Als onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland kunt u het beroep van landmeter-expert tijdelijk en occasioneel uitoefenen. In dat geval moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u bent op wettige wijze gevestigd in een andere lidstaat en oefent daar het beroep van landmeter-expert uit;
 • als het beroep van landmeter-expert niet gereglementeerd is in uw lidstaat van oorsprong, moet u in de afgelopen tien jaar voorafgaand aan uw dienstverrichting in België de activiteiten van landmeter-expert tenminste één jaar uitgeoefend hebben in één of meer lidstaten. 

De Federale Raad van landmeter-experten beoordeelt het tijdelijke en occasionele karakter van de dienstverrichting geval per geval, voornamelijk op basis van de duur, de frequentie, de regelmaat en de continuïteit.

Schriftelijke verklaring

U oefent het beroep van landmeter-expert tijdelijk en occasioneel uit in België? Dan moet u de Federale Raad van landmeters-experten daar in een schriftelijke verklaring vooraf van op de hoogte brengen. Daarin vermeldt u de gegevens over uw verzekeringsdekking of andere middelen van persoonlijke of collectieve bescherming inzake beroepsaansprakelijkheid.

Die verklaring moet u eenmaal per jaar hernieuwen als u van plan bent om tijdens dat jaar in België tijdelijk en occasioneel als landmeter-expert te werken. U mag de verklaring via alle middelen aanleveren.

Bij uw eerste dienstverrichting of als uw situatie wezenlijk wijzigt ten opzichte van de documenten die u eerder aanleverde, bezorgt u ook de volgende documenten:

 • een bewijs van nationaliteit;
 • een attest waaruit blijkt dat u:
  • rechtmatig in een lidstaat gevestigd bent;
  • er de activiteit van landmeter-expert uitoefent;
  • u op het moment van afgifte van het attest geen beroepsuitoefeningsverbod is opgelegd, ook al is het maar tijdelijk.
 • een bewijs van beroepskwalificaties;
 • als het beroep niet gereglementeerd is in uw lidstaat van oorsprong, een bewijs dat u de betrokken werkzaamheden in de tien voorafgaande jaren gedurende ten minste een jaar heeft uitgeoefend.

U bezorgt de schriftelijke verklaring aan de griffie van de Federale Raad van Beroep van de landmeters-experten.

Laatst bijgewerkt
16 september 2020