Table of Contents

  Het Belgische voorzitterschap van Raad van de Europese Unie, meer specifiek voor energie, geeft België de opportuniteit de vergaderingen op elk niveau in de Raad voor te zitten en de continuïteit van het werk van de EU in de Raad te waarborgen.

  In België bestaat er niet zoiets als één energiebeleid. Bij de institutionele hervormingen in 1980 werden de bevoegdheden van de federale staat overgedragen naar de gewesten, waaronder het energiebeleid.

  Bevoegdheidsverdeling tussen staat en gewesten rond energie

  De bijzondere wet van 8 augustus 1980 verdeelt de bevoegdheden als volgt:

  De federale staat is bevoegd voor de volgende materies:

  • de bevoorradingszekerheid
  • prospectieve studies over elektriciteit en gas
  • de splijtstofcyclus
  • de grote infrastructuur voor de productie, de opslag en het transport van energie
  • ee tarieven

  De prioriteiten voor het Belgische Voorzitterschap

  In lijn met deze bevoegdheidsverdeling heeft de AD Energie van de FOD Economie de volgende prioriteiten uitgewerkt voor het Belgische Voorzitterschap van de Raad van de EU:

  • het bevorderen van duurzame energie-infrastructuur
  • offshore energie voor iedereen
  • het faciliteren van de internationale waterstofmarkt
  • de uitmuntendheid van Europa op het gebied van radio-isotopen promoten

  Naast deze federale prioriteiten, hebben de gewestelijke overheden het stimuleren van de renovatiegolf als prioriteit voor het Belgisch voorzitterschap vooropgesteld.

  Energiegerelateerde prioriteiten tijdens het Belgische Voorzitterschap

  Vanaf januari 2024 neemt België de fakkel over van Spanje en zullen we voor een half jaar voorzitter zijn van de Raad van de Europese Unie. Het Belgische Voorzitterschap zal prioriteit geven aan de afronding van wetgevende initiatieven, de uitwisseling van best practices vergemakkelijken en de basis leggen voor de toekomstige energieagenda van de EU.

  België engageert zich om actief en constructief te werken aan het afronden van de lopende wetgevende agenda en de juridisch-technische afwerking ervan.

  Andere energiegerelateerde prioriteiten voor België zijn:

  • het bevorderen van duurzame energie-infrastructuur
  • offshore energie voor iedereen
  • het faciliteren van de internationale waterstofmarkt
  • de renovatiegolf stimuleren
  • de uitmuntendheid van Europa op het gebied van radio-isotopen promoten

  We streven ernaar het momentum van de energietransitie vast te houden door onze gecombineerde voorzitterschappen: EU, Benelux en Penta.

  Het bevorderen van duurzame energie-infrastructuur

  De overgang naar een duurzaam energiesysteem op een kostenefficiënte manier vereist zowel bestaande als nieuwe infrastructuren, waaronder netwerkinfrastructuur, faciliteiten voor waterstofimport en CO2-transport. Dit betekent een bijzondere focus op grensoverschrijdende en sectoroverschrijdende energiestromen op basis van een voorspelbaar en robuust marktontwerp, aangezien dit cruciaal is gebleken voor het veiligstellen van de energievoorziening. Het Belgische voorzitterschap zal de doeltreffendheid van het huidige Europese kader voor de planning, bouw en financiering van infrastructuur beoordelen.

  Offshore energie voor iedereen

  Specifieke aandacht zal worden gegeven aan het vaststellen en bereiken van offshore hernieuwbare energiedoelstellingen en het ontwikkelen van een geïntegreerd offshore netwerk. In deze context zal het voorzitterschap voortbouwen op bestaande overeenkomsten en de conclusies van de Noordzeetop II en de onlangs gepubliceerde 'EU-strategie voor offshore hernieuwbare energie'. De Europese zeebekkens zullen een bouwsteen worden van het toekomstige Europese energienetwerk. Het doel is om conclusies van de Raad aan te nemen over geïntegreerde grensoverschrijdende onshore- en offshore-infrastructuur die ten goede komt aan de hele EU, inclusief voor niet aan zee grenzende landen, waarbij best practices tussen lidstaten worden uitgewisseld en actiepunten voor toekomstige initiatieven van de Commissie worden vastgesteld.

