Table of Contents

  Wie wordt beschouwd als auto-expert?

  Een auto-expert is een professional die het deskundige onderzoek (expertise), in de ruime zin van het woord, van voertuigen verricht. Hij oefent dit beroep geregeld en onpartijdig uit als zelfstandige of loontrekkende. Hij voert de volgende taken uit, voor rekening van derden:

  • voertuigen evalueren en nagaan of zij in overeenstemming zijn met de wetten en verordeningen, alsook of de identificatiegegevens en de beschrijving van die voertuigen met de werkelijkheid overeenkomen;
  • alle onderzoek en analyses van technische aard verrichten, teneinde de omstandigheden en de oorzaken te bepalen van de ongevallen waarin een of meer voertuigen betrokken zijn geweest, zodat de aansprakelijkheid voor die ongevallen kan worden vastgelegd;
  • bepalen in hoeverre de voertuigen zijn aangetast door slijtage, schade, gebrek en averij, alsook welke werkingsgebreken zij vertonen;
  • bepalen waaraan de in het vorige punt opgesomde tekortkomingen te wijten zijn;
  • ramen welk materieel nadeel de voertuigen door de schade hebben geleden;
  • bepalen hoeveel en welke herstellingswerken nodig zijn om het voertuig in zijn oorspronkelijke staat te herstellen, alsook de kostprijs ramen van die herstellingswerken en nagaan of ze naar behoren zijn uitgevoerd;
  • technisch inschatten of de immobilisatie van een voertuig gegrond is en de duur ervan bepalen;
  • een met redenen omkleed verslag opstellen over de uitvoering van de toegewezen opdracht.

  Welke zijn de voorwaarden om het beroep te mogen uitoefenen?

  De auto-expert mag het beroep uitoefenen op voorwaarde dat:

  • hij niet ontzet is geweest uit de burgerlijke en politieke rechten;
  • hij niet in staat van faillissement verklaard geweest is zonder eerherstel te hebben bekomen;
  • hij geen, zelfs voorwaardelijk, gevangenisstraf van ten minste drie maanden heeft opgelopen voor een van de misdrijven vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934, waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de gefailleerden verbod wordt opgelegd bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, dan wel voor een inbreuk op de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, of voor een inbreuk op de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen of op de fiscale wetgeving;
  • hij beschikt over de nodige beroepskwalificaties.

  Welke zijn de onverenigbaarheden met het beroep?

  Het is een auto-expert niet toegestaan:

  • enige commerciële activiteit uit te oefenen, als natuurlijk persoon of als rechtspersoon, met betrekking tot de verkoop, de huur of de herstelling van voertuigen en wisselstukken;
  • enige commerciële activiteit uit te oefenen, als natuurlijk persoon of als rechtspersoon, met betrekking tot verzekerings- en makelaarsproducten;
  • Welke zijn de vereiste beroepskwalificaties?

  De natuurlijke personen, zelfstandigen of loontrekkenden moeten het bewijs leveren van:

  • in België behaalde beroepskwalificaties, of
  • buiten België behaalde beroepskwalificaties

  In België behaalde beroepskwalificaties

  De auto-expert moet beschikken over een van de volgende titels uitgereikt door onderwijs- of opleidingsinstituten die zijn georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de federale staat, de gemeenschappen of de gewesten:

  • diploma of master van burgerlijk of industrieel ingenieur;
  • graduaat- of bachelordiploma thermische motoren en expertise;
  • graduaat- of bachelordiploma auto-expertise;
  • graduaat- of bachelordiploma mechanica of elektromechanica;
  • een diploma, uitgereikt door elke andere instelling van een niveau dat vergelijkbaar is met dat van de instellingen die de voormelde diploma’s uitreiken en erkend door de Koning, na advies van de Raad van het Instituut;
  • een gelijkwaardige titel uitgereikt door een Examencommissie van de staat, de gemeenschappen of de gewesten.

  Buiten België behaalde beroepskwalificaties

  Wie graag meer informatie ter zake wil, kan mailen naar info.intelber@economie.fgov.be  (Dienst Intellectuele beroepen en Wetgeving van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie).

  Welke zijn de voorwaarden waaraan een rechtspersoon moet voldoen?

  Alle zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité en meer algemeen alle zelfstandige mandatarissen die optreden in naam en voor rekening van de rechtspersoon, moeten natuurlijke personen zijn die ertoe gemachtigd werden het beroep van auto-expert uit te oefenen.

  De rechtspersoon moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. zijn doel en zijn activiteit moeten beperkt zijn tot de dienstverlening die voortvloeit uit de uitoefening van het beroep van auto-expert en mag hiermee niet onverenigbaar zijn;
  2. 60 % van de aandelen, evenals de stemrechten, moeten rechtstreeks of onrechtstreeks in handen zijn van natuurlijke personen die gerechtigd zijn het beroep van auto-expert uit te oefenen;
  3. de rechtspersoon mag geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of rechtspersonen dan van uitsluitend professionele aard. Het doel en de activiteiten van deze vennootschappen mogen niet onverenigbaar zijn met de functie van auto-expert;
  4. de rechtspersoon is ingeschreven op een van de lijsten van het Instituut van de auto-experts.

  Welke zijn de te vervullen administratieve formaliteiten?

  Om zijn beroep te kunnen uitoefenen, moet de auto-expert:

  • zich inschrijven via een ondernemingsloket in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
  • zich inschrijven op de lijst van de auto-experts. Hiertoe wendt hij zich tot het Instituut van de auto-experts.
  • een aanvraag tot stage indienen;
  • een jaarlijkse bijdrage betalen aan het Instituut. Deze wordt vastgesteld door de algemene vergadering volgens de regels van het huishoudelijk reglement.

  Stage

  Om lid te kunnen zijn van het Instituut van auto-experts moet elke natuurlijke persoon in principe de bij het stagereglement georganiseerde stage hebben voltooid.

  De stage duurt 2 jaar. Een stagecommissie beoordeelt of de auto-expert de toelatingsvoorwaarden tot de stage vervult. Hetzelfde geldt voor de zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité. Meer informatie kan bekomen worden bij het Instituut van de auto-experts.

  Opdrachten en contactgegevens van het Instituut van de auto-experts

  Het Instituut:

  • waakt over de opleiding en voorziet in de bestendige organisatie van een korps van specialisten die bekwaam zijn de functie van auto-expert te vervullen;
  • oefent toezicht uit op de behoorlijke uitvoering van de aan de leden toevertrouwde opdrachten;
  • legt tuchtstraffen op bij tekortkomingen.

  Contactgegevens:

  Instituut van auto-experts
  Woluwelaan 46 bus 5
  1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

  Tel.: 02 880 40 47
  Fax: 02 763 41 83
  E-mail: info@iaeiea.be
  Website: www.iaeiea.be

  Laatst bijgewerkt
  21 oktober 2020