Table of Contents

  Het beroep en de titel van landmeter-expert zijn ongetwijfeld beter beschermd door het in werking treden van de wet van 27 maart 2023 tot bescherming van het beroep en de titel van landmeter-expert en tot oprichting van een Orde van landmeters-experten.

  Die wet stelt een Orde van landmeters-experten in, rechtstreeks beheerd door de beroepsbeoefenaars uit uw sector en brengt een aantal veranderingen met zich mee voor de uitoefening van uw beroep. De verschillende delen van de wet met hun specifieke bepalingen treden in werking op verschillende data die nog niet zijn vastgelegd.  

  De bepalingen die u toelaten om te genieten van een automatische inschrijving op het tableau van de toekomstige Orde en de bepalingen die toelaten om als kandidaat en/of kiezer deel te nemen aan de verkiezingen voor de organen van de nieuwe Orde, zijn echter in werking getreden 10 dagen na de publicatie van de wet, die plaatsvond op 19 juni 2023. Ze zijn dus van toepassing vanaf 29 juni 2023.  Deze bepalingen worden hieronder nader toegelicht.    

  Inschrijving op het tableau van de toekomstige Orde

  Bent u momenteel ingeschreven op het tableau van de federale raad van landmeters-experten en wenst u uw beroep verder uit te oefenen en de titel te blijven voeren?

  U moet een aanvraag indienen om u in te schrijven in de toekomstige Orde.

  De nieuwe wet bevat een bepaling die u toelaat om automatisch ingeschreven te worden bij de Orde.  Dat betekent dat u automatisch op het tableau wordt ingeschreven zodra de Orde operationeel is.   

  Als u wilt genieten van die automatische inschrijving, kun u uw aanvraag tot inschrijving vanaf nu en tot 3 maanden voor de datum van de verkiezingen voor de organen van de Orde indienen. De datum van die verkiezingen is nog niet vastgesteld. Zodra dat het geval is, wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Schrijf u nu al in. Dan kan u uw activiteiten zonder problemen verderzetten na de verkiezingen. 

  U moet uw aanvraag tot automatische inschrijving per aangetekende post of e-mail naar ons verzenden. U kunt ze ook persoonlijk bij ons afgeven tegen ontvangstbewijs. Uw aanvraag moet uw huidige inschrijvingsnummer op het tableau bevatten. 

  Als uw aanvraag onvolledig is, laten wij u dat binnen twee weken na ontvangst weten. Als uw aanvraag volledig is, wordt ze binnen 30 dagen goedgekeurd door onze diensten. Wij vragen u dan om een niet-terugbetaalbare provisie van 200 euro te betalen binnen 30 dagen na die goedkeuring. Die provisie wordt in mindering gebracht op uw eerste bijdrage bij de Orde.    

  Als u de provisie tijdig betaalt, wordt u automatisch ingeschreven op het tableau van de Orde, op voorwaarde dat u het resterende bedrag binnen de door de Orde vastgestelde termijn betaalt. De Orde moet het bedrag van de jaarlijkse bijdrage vaststellen zodra die is opgericht. Dat bedrag is dus nog niet bekend. Als u het resterende bedrag niet betaalt, wordt u automatisch weggelaten van het tableau. In dat geval zal u uw beroep als landmeter-expert niet meer kunnen uitoefenen en de titel niet meer voeren. U moet dan een nieuwe inschrijvingsprocedure doorlopen bij de Orde om uw beroep te kunnen uitoefenen. 

  Bent u momenteel landmeter-expert als ambtenaar of werknemer  en wenst u uw beroep verder uit te oefenen en de titel te blijven voeren?   

  U bent nog niet op het tableau van federale raad van landmeters experten ingeschreven? De nieuwe wet van 27 maart  2023 voorziet dat u als ambtenaar of werknemer landmeter-expert op het tableau van de toekomstige Orde moet ingeschreven zijn.  

  Als u de eed heeft afgelegd als bedoeld in artikel 7 van de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert, mag u op uw verzoek automatisch ingeschreven worden op het tableau van de toekomstige orde. 

  Als u wilt genieten van deze automatische inschrijving, kunt u uw aanvraag tot inschrijving vanaf nu en tot 3 maanden voor de datum van de verkiezingen voor de organen van de Orde indienen. De datum van die verkiezingen is nog niet vastgesteld. Zodra dat het geval is, wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Schrijf u nu al in. Dan kunt u uw activiteiten zonder problemen verderzetten na de verkiezingen.

  Hoe u inschrijven? U moet uw aanvraag tot automatische inschrijving per aangetekende post of e-mail naar de hieronder vermelde contactadressen verzenden. U kunt ze ook persoonlijk bij ons afgeven tegen ontvangstbewijs. Uw aanvraag moet uw gegevens (naam, voornaam, adres, e-mail) en uw geboortedatum bevatten. U moet ook een afschrift van uw eedaflegging toevoegen. 

