Table of Contents

  U wil de activiteit uitoefenen als natuurlijk persoon

  Welke voorwaarden gelden er voor de toegang tot het beroep?

  De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • niet uit uw politieke en burgerlijke rechten zijn ontzet;
  • niet in staat van faillissement verklaard zijn geweest zonder eerherstel te hebben gekregen;
  • geen van de in de wet vermelde straffen hebben opgelopen;
  • beschikken over de vereiste beroepskwalificaties zoals opgesomd in artikel 5, § 1, 2°, van de wet.

  Zo u houder bent van een relevant diploma uitgereikt in België of in een ander land dan een lidstaat van de Europese Unie, Finland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland, dan moet u stage lopen.

  U wordt vrijgesteld van de stage zo u uw beroepskwalificaties heeft behaald in een lidstaat van de Europese Unie, in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland. Het Instituut van Auto-Experts kan echter beslissen u naargelang uw keuze een aanpassingsstage of een bekwaamheidsexamen op te leggen.

  Welke voorwaarden gelden er voor de uitoefening van het beroep?

  De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • de stage hebben afgelegd die het Instituut van de Auto-Experts organiseert;
  • ingeschreven zijn bij dat Instituut;
  • de deontologie in acht nemen;
  • een beroepsverzekering aangaan;
  • zich voortdurend bijscholen.

  Permanente vorming

  Als auto-expert moet u een permanente beroepsopleiding volgen. Deze verplichting impliceert dat u ten minste vijfenveertig uur opleiding volgt gedurende een periode van drie jaar, met minimaal tien uur per jaar. Het Instituut van de Auto-Experts ziet toe op de inachtneming van deze verplichting en organiseert de opleidingen.

  Verzekeringsplicht

  Zo u het beroep van auto-expert uitoefent als zelfstandige, moet u een verzekeringspolis afsluiten tot dekking van uw burgerlijke beroepsaansprakelijkheid. U moet een kopie van die verzekeringspolis overleggen aan het Instituut van de Auto-Experts wanneer dat laatste daarom vraagt.

  U wil de activiteit uitoefenen als rechtspersoon

  Als u het beroep als rechtspersoon wil uitoefenen, moet die rechtspersoon voldoen aan voorwaarden van toegang tot het beroep en van uitoefening van het beroep.

  De rechtspersoon mag het beroep van auto-expert uitoefenen zo ze de volgende voorwaarden vervult:

  • alle zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité en meer algemeen alle zelfstandige mandatarissen die optreden in naam en voor rekening van de rechtspersoon, moeten auto-experts zijn die op een lijst van het Instituut staan;
  • het doel en de activiteit van de rechtspersoon moeten beperkt zijn tot de dienstverlening die voortvloeit uit de uitoefening van het beroep van auto-expert en mogen hiermee niet onverenigbaar zijn;
  • 60 % van de aandelen, evenals de stemrechten, moeten rechtstreeks of onrechtstreeks in handen zijn van natuurlijke personen die gerechtigd zijn het beroep van auto-expert uit te oefenen en ingeschreven zijn op een lijst van het Instituut;
  • de rechtspersoon mag geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of rechtspersonen dan van uitsluitend professionele aard. Het doel en de activiteiten van deze vennootschappen mogen niet onverenigbaar zijn met de functie van auto-expert;
  • de rechtspersoon is ingeschreven op een van de lijsten van het Instituut.

  De rechtspersoon die auto-expert is, is op dezelfde wijze als een natuurlijke persoon onderworpen aan de deontologie.

  Inschrijvingsprocedure

  Inschrijving als stagiair

  Om als stagiair te worden ingeschreven moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • een stageaanvraag indienen bij het Instituut van de Auto-Experts;
  • een stageovereenkomst sluiten met een erkend stagemeester;
  • voldoen aan bovenvermelde voorwaarden voor toegang tot het beroep.

  De bevoegde kamer van de Raad van het Instituut geeft u kennis van haar beslissing binnen één maand vanaf de verzending van uw aanvraag. Zo u voldoet aan de wettelijke en reglementaire voorwaarden, zal de kamer u inschrijven op de lijst van stagiairs en kan uw stage beginnen.

  De stage duurt twee jaar en omvat, naast de praktijklessen, minimaal tweehonderd dagen beroepspraktijk in België, berekend in voltijds equivalent.

  Na afloop van de stage beoordeelt de bevoegde kamer van de Raad of u uw stage heeft afgelegd overeenkomstig de wettelijke vereisten en het stagereglement. De kamer moet u kennis geven van haar beslissing binnen een termijn van twee maanden vanaf uw laatste stagedag.

  Inschrijving als natuurlijk persoon

  Nadat u de stage heeft voltooid en na goedkeuring door de bevoegde kamer van de Raad, moet u een verzoek tot inschrijving als auto-expert richten aan het Instituut van de Auto-Experts.

  Indien u bent vrijgesteld van de stage of zo u de activiteit als rechtspersoon wenst te beoefenen, kunt u uw inschrijvingsaanvraag onmiddellijk naar de voorzitter van de uitvoerende kamer sturen, vergezeld van de documenten op basis waarvan kan worden aangetoond dat u aan de toegangsvoorwaarden voldoet.

  Inschrijvingskosten

  U hoeft niet te betalen voor het inschrijvingsverzoek bij het Instituut.

  In uw hoedanigheid van bij het Instituut ingeschreven auto-expert moet u elk jaar een bijdrage betalen. Die bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Voor 2020 bedraagt de bijdrage 950 euro.

  Beroepsprocedure in geval van weigering tot inschrijving

  Zo de Raad van het Instituut weigert u in te schrijven als stagiair of als auto-expert kunt u beroep instellen bij de beroepscommissie.

  U moet dit beroep instellen binnen een termijn van drie maanden vanaf de kennisgeving van de weigeringsbeslissing.

  Sancties

  Op deontologisch vlak

  Als auto-expert en lid van het Instituut van de Auto-Experts bent u gehouden de deontologische regels in acht te nemen.

  Indien wordt bewezen dat u uw deontologische verplichtingen niet nakomt, wordt u bestraft met een van de volgende tuchtrechtelijke straffen:

  • de waarschuwing,
  • de berisping;
  • het verbod om bepaalde opdrachten te aanvaarden of voort te zetten;
  • de schorsing voor maximaal één jaar;
  • de schrapping.

  Op strafrechtelijk vlak

  Het feit de titel van auto-expert publiekelijk en op onrechtmatige wijze te voeren evenals de onwettige uitoefening van het beroep zijn strafrechtelijke inbreuken en worden bestraft met een boete.

  Op burgerrechtelijk vlak

  Het feit de titel van auto-expert publiekelijk en op onrechtmatige wijze te voeren evenals de onwettige uitoefening van het beroep kunnen burgerrechtelijke fouten vormen waarvoor u contractueel of extracontractueel aansprakelijk kunt worden gesteld.

  Laatst bijgewerkt
  25 november 2020