U kunt zich in België als gecertificeerd accountant vestigen

 • als natuurlijk persoon of
 • als rechtspersoon

U wil de activiteit uitoefenen als natuurlijk persoon

Wat zijn de voorwaarden om toegang te krijgen tot het beroep?

Om toegang te krijgen tot het beroep van gecertificeerd accountant:

 • mag u niet ontzet zijn uit uw politieke en burgerlijke rechten;
 • mag u geen sancties hebben gekregen in het kader van een insolventieprocedure; (schuldkwijtschelding, persoonlijke aansprakelijkheid, beroepsverboden weigering van eerherstel);
 • mag u geen (voorwaardelijke) gevangenisstraf hebben opgelopen voor bepaalde misdrijven.

U moet ook de nodige beroepskwalificaties hebben. Dat kan op verschillende manieren:

 1. U mag het toelatingsexamen afleggen als u een van de diploma’s of de titel heeft behaald die vermeld zijn in de wet. Als u geslaagd bent in het toelatingsexamen, moet u een stage van minstens drie jaar volgen bij een of meerdere stagemeesters. Tijdens uw stage moet u tussentijdse proeven afleggen. Als u daarin slaagt, krijgt u vrijstellingen voor het bekwaamheidsexamen. Na uw stage moet u het bekwaamheidsexamen afleggen dat bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte. Nadat u geslaagd bent voor het bekwaamheidsexamen moet u de eed afleggen.
 2. Als u ten minste zeven jaar relevante ervaring kan aantonen, kan u een vrijstelling  van de stage krijgen. Nadat u geslaagd bent voor het bekwaamheidsexamen moet u de eed afleggen.
 3. Als u een onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie, van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland bent, zal het Instituut u inschrijven als u een bekwaamheidsattest of een opleidingstitel kunt voorleggen die u in dat land behaald heeft. Het Instituut kan u verplichten om een bekwaamheidsproef af te leggen wanneer de inhoud van uw opleiding belangrijke verschillen vertoont met die in België.

Wat zijn uw verplichtingen om het  beroep uit te oefenen?

Als gecertificeerd accountant, moet u:

 • ingeschreven zijn in het openbaar register van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants;
 • zich houden aan een specifieke plichtenleer (onafhankelijkheid, integriteit objectiviteit, zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid en professionaliteit);
 • verzekerd zijn voor uw beroepsaansprakelijkheid;
 • een jaarlijkse bijdrage betalen aan het Instituut;
 • ieder jaar opleidingen volgen (permanente vorming).

Permanente vorming

Om uw beroepskennis, -bekwaamheid en -ethiek op peil te houden, moet u op de hoogte blijven van de wijzigingen in de wetgeving en de technieken en de regels die belangrijk zijn voor de uitoefening van uw beroep. U doet dat door opleidingen te volgen die erkend zijn door de het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants. Het Instituut legt de inhoud en het minimum aantal uren permanente vorming vast in zijn norm permanente vorming, die u vindt op de website van het Instituut.

Verzekeringsplicht

Als gecertificeerd accountant moet u uw burgerlijke beroepsaansprakelijkheid laten verzekeren met een verzekeringscontract dat is goedgekeurd door het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants.

De inschrijving in het openbaar register

Het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants schrijft u in het openbaar register in als u:

 • geslaagd bent voor het bekwaamheidsexamen van gecertificeerd accountant;
 • de eed heeft afgelegd.

Het Instituut schrijft een rechtspersoon in het openbaar register in als die voldoet aan de voorwaarden (zie verder).

Beroep aantekenen tegen een weigering

Als de Raad van het Instituut uw inschrijving weigert, kunt u in beroep gaan. U moet dat beroep indienen bij de commissie van beroep. U moet dat doen binnen de dertig dagen na de kennisgeving van de weigeringsbeslissing.

Jaarlijkse bijdrage

Als u ingeschreven bent in het openbaar register als (intern) gecertificeerd accountant, moet u ieder jaar een bijdrage betalen. Het Instituut legt het bedrag van die bijdrage elk jaar vast.

Sancties

Als u als gecertificeerd accountant ingeschreven bent bij het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants, moet u de deontologische regels naleven.

Wanneer het Instituut inbreuken tegen het wettelijke, reglementaire en normatieve kader vaststelt, kunnen de tuchtinstanties u een of meerdere van de volgende tuchtstraffen opleggen:

 • waarschuwing;
 • berisping;
 • geldboete;
 • verbod om bepaalde opdrachten te aanvaarden of voort te zetten;
 • schorsing van maximum 2 jaar;
 • schrapping.

Wie de titel van (intern) gecertificeerd accountant onrechtmatig draagt en het beroep onwettig uitoefent, begaat een strafrechtelijke inbreuk en kan met één of meerdere correctionele straffen worden bestraft.

U wil de activiteit uitoefenen als rechtspersoon

Als u de activiteit wil uitoefenen als rechtspersoon, moet die voldoen aan voorwaarden van toegang tot het beroep en van uitoefening van het beroep. De rechtspersoon moet ook voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Hij is opgericht met rechtspersoonlijkheid naar Belgisch recht of naar het recht van een andere lidstaat;
 2. Zijn voorwerp en activiteiten zijn beperkt tot de beroepsactiviteiten of tot het uitoefenen van beroepsactiviteiten die er verenigbaar mee zijn;
 3. Hij heeft enkel deelnemingen in andere vennootschappen of rechtspersonen, waarvan het maatschappelijk doel en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van de beroepsactiviteiten van gecertificeerd accountant;
 4. De meerderheid van de stemrechten in de algemene vergadering zijn in handen van beroepsbeoefenaars;
 5. De meerderheid van de leden van het bestuursorgaan bestaat uit beroepsbeoefenaars.

De rechtspersoon moet ingeschreven zijn in het openbaar register van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants.

Laatst bijgewerkt
21 oktober 2020