Table of Contents

  Van 1 januari tot 30 juni 2024 neemt België het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie  waar. Ook de FOD Economie speelt daar een cruciale rol in.

  Wat is dat, de Raad van de Europese Unie?

  De Raad van de Europese Unie (Council of the European Union) is één van de belangrijkste instellingen die de koers van de EU bepaalt en het wetgevingsproces voortstuwt. De Raad bestaat uit de bevoegde ministers van de 27 lidstaten van de Europese Unie en wordt beurtelings voorgezeten door één van de lidstaten voor een periode van zes maanden.

   

  Europese Commissie stelt wetgeving voor aan de Raad van de EU en het Europees Parlement. Het Europees Parlement en de Raad van de EU nemen wetgeving aan (co-decisie).

  Wat houdt het voorzitterschap in voor België?

  Als voorzitter van de Raad leidt België de Europese agenda. Ons land treedt op als neutrale bemiddelaar om het wetgevende werk te leiden en te zoeken naar compromissen tussen de EU-lidstaten.

  3 rollen voor de FOD Economie

  Ook de FOD Economie heeft daar een belangrijke rol in. Wat die rol precies inhoudt, belichten we hieronder.

  1.    Coördinerende rol

  De FOD Economie coördineert tijdens het Belgisch voorzitterschap de voorbereiding van de raadszittingen voor de volgende Europese beleidsdomeinen: 

  • COMPET (interne markt, consumentenbescherming, concurrentie, intellectuele eigendom …)
  • TTE (Transport (waarvoor onze FOD niet coördinator is), Telecom, Energie 

  De cel EU en International van de FOD Economie leidt die coördinatie in goede banen.

  Deze cel is het aanspreekpunt van de FOD voor de voorbereiding van het voorzitterschap van 2024. Ze zorgt ervoor dat de werkzaamheden van de FOD passen in het programma van het voorzitterschap en, omgekeerd, dat het programma van het voorzitterschap rekening houdt met de prioriteiten van de FOD. 

  2.    Werkgroepen van de Raad voorzitten of expertise aanleveren

  De FOD Economie is ook betrokken bij 

  • actuele dossiers zoals de milieutransitie, digitale inclusie, handelsbeleid …
  • het beleidsdomein handel
  • het beleidsdomein statistiek

  Voor bovenstaande thema’s heeft de FOD Economie een ondersteunende rol. Concreet bestaat die ondersteuning uit twee taken:

  • werkgroepen van de Raad van de Europese Unie voorzitten
  • expertise aanbrengen in werkgroepen van de Raad van de Europese Unie

  3.    Organisator van evenementen

  Tijdens het Belgische voorzitterschap vinden er verschillende topbijeenkomsten en conferenties plaats, waar belangrijke beslissingen worden genomen over de toekomst van de Europese Unie. 

  De FOD Economie organiseert tijdens het Belgische voorzitterschap in 22 weken liefst 24 evenementen.

  Met wie werken we samen? 

  Om het Belgische voorzitterschap in goede banen te leiden werkt de FOD Economie samen met een veelheid aan mensen en organisaties:

  • Secretariaat van de Raad van de Europese Unie
  • Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie
  • FOD Buitenlandse Zaken, waaronder Taskforce voorzitterschap
  • FOD BOSA
  • Andere FOD’s
  • Kabinetten
  • Regionale overheden
  • Andere lidstaten
  • Belgische en Europese bedrijfsfederaties
  • Europees Economisch en Sociaal Comité
  • Europese Investeringsbank

  Belangrijke data van het Belgische voorzitterschap voor onze FOD

  Datum Gebeurtenis

  8 december 2023

  lancering van website van het Belgische voorzitterschap en presentatie van het logo  

  5 januari 2024 

  openingsconcert

  8-9 februari 2024

  informele raad Interne markt / Industrie

  4 maart 2024 

  formele raad Energie

  7 maart 2024

  formele raad Interne markt / Industrie

  15-16 april 2024

  informele raad Energie met alle ministers van Energie,
  georganiseerd door de FOD Economie

  18-19 april 2024

  informele raad Consumentenbescherming met alle ministers van Consumentbescherming,
  georganiseerd door de FOD Economie

  24 mei 2024

  formele raad Interne markt / Industrie

  30 mei 2024

  Formele raad Energie

  Ontdek alles over
  het Belgische voorzitterschap
  van de Raad van de Europese Unie

  Laatst bijgewerkt
  22 januari 2024