voorzitterschap 

  Tijdens het Belgische voorzitterschap vertegenwoordigt onze AD de belangen van kleine en middelgrote ondernemingenin de lopende onderhandelingen van Europese voorstellen die op tafel liggen. We zien nauwlettend toe op de ontwikkelingen met betrekking tot de verordening betreffende laattijdige betalingen. Bovendien neemt onze algemene directie  initiatieven nemen voor een uniforme benadering van contracten van commerciële samenwerking en het Europees recht in de distributiesector en een Europees beleid voor ambachten. Als hoogtepunt organiseren we een evenement met financiering als centraal thema in het eerste trimester van 2024. 

  Kmo’s centraal 

  Na de pandemie staan ondernemingen voor nieuwe uitdagingen, zoals de stijgende energieprijzen, inflatie en toeleveringsproblemen. Vooral kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s), die essentieel zijn voor onze welvaart en competitiviteit, ondervinden daarvan hinder. Het is van essentieel belang om die bedrijven te ondersteunen in deze uitdagende periode, aangezien kmo’s 99% van alle ondernemingen vertegenwoordigen, twee derde van alle banen creëren en de helft van onze welvaart genereren. Om Europa te laten gedijen, moeten de kmo’s gedijen. 

  Het Belgische voorzitterschap erkent de urgentie en heeft zich tot doel gesteld de belangen van kmo’s te behartigen, met specifieke aandacht voor het SME Relief Package. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, kondigde in haar State of the European Union het actieplan aan ter ondersteuning van Europese kmo’s. Dat plan, gelanceerd in september 2023, concentreert zich op drie belangrijke domeinen. 

  1. De strijd tegen laattijdige betalingen . In de nasleep van de pandemie en inflatie neemt het aantal te laat betaalde facturen toe, waardoor de liquiditeit en activiteiten van kmo’s in het geding komen. De bestaande Europese regelgeving schiet tekort. Daarom wordt de Late Payment Directive herzien en omgevormd tot een moderne, Europese standaard om kmo’s binnen de interne markt beter te beschermen.  

  1. De implementatie van een duidelijke en gemakkelijk toepasbare wetgeving om kmo’s te ontlasten van disproportionele kosten. Momenteel ervaren kmo’s aanzienlijke lasten bij het naleven van verschillende wetgevingen. België zal zich inzetten voor de harmonisering van de insolventiewetgeving, met speciale aandacht voor micro-ondernemingen (<10 werknemers), om de administratieve lasten te verminderen. 

  1. De toegang voor kmo’s tot financiering en vaardigheden verbeteren. Door de gestegen rentes wordt financiering moeilijker te verkrijgen, wat nieuwe investeringen en de groei van kmo’s kan belemmeren. 

  Evenement 

  Tijdens het presidentschap organiseert de Algemene Directie K.M.O.-beleid van de FOD Economie het evenement “Toegang tot financiering voor kmo’s: analyse en perspectieven”. Tijdens dat evenement onderzoeken we de financieringsnoden van de kmo’s, en identificeren we de tekortkomingen op de financiële markten om daaraan te voldoen. Tijdens panelsessie met experten wordt ook  de herziening in het kader van de laattijdige betalingen en de harmonisatie van het insolventiekader, en hun impact op kmo’s behandeld worden. 

  Daarnaast tracht het evenement de volgende Europese Commissie te inspireren door het gebruik van intellectuele eigendom en ESG-rapportering door kmo’s om financiering te bekomen aan te kaarten. Dat laatste is vrijwillig voor (niet-beursgenoteerde) kmo’s, maar kan een tool zijn om investeerders aan te trekken en te overtuigen. De rapportering wordt beïnvloed door de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD). Die laatste richtlijn wordt gefinaliseerd tijdens het Belgische voorzitterschap. Intellectuele eigendom is op haar beurt voor vele kmo’s van ondergeschikt belang door de disproportioneel hoge kost. Toch maakt ze vaak een groot deel uit van de waarde van de onderneming in onze kenniseconomie en kan ze gebruikt worden als hefboom om financiering op te halen. Het Belgische voorzitterschap wil daarom bijdragen aan de modernisering van het rechtskader voor intellectuele eigendom en het gebruik ervan om financiering te bekomen. Het evenement gaat dieper in op het potentieel van beide thematieken, en wat de uitdagingen zijn. 

  Initiatieven 

  Het Belgische voorzitterschap grijpt de gelegenheid aan om de eerste stappen te zetten richting een geharmoniseerde Europese aanpak van commerciële samenwerkingscontracten, zoals concessiecontracten, commissiecontracten en franchiseovereenkomsten. De distributiesector, die gebruik maakt van die verschillende categorieën van contracten, staat onder aanzienlijke druk. Momenteel bestaan er diverse nationale wetgevende kaders, en een studie zal de verschillen in kaart brengen om zo de meest recente en relevante rechtskaders onder de aandacht te brengen en zowel Europese als nationale wetgevers te inspireren. De resultaten zullen tijdens een evenement worden voorgesteld.  

