Het Belgisch voorzitterschap zal zich voornamelijk richten op de verschillende onderdelen van het ‘octrooipakket’, dit zijn de dwanglicenties voor crisisbeheer, de hervorming van het EU‑kader inzake aanvullende beschermingscertificaten en standaard‑essentiële octrooien.

Het Belgisch voorzitterschap zal de werkzaamheden wat betreft dit pakket voortzetten met nadruk op de dwanglicenties, het enige onderdeel van het pakket dat nog niet gestructureerd werd besproken door een deskundigengroep van de Raad. Dit luik is belangrijk om de veerkracht van de EU in tijden van crisis te verhogen.

Het Belgisch voorzitterschap zal ook de besprekingen hervatten over de aanvullende beschermingscertificaten (geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen), met nadruk op de twee eenheidsinstrumenten, aangezien dit een belangrijk element is om het systeem van het eenheidsoctrooi te voltooien.

Ons voorzitterschap valt ook samen met de voorbereiding en organisatie van twee diplomatieke conferenties van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO). De ene gaat over genetische bronnen en de bijbehorende traditionele kennis (GR ‑ Genetic resources), en de andere over het Verdrag inzake tekeningen‑ en modellenrecht (Design Law Treaty). De werkzaamheden in het kader van de WIPO zullen zich toespitsen op de voorbereiding en coördinatie van de standpunten van de Europese Unie en haar lidstaten met het oog op de diplomatieke conferentie over genetische bronnen, die zal plaatsvinden in Genève van 13 tot 24 mei.

Wat betreft de werkzaamheden in het kader van de WIPO, is het de bedoeling een besluit van de Raad aan te nemen betreffende een machtiging tot het openen van onderhandelingen namens de Europese Unie. Tegelijkertijd worden er besprekingen gehouden over het ontwerpverdrag (basisvoorstel) om de EU en haar lidstaten goed voor te bereiden op de komende onderhandelingen. Het Belgisch Voorzitterschap moet ook zorgen voor de coördinatie van de standpunten met betrekking tot een aantal WIPO‑vergaderingen die in de eerste helft van het jaar en onmiddellijk daarna zullen plaatsvinden (algemene vergaderingen in juli). Er zijn bijna twintig vergaderingen van werkgroepen van de Raad gepland.

Op het gebied van auteursrecht is het belangrijkste evenement de conferentie van het voorzitterschap die op 8 en 9 april in Namen wordt gehouden en waarvan het thema luidt: “De actie van de EU en haar lidstaten ten gunste van een billijke vergoeding voor auteurs, uitvoerende kunstenaars en creatieve industrieën voor het gebruik van hun content op het internet”. Dit zal een gelegenheid zijn om terug te blikken op de omzetting van de DSM‑richtlijn door de verschillende lidstaten maar ook om, met de medewerking van de Europese Commissie, nieuwe uitdagingen zoals buy‑outclausules en artificiële intelligentie onder de loep te nemen. Alle informatie over dit evenement is terug te vinden op onze webpagina.

Daarnaast zal het Belgisch Voorzitterschap, nog steeds op het gebied van auteursrecht, zich inzetten voor een goede voortgang van de lopende dossiers, in het bijzonder de voorbereiding van het Permanent Comité auteursrecht en naburige rechten van de WIPO en de follow‑up van de besprekingen met betrekking tot arrest C‑265/19 van het HJEU in de “RAAP”‑zaak (Recorded Artists Actors Performers Ltd.) om tot een bevredigende oplossing te komen.

Laatst bijgewerkt
12 februari 2024