Table of Contents

  Het Centraal Meldpunt voor Producten werd opgericht met als doel de informatiestroom over de veiligheid van producten en diensten te coördineren.

  • Consumenten, producenten, distributeurs, werkgevers en overheden kunnen een klacht indienen bij het Centraal Meldpunt als ze met producten en diensten in aanraking komen die niet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften voldoen en/of de gezondheid van de gebruikers kunnen schaden.
  • Producenten en distributeurs dienen het Centraal Meldpunt onmiddellijk op de hoogte te stellen als ze te weten komen dat ze producten of diensten op de markt gebracht hebben die niet voldoen aan de veiligheidsnormen. Ook bij ongevallen, ten gevolge van een door hen geleverd of ter beschikking gesteld product, moet het Centraal Meldpunt ingelicht worden.
  • Het Centraal Meldpunt is het Belgische contactpunt voor het Safety Gate-systeem, het Europese uitwisselingssysteem van informatie over gevaarlijke producten.
  • Bij het Centraal Meldpunt kunt u terecht voor inlichtingen over de risico’s van bepaalde producten en diensten voor de gezondheid en veiligheid. U kunt informatie vragen over de identificatie van de producten, de aard van het risico en de genomen maatregelen.
  • Het Centraal meldpunt omvat ook het « Single Liaison Office ». Dit verbindingsbureau werd opgericht in het kader van de Europese Verordening (EU) 2019/1020 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten. Het bureau staat in voor de coördinatie tussen de verschillende nationale markttoezichtautoriteiten en de vertegenwoordiging van het gemeenschappelijk standpunt op EU-niveau. Het bureau deelt de nationale markttoezichtstrategieën mee en assisteert ook bij de samenwerking tussen markttoezichtautoriteiten in verschillende lidstaten indien om wederzijdse bijstand wordt verzocht.

  Het Centraal meldpunt voor producten maakt deel uit van Belspoc, contactpunt van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid.

  De contact gegevens van het Centraal Meldpunt voor Producten zijn:

  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
  Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
  Koning Albert II-laan 16 
  1000 Brussel
  Tel.: 02 277 53 36
  E-mail: belspoc@economie.fgov.be

  Laatst bijgewerkt
  9 december 2021