Wat is huwelijksbemiddeling?

Huwelijksbemiddeling bestaat erin om tegen vergoeding ontmoetingen tussen personen te regelen, die rechtstreeks of onrechtstreeks tot een huwelijk of tot een vaste relatie moeten leiden (wet van 9 maart 1993 ertoe strekkende de exploitatie van huwelijksbureaus te regelen en te controleren).

Een dergelijke activiteit wordt uitgeoefend door huwelijksbureaus. De bureaus, ontmoetings- of andere clubs zijn niet uitgesloten van het toepassingsgebied van die wetgeving, als ze aan de definitie van huwelijksbemiddeling beantwoorden.

Welke zijn de voorwaarden om aan huwelijksbemiddeling te mogen doen?

De wet is van toepassing zodra er een systeem wordt ingevoerd, waarbij de persoonlijke gegevens van personen die zich registreren, gebruikt en uitgebaat kunnen worden om, tegen betaling, op zoek te gaan naar een partner om een duurzame relatie mee aan te gaan.

Om een huwelijksbemiddelingsactiviteit als natuurlijke of rechtspersoon uit te oefenen, moet u:

Download het typecontract (DOCX, 16.8 KB)

Bijlagen aan het typecontract, zoals bepaald in artikel 5 van het KB van 18 november 2005 betreffende het typecontract voor huwelijksbemiddeling:

Het wettelijke typecontract, zoals voorzien in het Koninklijke besluit van 18 november 2005, voorziet onder andere een verplichte bijlage. Die bijlage moet een aantal inlichtingen bevatten over het aantal lopende contracten van huwelijksbemiddeling, met een opsplitsing van het aantal klanten in functie van (artikel 5, eerste streepje van het wettelijke typecontract)

 • de leeftijd,
 • het geslacht,
 • de gezinssituatie,
 • de beroepsactiviteit en
 • de verblijfplaats.

De bijlage moet aan de betrokkene die een contract van huwelijksbemiddeling wil ondertekenen, een duidelijk beeld geven van het cliënteel van uw bureau, per categorie van leeftijd, geslacht, verblijfplaats, beroepssituatie en gezinssituatie.

Hieronder vindt u twee modellen die u zou kunnen gebruiken om dit overzicht op te stellen.

Die twee modellen zijn slechts een voorbeeld om u te kunnen helpen bij het opstellen van die bijlage. Ze zijn dus absoluut niet bindend. U kunt die modellen gebruiken maar u kunt ze ook aanpassen, voor zover dat alle verplichte gegevens van artikel 5 van het typecontract erin voorkomen.

 • U kunt een andere verdeling per leeftijdscategorie en/of per beroepsactiviteit gebruiken.
 • De verblijfplaats kan variëren in functie van het cliënteel van uw bureau:
  • Als u voornamelijk internationaal cliënteel heeft, kan een opdeling per land overwogen worden;
  • Als uw cliënteel verspreid is over heel België, is het misschien nuttig om een onderverdeling per provincie te gebruiken;
  • Als daarentegen uw cliënteel voornamelijk van dezelfde provincie afkomstig is, dan zal de onderverdeling eerder per gemeente of arrondissement moeten gebeuren.

Naast deze statistische opsplitsing van het cliënteel moeten ook de modaliteiten van huwelijksbemiddeling opgenomen worden in de bijlage (=de manier van werken, de organisatie van uw bureau,…).

Laatst bijgewerkt
11 maart 2021