Table of Contents

  Om het hoogste niveau van veiligheid voor de consument te waarborgen, moeten de marktdeelnemers onder meer:

  • informatie over productrisico's communiceren,
  • de traceerbaarheid van hun producten kunnen aantonen,
  • samenwerken bij het voorkomen van productrisico's.

  Het Centraal Meldpunt voor Producten is opgericht om de informatiestroom over de veiligheid van producten en diensten te coördineren.

  In overeenstemming met boek IX Veiligheid van producten en diensten van het Wetboek van economisch recht, zijn alle marktdeelnemers verplicht om de nodige maatregelen te nemen en geen producten te leveren waarvan ze weten (of hadden moeten weten) dat ze niet aan de vereisten van dit boek voldoen.

  In welk geval moet ik het Centraal Meldpunt voor Producten informeren ?

  • U moet het Centraal Meldpunt informeren wanneer een product of dienst (speelterrein, lift, vrijetijdsactiviteit enz.) die aan de consument ter beschikking wordt gesteld, risico's inhoudt. Een product is immers gevaarlijk als het risico's meebrengt voor de consument.
  • De regelgeving schrijft voor dat alleen veilige producten en diensten op de markt mogen worden gebracht. Een product of dienst mag daarom geen risico vormen voor de gebruiker wanneer hij het product onder normale of redelijkerwijs voorzienbare omstandigheden gebruikt.

  Hoe doe ik een melding van een gevaarlijk product bij het Centraal Meldpunt voor Producten ?

  • Door het online-formulier in te vullen dat wordt doorgeleid naar de Business Alert Gateway, een dienst die is opgericht door de Europese Commissie.

  Het voordeel van dit formulier: hiermee kunt u in één keer een corrigerende maatregel melden aan de autoriteiten van meerdere landen.

  Of

  Hoe doe ik een melding van een gevaarlijke dienst bij het Centraal Meldpunt voor Producten ?

  Verplichting om een gevaarlijk product of gevaarlijke dienst te melden bij het Centraal Meldpunt voor Producten

  Als u ervan op de hoogte bent dat een product of dienst risico's met zich meebrengt, bent u, met het oog op de bescherming van de gebruikers, verplicht om corrigerende maatregelen te nemen en dit product of deze dienst te melden bij de autoriteiten van de landen waar het op de markt is gebracht.

  Bedrijven zijn soms terughoudend om dit te doen omdat ze bang zijn voor een negatieve reactie van hun klanten. In de praktijk stelt men echter precies het tegenovergestelde vast bij bedrijven die open kaart spelen met hun klanten. Vertrouwen en transparantie zijn immers twee principes die de consumenten / gebruikers na aan het hart liggen.

  Wat zijn de richtlijnen inzake corrigerende maatregelen?

  Die richtlijnen vloeien voort uit de Beschikking van de Commissie van 14 december 2004 tot vaststelling van richtsnoeren voor het melden van gevaarlijke consumentenproducten aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten door producenten en distributeurs overeenkomstig artikel 5, lid 3, van richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad

  Voor een betere begeleiding bij het nemen van corrigerende maatregelen op het vlak van productveiligheid, kunt u de Europese gids " Consumer Product Safety in Europe ". als hulp gebruiken. Daarin worden allerlei corrigerende maatregelen behandeld die producenten en distributeurs kunnen nemen (niet alleen een terugroepactie!) en heeft tot doel de veiligheidsrisico's weg te nemen die een op de markt aanwezig product kan inhouden. Deze gids is uitsluitend beschikbaar in het Engels.

  Hoe kan ik een andere vraag stellen aan het Centraal Meldpunt voor Producten?

  Stel uw vraag per post, telefoon of e-mail.

  Postadres:

  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
  Centraal Meldpunt voor Producten
  Koning Albert II-laan 16
  1000 Brussel

  Tel. : +32 2 277 53 36

  E-mail: belspoc@economie.fgov.be

  Laatst bijgewerkt
  9 december 2021