  België wil ook van het voorzitterschap gebruik maken om een Europees beleid voor ambachten te initiëren. In dat kader wordt een studie opgesteld die een overzicht geeft van best practices uit de verschillende lidstaten in de ambachtensector, alsook perspectieven en concreet uitvoerbare voorstellen voor de toekomst. De resultaten van de studie zullen tijdens een evenement worden voorgesteld om de Europese instellingen en lidstaten te inspireren om nieuwe initiatieven over dat thema te lanceren.

  Algemene Directie K.M.O.-beleid 

  De algemene directie zet zich in voor het beleid ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), die maar liefst 99% van alle bedrijven in België vertegenwoordigen, evenals voor zelfstandigen. Ze doet dat door de federale regering bij te staan bij haar beleid voor de bevordering van het ondernemerschap en de ondernemingszin en de oprichting en groei van kmo’s. Ze levert expertise, gespecialiseerde kennis en analyses over de kmo’s en het ondernemerschap met aandacht voor administratieve vereenvoudiging binnen het reglementaire kader en door er mee voor te zorgen dat kmo’s kunnen concurreren op een duurzame en evenwichtige markt. Ze luistert hiertoe naar haar stakeholders en verzamelt, verwerkt en verspreidt informatie en documentatie. Ze vormt eveneens een institutionele tussenschakel tussen de EU en de gefedereerde entiteiten, door de omzetting en uitvoering in België van verschillende Europese initiatieven en door programma’s te coördineren in partnerschap met die gefedereerde overheden.  

  De verschillende diensten 

  De directie bestaat uit drie directies: 

  • het K.M.O.-Observatorium, 

  • de dienst reglementering, en 

  • de dienst Europa en ondernemerschap. 

  Het K.M.O.-Observatorium heeft als opdracht om:   

  • de specifieke componenten van het kmo-beleid te bepalen en te analyseren,  

  • een grondige, brede en sectorale kennis over de kmo’s en de zelfstandigen te verzamelen en te verspreiden,  

  • goede sociaaleconomische randvoorwaarden te scheppen voor een kwalitatiever ondernemerschap, en  

  • een federaal referentiepunt en vertegenwoordigende instantie voor België op nationaal en internationaal vlak op het gebied van kmo-beleid te zijn.  

  Ze bestaat uit de studiedienst en de dienst data-analyse. De studiedienst analyseert sociaaleconomische kwesties over de kmo’s en zelfstandigen, evalueert federale maatregelen en sociaaleconomische reglementeringen voor de kmo’s, werkt mee in overheidswerkgroepen om er de specifieke kenmerken van de kmo’s te benadrukken en verzamelt en verspreidt thematische informatie over kmo’s. In het kader van het Belgische voorzitterschap volgt hij de evoluties van de verordening over laattijdige betalingen op.  

  De dienst data-analyses identificeert, verzamelt en verwerkt kwalitatieve en kwantitatieve gegevens over kmo’s en zelfstandigen en houdt een rubriek ‘Kmo’s en zelfstandigen in cijfers’ bij op de website van de FOD Economie. Tijdens het Belgische voorzitterschap organiseert de dienst een evenement over de toegang tot financiering voor kmo’s.  

  De dienst reglementering is verantwoordelijk voor de ondernemingsloketten, voor de erkenning van ambachtslieden en voor een aantal intellectuele beroepen. De dienst wil van het Belgische voorzitterschap gebruik maken om het belang van een geharmoniseerde Europese aanpak van commerciële samenwerkingscontracten in de verf te zetten. Daarnaast wil het de eerste stappen zetten om een Europees beleid voor ambachten op te zetten. 

  De dienst Europa en ondernemerschap vertegenwoordigt de belangen van de Belgische kmo’s op het internationaal toneel (EU, OESO, Benelux…). De dienst wil van het Belgische voorzitterschap gebruik maken om een update te voorzien van het laatste rapport over de kmotest op nationaal niveau. Dat is om tegemoet te komen aan de vraag over het pakket steunmaatregelen voor de kmo’s (SME Relief Package) en dat deel uitmaakt van het kmo-gezantennetwerk. Een nieuwe enquête werd gelanceerd binnen dat netwerk om dat rapport te updaten. Zoals aangekondigd in het SME Relief package, wordt een beoordeling van de kadervoorwaarden voor bedrijfsoverdrachten in de lidstaten toevertrouwd aan het SME Envoys netwerk, een rapport gerealiseerd door de SME Envoys van België en het Groot-Hertogdom Luxemburg, met de hulp van Transeo. Er werd een enquête gelanceerd en de resultaten worden gepubliceerd in het tweede kwartaal 2024 . In aanloop naar het Belgische voorzitterschap stond de Belgische SME Envoy in voor de coördinatie van de bijdrage van het SME Envoy netwerk aan het rapport op hoog niveau voor de toekomst van de interne markt (Letta report).  

  Laatst bijgewerkt
  5 maart 2024