Table of Contents

  Inbreuken op het mededingingsrecht verwijzen naar het concurrentiebeperkende gedrag van ondernemingen op een markt om het vrije spel van de mededinging te vervalsen. 

  In België bestaan er drie soorten inbreuken op het mededingingsrecht, met name: 

  • ongeoorloofde afspraken en kartels

  • misbruiken van machtspositie

  • misbruiken van economische afhankelijkheid

  De FOD Economie heeft als missie om de voorwaarden te creëren voor een duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België en is verantwoordelijk voor het mededingingsbeleid. 

  De Dienst voor de Mededinging van de FOD Economie ondersteunt de minister die economie tot zijn bevoegdheid heeft en voert taken uit met betrekking tot mededingingsrecht en -beleid, waaronder het streven naar een Belgisch beleid inzake gezonde en doeltreffende mededinging ten voordele van de ondernemingen en consumenten, en werkt de Belgische wetgeving op het vlak van de mededing uit.  

  De Belgische mededingingsautoriteit is de bevoegde autoriteit om te oordelen over het bestaan van dergelijke inbreuken op de mededingingswetgeving en om ze te veroordelen en te bestraffen. Die autoriteit opereert onafhankelijk.

  Mededinging en het Belgische Voorzitterschap 

  Tijdens het Belgische Voorzitterschap vindt de European Competition Day plaats. België heeft de kansom zijn mededingingsbeleid te belichten in relatie tot de grote uitdagingen waar Europa momenteel voor staat.

  Nagestreefde doelstellingen van het mededingingsbeleid

  Het mededingingsbeleid streeft naar een gezonde, open en doeltreffende mededinging. Die bevordert het concurrentievermogen van ondernemingen, biedt consumenten een rijke waaier aan diverse kwaliteitsvolle producten tegen concurrerende prijzen en bevordert innovatie. 

  Om die reden bestrijden de lidstaten, waaronder België, en de Europese Unie restrictieve mededingingspraktijken (kartels tussen ondernemingen, misbruik van machtspositie en misbruik van economische afhankelijkheid) en controleren ze concentraties van ondernemingen van een zekere omvang. 

  De Dienst voor de Mededinging van de FOD Economie heeft de opdracht om mee te werken aan de ontwikkeling van een mededingingsbeleid, in het belang van de Belgische economische markt en haar spelers.

  De bevoegde instellingen

  De Dienst voor de Mededinging van de Algemene Directie van de Economische Reglementering van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 

  De FOD Economie heeft als missie om de voorwaarden te creëren voor een duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België en is verantwoordelijk voor het mededingingsbeleid. 

  De Algemene Directie van de Economische reglementering heeft als missie het creëren en onderhouden van een wettelijk en regelgevend kader dat de soepele werking van de goederen- en dienstenmarkt bevordert. 

  De Dienst voor de Mededinging ondersteunt de minister die de economie tot zijn bevoegdheid heeft en voert taken uit rond mededingingsrecht en -beleid, waaronder: 

  • streven naar een Belgisch beleid voor een gezonde, open en doeltreffende mededinging ten voordele van ondernemingen en consumenten; 

  • de Belgische wetgeving voor mededinging uitwerken en deelnemen aan het Europese wetgevende proces om ook de Belgische belangen te laten meespelen; 

  • België op Europees en internationaal vlak vertegenwoordigen voor mededinging (Europese Commissie, Raad van de Europese Unie, Hof van Justitie van de EU, OESO, UNCTAD, enz.); 

  • bepaalde bevoegdheden toegekend aan de minister op grond van de boeken IV en V van het Wetboek van economisch recht uitoefenen; 

  • de mededingingsregels en het -beleid bevorderen door adviezen en advocacy (ondernemingen, federaties, openbare instellingen en consumenten informeren). 

  De Belgische Mededingingsautoriteit 

  < De Belgische Mededingingsautoriteit is de administratieve overheid die de mededingingsregels toepast via het onderzoek en de veroordeling van inbreuken op het mededingingsrecht en de controle van concentratiehandelingen in België.

  Andere instellingen 

  De Commissie voor de Mededinging (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven) treedt op als adviesorgaan: ze heeft een adviserende bevoegdheid voor algemene vragen over het algemene mededingingsbeleid. 

  Het Directoraat-Generaal voor de Mededinging (DG COMP) van de Europese Commissie is verantwoordelijk voor het beleid van de Europese Unie op het vlak van mededinging en van de toepassing van de Europese mededingingsregels, in samenwerking met de bevoegde nationale instanties.

  European Competition Day 2023 

  In april 2024 organiseert de FOD Economie, in samenwerking met de Belgische Mededingingsautoriteit, de European Competition Day.

  Laatst bijgewerkt
  12 februari 2024