Algemene reglementering

De algemene veiligheidsvoorschriften waaraan producten en diensten moeten voldoen, worden gedefinieerd in het Wetboek economisch recht, boek IX betreffende de veiligheid van producten en diensten

Het is de omzetting van de Europese richtlijn 2001/95/EG van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid. Die wetgeving bevat allle vereisten voor alle algemene veiligheidsaspecten. Het is een overkoepelende wetgeving over de veiligheid van producten en diensten.

Specifieke reglementering

Voor bepaalde groepen van producten of diensten worden deze algemene veiligheidseisen aangevuld in meer specifieke reglementeringen. Sommige producten kunnen onder verschillende reglementeringen vallen en moeten bijgevolg aan alle eisen van deze verschillende reglementeringen voldoen. Ten aanzien van producten en diensten waarvoor specifieke reglementering inzake veiligheid geldt, is het boek IX enkel van toepassing voor de risico’s die niet gereglementeerd worden in die specifieke reglementering.

Voor elk van deze producten of diensten kunt u hieronder de specifieke reglementeringen raadplegen.

Aanstekers

Actieve ontspanningsevenementen

Attractietoestellen

Bouwproducten

Drukapparatuur

Elektrische producten

Extreme ontspanningsevenementen

Gastoestellen

Kabelbaaninstallaties

Kermissen

Kinderartikelen en speelgoed

Liften

Machines

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Producten met een misleidend uiterlijk

Speelterreinen

Springstoffen en feestvuurwerk

Verhuring van producten

Zonnecentra

Verplichtingen voor producenten

Als producent (fabrikant, vertegenwoordiger van de fabrikant, invoerder, …) moet u zich houden aan de volgende verplichtingen:

  • uitsluitend veilige producten en diensten op de markt brengen of aanbieden;
  • de gebruiker informeren over de risico’s die een product of dienst met zich mee brengt door de nodige gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen aan te brengen;
  • uw naam en contactgegevens, alsook de referentie van het product (of de partij waartoe het behoort) vermelden op uw producten of hun verpakking;
  • maatregelen nemen om op de hoogte te blijven van de risico’s van de afgeleverde producten en diensten en acties ondernemen om deze risico’s te voorkomen;
  • onmiddellijk het Centraal Meldpunt inlichten indien u op de hoogte bent dat een product of dienst, door u op de markt gebracht, een risico voor de consument met zich meebrengt;
  • samenwerken met de autoriteiten bij acties om risico’s te vermijden verbonden aan producten die u levert.

Als hij weet dat een product of een dienst die hij op de markt heeft gebracht, een risico voor de consument inhoudt, dan moet de producent het Centraal Meldpunt (terugroeping of andere) hiervan op de hoogte brengen.

Als één van uw producten onveilig is, vindt u richtlijnen over het nemen van corrigerende maatregelen op deze pagina.

Verplichtingen voor distributeurs

Als distributeur draagt ook u bij tot de naleving van de algemene veiligheidsverplichtingen en dient u volgende verplichtingen na te komen:

  • uitsluitend veilige producten en diensten leveren of aanbieden;
  • de gebruiker informeren over de risico’s die een product of dienst met zich mee brengt door de nodige gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen aan te brengen en documentatie bij te houden;
  • medewerking verlenen aan de autoriteiten en de producenten bij het opsporen van de oorsprong van producten en bij maatregelen om risico’s te vermijden verbonden aan producten die u aflevert;
  • onmiddellijk het Centraal Meldpunt inlichten indien u ervan op de hoogte bent dat een product of dienst, door u verdeeld, een risico voor de consument met zich meebrengt.

Meer informatie over de verplichtingen

Meer informatie over deze verplichtingen vindt u in het document “Vragen en antwoorden over de interpretatie van de bepalingen omtrent de veiligheid van producten en diensten in het Wetboek van economisch recht”

Het document downloaden

Controle

De FOD Economie houdt continu toezicht op de Belgische markt en waakt erover dat de producten en sten dienop de markt voldoen aan de veiligheidseisen. Regelmatig worden gerichte controlecampagnes georganiseerd om de veiligheid van een bepaalde productgroep steekproefsgewijs te onderzoeken.

U kunt de eindrapporten van de controlecampagnes van de laatste jaren raadplegen in de rubriek 'Publicaties' onderaan deze pagina.

Indien we een product als gevaarlijk beschouwen, nemen we de nodige maatregelen, afhankelijk van de situatie. Er kunnen zowel administratieve sancties (waarschuwing, terugroeping, verkoopverbod, vernietiging, …) als gerechtelijke sancties (geldboete of vonnis) worden opgelegd.

Geschillen en klachten

Voor klachten in verband met de veiligheid van producten en diensten kunt u terecht bij het Meldpunt.

Laatst bijgewerkt
3 augustus 2023

Laatste nieuws voor dit thema