Table of Contents

  Wat is een landmeter-expert?

  De landmeter-expert oefent de volgende activiteiten uit:

  • het afpalen van terreinen;
  • het opmaken en ondertekenen van plannen die moeten dienen voor een grenserkenning, voor een mutatie, voor het regelen van gevallen van gemeenheid en voor gelijk welke akte of proces-verbaal, die in een identificeren van grondeigendom voorzien en die ter hypothecaire overschrijving of inschrijving kunnen worden voorgelegd.

   (artikel 3 van de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep tot landmeter-expert)

  De landmeter-expert beschikt over een monopolie voor de uitoefening van deze activiteiten.
  Naar boven

  Welke voorwaarden gelden er voor de toegang tot en de uitoefening van het beroep?

  Om in alle wettelijkheid de titel van landmeter-expert te mogen voeren en het beroep uit te oefenen, moet u:

  • houder zijn van een van de titels genoemd in punt 1° (artikel 2 van de wet van 11 mei 2003);
  • de eed afgelegd hebben (artikel 7 van de wet van 11 mei 2003).
   Bovendien moeten de zelfstandige landmeters en de loontrekkenden die niet onder toezicht staan van een zelfstandig landmeter, ingeschreven zijn op het tableau, genoemd in artikel 3 van de wet van 11 mei 2003 tot oprichting van  Federale Raad van de landmeters-experten (artikel 4 van de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert). Artikel 8, § 1 van deze wet bepaalt dat elke zelfstandige landmeter-expert onderworpen is aan de voorschriften inzake de plichtenleer, die in werking getreden is op 31 maart 2006.

  Toepassingsgebied van de wetgeving

  De wetgeving is van toepassing op de personen die het beroep van landmeter-expert uitoefenen of die de beroepstitel voeren.

  Permanente vorming

  In toepassing van artikel 14 van het koninklijk besluit van 15 december 2005 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de landmeter-expert, moet de landmeter-expert zich op de hoogte houden van de wijzigingen in de wetgeving, de technieken en de regels die betrekking hebben op de uitoefening van zijn beroep. Hij doet dat door deel te nemen aan voortgezette opleidingen die erkend zijn door de Federale Raad, ten minste twintig uur per jaar.

  Reglement betreffende de erkenning door de Federale Raad van landmeters-experten van permanente vorming van de landmeters-experten (PDF, 30.53 KB)

  Vormingsprogramma's

  Voor bijkomende inlichtingen over de georganiseerde vorming, worden de landmeters-experten geacht contact op te nemen met de organisatoren. In de vormingentabel vindt u in de laatste kolom het aantal uren die effectief in aanmerking worden genomen door de Federale Raad:

  Federale Raad van landmeters-experten

  Hoe een landmeter-expert vinden?

  Als u een beroep wil doen op een landmeter-expert, dan kunt u:

  Die lijst bevat de namen en contactgegevens van alle landmeters-experten ingeschreven op het tableau dat bijgehouden wordt door de Federale Raad van landmeters-experten.

  Bijkomende informatie

  Griffie van de Federale Raad van landmeters-experten

  North Gate, 4e verdieping
  Koning Albert II-laan 16
  1000 Brussel

  E-mail: lanexp@economie.fgov.be

  Tel.: +32 2 277 78 38
  Fax: +32 2 277 98 83

  Griffie van de Federale Raad van Beroep van de landmeters-experten

  North Gate, 4e verdieping
  Koning Albert II-laan 16
  1000 Brussel

  Tel.: +32 2 277 77 08
  Fax: +32 2 277 98 84

  Dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving

  North Gate, 4de verdieping
  Koning Albert II-laan 16
  1000 Brussel

  Tel.: +32 2 277 78 38
  Fax: +32 2 277 98 86
  E-mail: lanexp@economie.fgov.be

  Laatst bijgewerkt
  9 februari 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

   Welke verplichte informatie moet op de website van uw onderneming staan?

  2. Ondernemingen

   Overheidsopdrachten nu toegankelijker voor kmo’s!

  3. Ondernemingen

   Hervorming van het Wetboek van vennootschappen