U kunt zich in België als gecertificeerde belastingadviseur vestigen

 • als natuurlijk persoon of
 • als rechtspersoon

U wil de titel dragen als natuurlijke persoon

Wat zijn de voorwaarden voor de inschrijving in het openbaar register?

Om het beroep van gecertificeerde belastingadviseur te mogen uitoefenen:

 1. mag u niet ontzet zijn uit uw politieke en burgerlijke rechten;
 2. mag u geen sancties hebben gekregen in het kader van een insolventieprocedure (schuldkwijtschelding, persoonlijke aansprakelijkheid, beroepsverboden weigering van eerherstel);
 3. mag u geen (voorwaardelijke) gevangenisstraf hebben opgelopen voor bepaalde misdrijven.

U moet ook de nodige beroepskwalificaties hebben. Dat kan op verschillende manieren:

 1. U mag het toelatingsexamen afleggen als u een van de diploma’s heeft behaald die vermeld zijn in de wet. Als u geslaagd bent in het toelatingsexamen, moet u een stage van minstens drie jaar volgen bij een of meerdere stagemeesters. Tijdens uw stage kan u tussentijdse proeven afleggen. Als u daarin slaagt, krijgt u vrijstellingen voor het bekwaamheidsexamen. Na uw stage moet u het bekwaamheidsexamen afleggen dat bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte. Nadat u geslaagd bent voor het bekwaamheidsexamen, moet u de eed afleggen.                      
 2. Als u ten minste zeven jaar relevante ervaring kan aantonen, kan u vrijgesteld worden van de stage. Na het slagen voor het bekwaamheidsexamen, moet u de eed afleggen.
 3. Als u een onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie, van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland bent, zal het Instituut u inschrijven als u een bekwaamheidsattest of een opleidingstitel kunt voorleggen die u in dat land behaald heeft. Het Instituut kan u verplichten om een bekwaamheidsproef af te leggen wanneer de inhoud van uw opleiding belangrijke verschillen vertoont met die in België.

Wat zijn de voorwaarden om de titel te dragen?

Als gecertificeerde belastingadviseur, moet u:

 • ingeschreven zijn in het openbaar register van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants;
 • zich houden aan een specifieke plichtenleer (onafhankelijkheid, integriteit objectiviteit, zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid en professionaliteit);
 • verzekerd zijn voor uw beroepsaansprakelijkheid;
 • een jaarlijkse bijdrage betalen aan het Instituut;
 • ieder jaar opleidingen volgen (permanente vorming).

Permanente vorming

Om uw beroepskennis, -bekwaamheid en -ethiek op peil te houden, moet u op de hoogte blijven van de wijzigingen in de wetgeving en de technieken en de regels die belangrijk zijn voor de uitoefening van uw beroep. U doet dat door opleidingen te volgen die erkend zijn door de het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants. Het Instituut legt de inhoud en het minimum aantal uren permanente vorming vast in zijn norm permanente vorming, die u vindt op de website van het Instituut.

Verzekeringsplicht

Als gecertificeerde belastingadviseur moet u uw burgerlijke beroepsaansprakelijkheid laten verzekeren met een verzekeringscontract dat is goedgekeurd door het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants.

De inschrijving in het openbaar register

Het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants schrijft u in het openbaar register in:

 • als u geslaagd bent voor het bekwaamheidsexamen van gecertificeerde belastingadviseur;
 • als u de eed heeft afgelegd.

Het Instituut schrijft een rechtspersoon in het openbaar register in als die aan de voorwaarden voldoet (zie verder).

Beroep aantekenen tegen een weigering

Als de Raad van het Instituut uw inschrijving weigert, kunt u in beroep gaan. U moet dat beroep indienen bij de commissie van beroep. U moet dat doen  binnen de dertig dagen na de kennisgeving van de weigeringsbeslissing.

Jaarlijkse bijdrage

Als u ingeschreven bent in het openbaar register als gecertificeerde belastingadviseur, moet u ieder jaar een bijdrage betalen. Het Instituut legt het bedrag van die bijdrage elk jaar vast.

Sancties

Als u als gecertificeerde belastingadviseur ingeschreven bent bij het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants moet u de deontologische regels naleven.

Wanneer het Instituut inbreuken tegen het wettelijke, reglementaire en normatief kader vaststelt, kunnen de tuchtinstanties u een of meerdere van de volgende tuchtstraffen opleggen wanneer u de titel van gecertificeerde belastingadviseur draagt:

 • waarschuwing;
 • berisping;
 • geldboete;
 • verbod om bepaalde opdrachten te aanvaarden of voort te zetten;
 • schorsing van maximum 2 jaar;
 • schrapping.

Wie de titel van gecertificeerde belastingadviseur onrechtmatig draagt, begaat een strafrechtelijke inbreuk en kan met één of meerdere correctionele straffen worden bestraft.

U wil de titel dragen als rechtspersoon

Als u de titel wenst te voeren als rechtspersoon, moet die voldoen aan voorwaarden van uitoefening van het beroep. De rechtspersoon moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Hij is opgericht met rechtspersoonlijkheid naar Belgisch recht of naar het recht van een andere lidstaat;
 2. Zijn voorwerp en activiteiten zijn beperkt tot de beroepsactiviteiten of tot het uitoefenen van beroepsactiviteiten die er verenigbaar mee zijn;
 3. Hij heeft enkel deelnemingen in andere vennootschappen of rechtspersonen, waarvan het maatschappelijk doel en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van de beroepsactiviteiten van gecertificeerd accountant;
 4. De meerderheid van de stemrechten in de algemene vergadering zijn in handen van beroepsbeoefenaars;
 5. De meerderheid van de leden van het bestuursorgaan bestaat uit beroepsbeoefenaars.

De rechtspersoon moet ingeschreven zijn in het openbaar register van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants.

Laatst bijgewerkt
27 november 2020