Table of Contents

  Timeshares, timesharing: waarover gaat het?

  De verkoop van timeshares bestaat erin aan een consument het recht te verkopen om gedurende een contractueel bepaalde periode een uitgeruste en gemeubelde verblijfplaats als vakantiewoning te mogen gebruiken voor een of meerdere weken (bv. het recht om 10 jaar lang een appartement te gebruiken in een toeristisch complex aan de Costa Del Sol tijdens de eerste twee weken van juli). Soms wordt er ook gesproken over “vakantieproducten van lange duur” of over “deeltijds gebruik van gebouwen”.

  De verkoop van timesharingproducten is zowel op Europees als op Belgisch niveau gereglementeerd om de consument te beschermen tegen het risico op consumentenbedrog.

  Voorwaarden om de activiteit uit te oefenen

  Om uw activiteit wettelijk te kunnen uitoefenen, moet u:

  1. zich inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen als verkoper van timesharing (Nacebel-code 6820103). U moet zich dus wenden tot een ondernemingsloket van uw keuze om deze activiteit te laten opnemen.
  2. de verplichtingen ten laste van de verkoper op precontractueel en contractueel vlak naleven, zoals deze bepaald werden in de wet van 28 augustus 2011 betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling, met name:

   • de nodige inlichtingen verstrekken voorafgaand aan het sluiten van het contract (reclame, gratis prospectus die precieze gegevens bevat bij het verkoopaanbod)
   • een geschreven overeenkomst bezorgen, die de verplichte vermeldingen van de prospectus bevat, alsook

    • verschillende andere bepalingen (periode waarin het goed gebruikt kan worden, geen andere kosten dan die welke bepaald zijn in de overeenkomst, hypothecaire toestand of bestaande rechten);
    • een verzakingsrecht (zonder kosten en zonder opgave van reden) van 15 werkdagen;
    • een clausule met de bepalingen betreffende het recht om af te zien van de overeenkomst in vet gedrukte letters en in een afzonderlijk kader op de eerste bladzijde;
    • de mogelijkheid om van de kredietovereenkomst die met de verkoper of met een derde werd afgesloten (op basis van een akkoord tussen hen), af te zien binnen een bedenktijd van minstens 15 werkdagen;
    • het verbod enige voorafgaande betaling te eisen (voorschot) voor het verstrijken van de bedenktijd.

  Meer weten over de verplichtingen van de verkoper van timeshares

  Laatst bijgewerkt
  5 september 2018