Veiligheid van goederen en diensten

De FOD Economie staat in voor de permanente monitoring van de Belgische markt en waakt erover dat de goederen en diensten die op de markt worden gebracht, aan de veiligheidseisen beantwoorden.

Er bestaan twee types van reglementering over de veiligheid van goederen en diensten. De algemene reglementering is opgenomen in het Wetboek van Economisch Recht en de specifieke reglementeringen die gelden voor een hele reeks producten en diensten, zijn opgenomen in de verschillende rubrieken van deze site.

Algemene reglementering

De veiligheid van goederen en diensten wordt gereglementeerd in het boek IX van het Wetboek van economisch recht, dat de omzetting bevat van Europese Richtlijn 2001/95/EG van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid.

De reglementering houdt verplichtingen in voor de producenten en de distributeurs.

Specifieke reglementeringen

Naast het Wetboek van economisch recht bestaan er specifiekere reglementeringen voor bepaalde groepen van goederen, zoals bijvoorbeeld gas- of elektrische toestellen, speeltuinen, liften, attractieparken en feestvuurwerk.

Normen

Goederen kunnen ook worden onderworpen aan normen, bepaald onder auspiciën van een erkende instelling. Deze normen vormen een geheel van technische specificaties die met het oog op een gemeenschappelijk en herhaald gebruik van een product geformaliseerd zijn. De officiële instelling die in België is belast met het uitwerken van de normen, is het Bureau voor Normalisatie.

Meer weten …

Meer preciseringen over het onderwerp vindt u op de pagina over reglementeringen.

Laatst bijgewerkt
15 februari 2022