Wat zijn de voorwaarden om toegang te krijgen tot het beroep ?

U moet:

  • een titel hebben die toegang geeft tot het beroep van landmeter-expert. ;
  • de eed afgelegd hebben.

Bent u een onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie, van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? Dan kunt u een bekwaamheidsattest of een opleidingstitel voorleggen die u in dat land behaald heeft.

Wat zijn de voorwaarden om het beroep uit te oefenen ?

Als zelfstandige landmeter-expert of loontrekkende die niet onder toezicht staat van een zelfstandige landmeter-expert, moet u:

  • ingeschreven zijn bij de Federale Raad van landmeters-experten ;
  • zich houden aan een specifieke plichtenleer die de bekwaamheid, de waardigheid en eerlijkheid van de beroepsbeoefenaar voor ogen heeft;
  • verzekerd zijn voor beroepsaansprakelijkheid;
  • ieder jaar aan de Federale Raad de bewijzen bezorgen dat u opleidingen gevolgd heeft en verzekerd bent.

Permanente vorming

Om zijn bekwaamheid te verzekeren, moet een professionele landmeter-expert op de hoogte blijven van de wijzigingen in de wetgeving en de technieken en de regels die belangrijk zijn voor de uitoefening van zijn beroep. U doet dat door gedurende minstens twintig uur per jaar voortgezette opleidingen te volgen die erkend zijn door de Federale Raad van landmeters-experten. Voor sommige opleidingen telt maar een gedeelte van het aantal uur gevolgde opleiding mee. U vindt de voorwaarden in het reglement van de Federale Raad van landmeters-experten (PDF, 110.43 KB).

Vormingsprogramma's

Voor bijkomende inlichtingen over georganiseerde vormingen, neemt u best contact op met de organisatoren. In de opleidingstabel vindt u het aantal uren dat de Federale Raad van landmeters-experten meetelt.

Verzekeringsplicht

Als landmeter-expert moet u uw burgerlijke aansprakelijkheid laten verzekeren (met uitzondering van de tienjarige aansprakelijkheid zoals beschreven in artikel 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek). Uw klanten kunnen daar een beroep op doen voor de intellectuele prestaties die hij of zijn ondergeschikten beroepshalve verrichten.

De inschrijvingsprocedure

U dient uw aanvraag tot inschrijving in bij de griffie van de Federale Raad van landmeters-experten.

Om uw aanvraag in te dienen, kunt u het formulier “Aanvraag tot inschrijving als landmeter-expert” gebruiken.

Formulier downloaden (DOCX, 72.35 KB)

De Federale Raad moet zijn beslissing over de aanvraag tot inschrijving nemen binnen de zestig dagen na ontvangst van een volledig aanvraagdossier en u daarvan per aangetekende zending op de hoogte brengen.

Kosten 

De aanvraag tot inschrijving bij de Federale Raad van landmeters-experten is gratis.

Als landmeter-expert ingeschreven bij de Federale Raad van landmeters-experten moet u ieder jaar een bijdrage van 25 euro betalen.

Beroep als uw inschrijving geweigerd wordt

Als de Federale Raad uw inschrijving weigert, heeft u het recht in beroep te gaan. Dat beroep moet u per aangetekende zending richten aan de griffie van de Federale Raad van beroep van landmeters-experten.

Het beroep heeft een schorsende werking. U moet in beroep gaan binnen de dertig dagen na de notificatie van de beslissing van de Federale Raad (datum poststempel).

Sancties

Op deontologisch vlak

Als landmeter-expert ingeschreven bij de Federale Raad van landmeters-experten moet u de deontologische regels naleven.

Komt u als landmeter-expert uw deontologische verplichtingen niet na, dan wordt dat bestraft met één van de volgende tuchtrechtelijke straffen:

  • de waarschuwing;
  • de berisping;
  • de schorsing voor een maximumtermijn van twee jaar;
  • de schrapping.

Op strafrechtelijk vlak

De onwettige uitoefening van het beroep is een strafrechtelijke inbreuk en wordt met een boete bestraft.

Laatst bijgewerkt
12 september 2023