De beproeving van vuurwapens, aan beproeving onderworpen onderdelen van vuurwapens en de inspectie van vuurwapenpatronen hebben als doel om de veiligheid van de gebruiker te waarborgen.

De beproeving bestaat uit de voorafgaande controle vóór het schieten, het proefschieten  en de controle na het proefschieten. Het proefschieten vind plaats met proefpatronen.

De inspectie van vuurwapenpatronen voor handelsdoeleinden omvat de controle van het bestaan van de onderscheidende merktekens op de elementaire verpakkingseenheid, de controle van het bestaan van de onderscheidende merktekens op elke patroon, de controle van de conformiteit van de afmetingskenmerken, de controle van de gemiddelde druk en de controle van de veilige werking.

Vuurwapens en aan de beproeving onderworpen onderdelen van vuurwapens die na de proef zijn goedgekeurd en elementaire verpakkingseenheden van handelspatronen die na de inspectie zijn goedgekeurd, worden met stempels gemarkeerd.

Hierna wordt het regelgevingsaspect besproken.

Zowel de beproeving als de inspectie behoren tot de bevoegdheid van de FOD Economie. Daarentegen vallen de traceerbaarheid van vuurwapens, het neutraliseren, vernietigen en het ombouwen van vuurwapens en de homologatie van alarmwapens onder de bevoegdheid van de FOD Justitie.

Definities

Vuurwapen: met betrekking tot de proef, eenwapen met loop dat kan worden geladen met minstens een ontplofbare stof in los kruit of vervat in een patroon, die kan aangestoken worden.

Pistolets à poudre noire
Pistolen met zwart kruit
Armes à feu longues
Lange vuurwapens
Armes à feu de poing
Handvuurwapens

 

Overeenkomst: de overeenkomst tot wederzijdse erkenning van draagbare vuurwapens goedgekeurd bij de wet van 20 januari 1971 houdende goedkeuring van de overeenkomst tot wederzijdse erkenning van de beproevingsstempels voor draagbare vuurwapens en van het reglement met bijlagen I en II, opgemaakt te Brussel op 1 juli 1969.

C.I.P.: Vaste Internationale Commissie ter beproeving van draagbare vuurwapens opgericht bij de Overeenkomst.

C.I.P.-bank: proefbank voor vuurwapens erkend door de C.I.P.

Proefbank voor vuurwapens te Luik: Belgische proefbank voor vuurwapens erkend door de CIP.

Conventionele wapens: de vuurwapens en onderdelen onderworpen aan de proef die  geïnventariseerdzijn in het kader van het reglement van de Overeenkomst alsook handelspatronen.

Onderdeel onderworpen aan de proef: origineel onderdeel of identiek vervangstuk, ontworpen voor een vuurwapen, essentieel voor de werking ervan, onderworpen aan sterke mechanische belastingen bij het schieten en opgenomen in het kader van het reglement van de Overeenkomst of in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 10 maart 2022 betreffende de proefbank voor vuurwapens  

De aan beproeving onderworpen onderdelen, opgenomen in het reglement van de Overeenkomst, zijn (Besluit CIP XXVIII-63):

 • voor alle wapens, behalve revolvers: de loop en het onmisbare onderdeel van het afsluitmechanisme (kantelen voor kantelende wapens, vergrendelingsstuk voor de andere wapens) en behuizing indien die bestaat;
 • voor revolvers: loop, trommel en behuizing ;
 • voor de wapens waarvan de kamer onlosmakelijk verbonden is met het hart van de loop: de loop, elke kamer en de onmisbare onderdelen van het afsluitmechanisme.

Vuurwapens en munitie opgenomen in het kader van het reglement van de Overeenkomst: Tabellen met de genormaliseerde afmetingen van Patronen en Kamers (TDCC), https://bobp.cip-bobp.org/fr/tdcc_public.

Handelspatronen: industrieel vervaardigde patronenin grote hoeveelheden, door lading van hulzen met ontplofbare stoffen en eventueel een kogel, hagels of een projectiel, waarvan het kaliber opgenomen is in het kader van het reglement van de Overeenkomst, in elementaire verpakkingen van verschillende eenheden en bestemd voor de verkoop door een wapenhandelaar.

Diverses munitions
Verschillende soorten patronen

 

Niet-conventionele wapens: de vuurwapens en de eraan aangepaste onderdelen onderworpen aan de proef, opgenomen in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 10 maart 2022 betreffende de proefbank voor vuurwapens , vervaardigd per eenheid of in beperkt aantal, en die niet zijn opgenomen in het kader van het reglement van de Overeenkomst.

Bijzondere patronen: patronen waarvan het kaliber niet is opgenomen in het kadre van het reglement van de Overeenkomst en waarvan de inhoud ontplofbare stoffen beantwoordt aan de laadtafels van de fabrikant.

Aan de proef onderworpen onderdelen, vermeld in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 10 maart 2022 betreffende de proefbank voor vuurwapens : de behuizing, de loop, de revolvertrommel, de stootbodem en schuif van pistolen, de afsluitstukken en de vergrendelingstukken, het schakelstuk.

