Table of Contents

  Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid: speelgoed, vuurwerk en bouwproducten in de kijker 

  In het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU is de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van de FOD Economie verantwoordelijk voor de afronding van drie dossiers, met bijzondere aandacht voor consumentenbescherming:  

  1. de goedkeuring van aangescherpte wetgeving inzake de veiligheid van speelgoed,  

  1. de herziening van de Europese verordening 305/2011 voor het op de markt brengen van bouwproducten, en 

  1. de introductie van de pyro-pass in het kader van de verkoop van gevaarlijk vuurwerk.  

  Onze algemene directie voldoet zo aan twee van de drie hoofddoelstellingen van het Belgische voorzitterschap, namelijk de bescherming van de burger en de versterking van de economie. 

  Betere speelgoedveiligheid  

  Een van de prioriteiten voor het Belgische voorzitterschap is om het voorstel voor een nieuwe Europese regelgeving over de veiligheid van speelgoed, dat vorige zomer werd ingediend, te voltooien. Het doel van het voorstel is om de Europese wetgeving te versterken in de vorm van een verordening die rechtstreeks van toepassing is in de lidstaten.  

  Het voorstel voor een Europese verordening ligt in de lijn van de Speelgoedrichtlijn en introduceert twee nieuwigheden: 

  1.  Het algemeen verbod op chemische stoffen van bepaalde gevarenklassen. Het doel daarvan is om kinderen beter te beschermen tegen de meest schadelijke chemische stoffen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uitzonderingen op dat verbod worden aangevraagd bij de Europese Commissie. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen wordt dan geraadpleegd voor een wetenschappelijk advies. 

  1. De introductie van een digitaal productpaspoort. Die vervangt de EG-verklaring van overeenstemming, die fabrikanten volgens de huidige richtlijn voor elk speelgoedproduct moeten opstellen. Het paspoort is gekoppeld aan een register van de Europese Commissieen maakt automatische controle van al het speelgoed dat via de douane de EU-markt binnenkomt,mogelijk. De markttoezichtautoriteiten krijgen toegang tot dat digitale paspoort. 

  Speelgoed behoort tot de categorie van meest gecontroleerde producten. In 2022 opende de FOD Economie 237 controledossiers voor speelgoed, wat neerkomt op een derde van het totale aantal geopende dossiers. Van die 237 dossiers was 80% afkomstig van de douane. Onze inspectiediensten voerden twee specifieke controlecampagnes uit: de ene over de chemische vereisten in speelgoed en de andere over speelgoed met magneten. Alle acties die onze algemene directie op dat gebied heeft ondernomen en al onze activiteiten zijn gedetailleerd beschreven in ons jaarverslag

  Die prioriteit van België werd op 5 december al toegelicht door minister van Economie Pierre-Yves Dermagne tijdens een evenement op de luchthaven van Luik Bierset, in aanwezigheid van onze algemene directie, de douaneautoriteiten, de Europese Commissie en vertegenwoordigers uit de sector. De FOD Economie en de douane werken immers samen om ervoor te zorgen dat onze kinderen geen gevaar lopen. Tijdens dat evenement werd een praktische demonstratie gegeven van de procedure van de uit te voeren controles door douanebeambten en ambtenaren van de FOD Economie om de aanwezigheid van veilig speelgoed in België te garanderen, en om het belang van een efficiënte samenwerking tussen de verschillende stakeholders te herbevestigen. Die samenwerking komt al tot uiting in de "bedrijfscontroles" die voortaan in België worden uitgevoerd bij de distributeurs. Het doel van die controles is om de druk op fabrikanten en importeurs te verhogen zodat het speelgoed dat zij op de markt brengen aan de regels voldoet. 

  Een nieuwe wetgeving voor bouwproducten 

  In het tweede prioritaire dossier finaliseert de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid de tekst van de herziening van de Europese Verordening 305/2011 betreffende het verhandelen van bouwproducten, waarvan het ontwerp op 4 april 2022 door de Europese Commissie werd ingediend.  

  Het doel is om het huidige wetgevingskader te vervangen en tegelijk van de gelegenheid gebruik te maken om eisen op het gebied van milieuduurzaamheid, circulaire economie en digitalisering van de bouwsector op te nemen. Op 13 december 2023 bereikten de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement een voorlopig politiek akkoord over het voorstel van herziening van de verordening, dat nu moet worden goedgekeurd en formeel aangenomen door beide instellingen. 

  De pyro-pass, een vergunning voor de aankoop van gevaarlijk vuurwerk 

  Op het gebied van vuurwerk presenteert onze algemene directie het Benelux-initiatief "pyro-pass", wat als doel heeft om een vergunning voor de aankoop van bepaalde gevaarlijke vuurwerkartikelen te laten afleveren door de bevoegde overheid.  worden toegelicht door De minister van Economie, Pierre-Yves Dermagne presenteert het project op 16 mei in Rochefort tijdens een rondetafelbijeenkomst voor professionals uit de sector (de vuurwerkfederatie BelPyro, bedrijven die actief zijn in de vuurwerksector) en de betrokken instellingen (de politie, Europol, de voetbalbond enz.).  

  Het hoofddoel is de invoering in de Benelux van een eenvormig document  dat ook in een grensoverschrijdende context het bewijs levert dat een bepaalde persoon gemachtigd is om de betreffende pyrotechnische artikelen te kopen. Dat neemt de belemmering voor de goede werking van de interne markt weg en helpt om illegale handel te bestrijden en fysieke en materiële schade te voorkomen. Bovendien wordt een webportaal dat de verleende nationale vergunningen bevat (pyro-pass) opgezet door elk van de Benelux-landen wordt opgezet.  Marktdeelnemers krijgen toegang tot dat portaal en kunnen zo op elk moment controleren of de vergunning die hen wordt voorgelegd geldig is. Met dat initiatief speelt de Benelux-Unie een voortrekkersrol in de Europese Unie. 

   

  Laatst bijgewerkt
  12 februari 2024