  Het faciliteren van de internationale waterstofmarkt

  Het Belgisch Voorzitterschap wil de groeiende internationale handel in waterstof, met inbegrip van de derivaten ervan, stimuleren en streeft ernaar om een liquide markt te creëren. Om dit doel te bereiken zal het voorzitterschap zich richten op het bevorderen van een geloofwaardig certificeringssysteem en marktplatformen, het verzekeren van transparantie om de nodige investeringen op gang te brengen en ervoor zorgen dat de financieringsinstrumenten geschikt zijn voor het beoogde doel. Samenwerking met de Europese Commissie voor de Waterstofbank en andere EU-initiatieven, waaronder een mogelijke EU-strategie voor de invoer van waterstof, zal een integraal onderdeel van deze inspanningen zijn.

  De renovatiegolf stimuleren

  Bovendien zal het Belgisch Voorzitterschap, dat het aanzienlijke potentieel voor emissiereducties in de bouwsector erkent, discussies stimuleren over hoe de overblijvende barrières het best kunnen worden aangepakt om een effectieve uitrol van de renovatiegolf te bereiken. Het zal een Renovatieweek organiseren die zich zal richten op het delen van informatie over recent beleid, het uitwisselen van best practices en het bestuderen van nieuwe technologieën en innovatieve beleidsinstrumenten. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de transitie en capaciteit van de bouwsector, circulariteit van bouwmaterialen, financieringsinstrumenten en sociale en sociotechnische aspecten van energierenovatie.

  De uitmuntendheid van Europa op het gebied van radio-isotopen promoten

  Het Belgisch Voorzitterschap zet zich in om de bevoorrading van medische radio-isotopen veilig te stellen en het Europees leiderschap in de productie, ontwikkeling en duurzame terugbetaling van deze materialen te versterken. Het zal de implementatie van het Europese SAMIRA-actieplan en het initiatief van de Europese Commissie om een 'Europees initiatief voor radio-isotopenvalleien (ERVI)' op te zetten, voortzetten. Ter bevordering van deze doelstelling zal een bijeenkomst van belanghebbenden worden georganiseerd om de veiligheid van de levering van radio-isotopen te bespreken.

  Evenementen

  Date Events Location
  15-18/01 Belgian Renovation Week Brussels & working visits
  15-16/02 International Hydrogen Colloquium Liège
  28/02 Workshop on Medical Radio-isotopes Brussels
  15-16/04 Informal Energy Council on Energy Infrastructure Brussels
  15-16/05 Offshore Energy DG Meeting Bruges

  Who’s who

  Voorzitterschapsteam

  • Nancy Mahieu - Directeur Generaal
  • Maarten Noeninckx - Diensthoofd
  • Jana Caulier - Junior EU Coördinator
  • Maria Aïvaliotis -  Jurist EU Presidency
  • Luna Vandesonneville - Administratief deskundige EU presidency

  International Hydrogen Colloquium

  • Yasmina Jarine - Senior Attaché EU Presidency
  • Julius Bens - Économist EU Presidency

  Workshop on Medical Radio-isotopes

  • Bram Vanspauwen - Senior Attaché Nuclear
  • Aylin Gezer -  Junior Attaché EU Presidency

  Informal Energy Council on Energy Infrastructure

  • Niels Smeets - Senior EU Coördinator
  • Hasnae Mediouni - Junior Attaché EU Presidency

  Offshore energy DG meeting

  • Jan Hensmans - Senior Advisor External Relations
  • Kim Pauwels - Junior Attaché EU Presidency
  Laatst bijgewerkt
  18 januari 2024