  Als uw aanvraag onvolledig is, zullen wij u dat binnen twee weken na ontvangst laten weten. Als uw aanvraag volledig is, wordt ze binnen 30 dagen goedgekeurd door onze diensten. Wij zullen u dan vragen om een niet-terugbetaalbare provisie van 200 euro te betalen binnen 30 dagen na die goedkeuring. Die provisie wordt in mindering gebracht op uw eerste bijdrage bij de Orde.  

  Als u de provisie tijdig betaalt, wordt u automatisch ingeschreven op het tableau van de Orde, op voorwaarde dat u het resterende bedrag binnen de door de Orde vastgestelde termijn betaalt. De Orde moet het bedrag van de jaarlijkse bijdrage vaststellen zodra die is opgericht. Dat bedrag is dus nog niet bekend. Als u het resterende bedrag niet betaalt, wordt u automatisch weggelaten van het tableau. In dat geval kunt u uw beroep als landmeter-expert niet meer uitoefenen en de titel niet meer voeren. U moet dan een nieuwe inschrijvingsprocedure doorlopen bij de Orde om uw beroep te kunnen uitoefenen.  

  Wat gebeurt er als u uw aanvraag voor automatische inschrijving niet binnen de gestelde termijn indient of als u de provisie niet binnen de gestelde termijn betaalt?  

  In dat geval geniet u niet van de automatische inschrijving. U moet een aanvraag tot inschrijving indienen bij de Orde nadat die is opgericht en de vereiste bewijzen bepaald in de wet bijvoegen. Bovendien kunt u niet deelnemen aan de eerste verkiezingen (zie hieronder).      

  Als u uw aanvraag tot inschrijving indient uiterlijk drie maanden na de datum waarop alle bepalingen van de wet in werking zijn getreden en dus van toepassing zijn, kunt u het beroep blijven uitoefenen en de titel blijven voeren tijdens de duur van de procedure.  

  Als u uw aanvraag na die periode van drie maanden indient, mag u tijdens de behandeling van uw aanvraag het beroep niet meer uitoefenen en de titel niet meer voeren. U moet bij uw aanvraag ook alle wettelijk vereiste bewijsstukken voegen.  

  Deelname aan de verkiezingen voor de toekomstige Orde

  Wilt u ook betrokken zijn bij de oprichting en het beheer van deze nieuwe Orde door de leden van de organen van de Orde te kiezen en/of u kandidaat te stellen?   

   Als landmeter-expert die momenteel is ingeschreven op het tableau van de federale raad van landmeters-experten of die ambtenaar of werknemer is, kunt u ook deelnemen aan de verkiezingen voor de organen van de toekomstige Orde.  Daarnaast kunt u zich ook kandidaat stellen voor een of meer functies in de organen van de toekomstige Orde: de Nationale Raad, het Bureau, de Uitvoerende Kamers en de Kamers van Beroep.  

  Om als kiezer deel te nemen aan de verkiezingen en, indien u dat wenst, om u kandidaat te stellen:

  • moet u uw aanvraag tot automatische inschrijving ten laatste op 30 december 2023 bij de Orde hebben ingediend en
  • de provisie van 200 euro hebben betaald vóór de uiterste datum voorzien voor die betaling.  

  De voorwaarden en informatie voor kandidaatstelling staan in het formulier tot kandidaatstelling voor een mandaat in de Orde van landmeters-experten (PDF, 530.62 KB).  De vereiste informatie moet ons ten laatste vijf maanden voor de datum van de verkiezingen bereiken. U kunt uw kandidaatstelling echter tegelijk met uw aanvraag tot automatische inschrijving bij de Orde indienen.  

  Contactadressen voor de aanvraag tot inschrijving op het tableau en aanvraag tot deelname aan de verkiezingen:   

  • Stuur een aangetekende brief naar het volgende adres  
   FOD Economie, Middenstand en Energie 
   Griffies van de Federale Raden van Landmeters
   City Atrium – 4e verdieping 
   Vooruitgangstraat 50  1210 Brussel  
  • Stuur een e-mail naar ordelan@economie.fgov.be  
  • Dien uw aanvraag tegen ontvangstbewijs persoonlijk in op het volgende adres   
   FOD Economie, Middenstand en Energie 
   Griffies van de Federale Raden van Landmeters 
   City Atrium – 4e verdieping 
   Vooruitgangstraat 50
   1210 Brussel  

  Indien u geen ontvangstbewijs ontvangt binnen de vijf dagen na de aanvraag, neem dan opnieuw contact op met de griffie van de federale Raden om na te gaan of uw aanvraag goed werd ontvangen.  

  Laatst bijgewerkt
  4 december 2023