Federale Raad van landmeters-experten

Federale Raad

De Federale Raad houdt de lijst bij van de landmeters-experten die voldoen aan de voorwaarden om het beroep uit te oefenen of de titel te dragen. De Raad beslist over de aanvragen tot erkenning als landmeter-expert. Hij controleert of de ingeschreven landmeters-experten de deontologische regels volgen. Hij kan sancties uitspreken tegen landmeters-experten die dat niet doen.

Zittingen en samenstelling van de Federale Raad van landmeter-experten (PDF, 120.42 KB)

De Federale Raad van landmeters-experten is verantwoordelijk voor het opstellen van een lijst van landmeters-experten die ermee instemmen om als co-curator te worden aangesteld in geval van faillissement van een landmeter-expert. 
Deze lijst wordt eveneens bij het centrale solvabiliteitsregister neergelegd.
(KB van 26 april 2018 houdende uitvoering van artikel XX.1, § 1, laatste lid, van het Wetboek van economisch recht wat betreft de toepassing van boek XX van het Wetboek van economisch recht op de beoefenaars van een vrij beroep)

Lijst van gemeenschappelijke insolventiepractici (PDF, 89.58 KB)

Contact

Griffie van de Federale Raad van landmeters-experten
City Atrium, 4e verdieping
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

E-mail: lanexp@economie.fgov.be
Tel.: +32 2 277 78 82

Federale Raad van beroep van landmeters-experten

De Federale Raad van beroep van landmeters-experten doet uitspraak over de beroepen die een landmeter-expert indient tegen een beslissing van de Federale Raad van landmeters-experten.

Contact

Griffie van de Federale Raad van beroep van de landmeters-experten
City Atrium, 4e verdieping
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Tel.: +32 2 277 66 17

Laatst bijgewerkt
23 september 2022