Verplichtingen voor de conventionele wapens

De aan de proef onderworpen vuurwapens en onderdelen worden getest. De beproeving van de aan de proef onderworpen vuurwapens en onderdelen die in België zijn vervaardigd of ingevoerd, wordt uitgevoerd bij de Proefbank voor vuurwapens te Luik volgens de voorschriften van het reglement van de Overeenkomst. Vrijgesteld van de proef bij de Proefbank voor vuurwapens te Luik zijn de aan de proef onderworpen vuurwapens en onderdelen die reeds werden beproefd door een C.I.P.-bank en die voorzien zijn van de gepaste stempels.

De vuurwapens en onderdelen die aan de proef werden onderworpen en goedgekeurd zijn, worden met de volgende gepaste stempels gemarkeerd:

  1° de stempels voorgeschreven door het reglement van de Overeenkomst volgens het type beproeving

Poinçon pour épreuve ordinaire
Stempel voor de gewone proef

 

2° de identificatiestempel van de Proefbank voor vuurwapens te Luik, vermeld in bijlage 2 van het koninklijk besluit van 10 maart 2022 betreffende de proefbank voor vuurwapens;

Poinçon Liège

  3° de stempel betreffende de jaarletter vermeld in bijlage 3 van het koninklijk besluit van 10 maart 2022 betreffende de proefbank voor vuurwapens of van het volledige jaar in vier cijfers.  

année 2016
Jaar 2016

 

Het geweigerde vuurwapen of onderdeel dat aan de proef werd onderworpen wordt enkel gemarkeerd met de identificatiestempel van de Bank vermeld in bijlage 2 van het koninklijk besluit van 10 maart 2022 betreffende de proefbank voor vuurwapens .

In België vervaardigde of ingevoerde (handels)patronen wordt geïnspecteerd (gecontrleerd) door de Proefbank voor vuurwapens te Luik volgens de voorschriften van het reglement van de Overeenkomst. De elementaire verpakkingen van de (handels)patronen die voor de inspectie geslaagd zijn, dragen de afdruk van de stempel bepaald door het reglement van de Overeenkomst (het teken van de bank die betrokken is bij de controleprocedure, het teken CIP M en het betrokken lot). Die munitie wordt gehomologeerd genoemd en mag te koop worden aangeboden in de erkende handelszaken, dit wil zeggen wapenhandels die beschikken over een federale vergunning voor de opslag van patronen bij toepassing van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen. 

Poinçons présents sur le conditionnement élémentaire
Stempels aanwezig op elementaire verpakkingen
Poinçon présent sur le conditionnement élémentaire
Stempels aanwezig op elementaire verpakkingen

 

Vrijgesteld van de proef bij de Proefbank voor vuurwapens te Luik is de ingevoerde handelsmunitie die reeds werd beproefd door een C.I.P.-bank en die voorzien is van de gepaste stempels.

Verplichtingen voor niet-conventionele wapens

De niet-conventionele wapens met hun bijzondere patroon worden aan een proef bij de Proefbank voor vuurwapens te Luik onderworpen volgens een van de specifieke procedures beschreven in bijlage 4 van het koninklijk besluit van 10 maart 2022 betreffende de proefbank voor vuurwapens.

De vuurwapens en onderdelen die aan de proef werden onderworpen en goedgekeurd zijn, worden met de volgende gepaste stempels gemarkeerd:

 1. het kaliber op elke loop indien het ontbreekt
 2. de identificatiestempel van de Proefbank voor vuurwapens te Luik, vermeld in bijlage 2 van het koninklijk besluit van 10 maart 2022 betreffende de proefbank voor vuurwapens
 3. de stempel betreffende de jaarletter vermeld in bijlage 3 van het koninklijk besluit van 10 maart 2022 betreffende de proefbank voor vuurwapens of van het volledige jaar in vier cijfers
 4. de stempel betreffende het type proef opgenomen in bijlage 5 van het koninklijk besluit van 10 maart 2022 betreffende de proefbank voor vuurwapens

De proef van een niet-conventioneel wapen, met zijn bijzondere patroon, kan geweigerd worden als zijn specificiteiten deze onmogelijk maken. Het vuurwapen of het onderdeel dat niet in de beproeving geslaagd is of waarvan deze geweigerd werd, wordt enkel gemarkeerd met de identificatiestempel van de Proefbank voor vuurwapens te Luik, vermeld in bijlage 2 van het koninklijk besluit van 10 maart 2022 betreffende de proefbank voor vuurwapens.

Sancties

Volgens artikel 13 van de wet van 8 juli 2018 houdende bepalingen inzake de proefbank voor vuurwapens, mag niemand vuurwapens, onderdelen van vuurwapens of patronen onder zich houden voor het schieten of gebruiken voor het schieten, verkopen, te koop stellen, noch in zijn magazijnen, winkels, opslagplaatsen of werkplaatsen hebben, die niet aan de voorwaarden van deze wet of haar uitvoeringsbesluiten voldoen.

Elke inbreuk op artikel 13 is strafbaar met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 maand en een geldboete van 26 tot 25.000 euro en, in voorkomend geval, de inbeslagname en de verbeurdverklaring, zonder vergoeding, van de vuurwapens, de onderdelen van vuurwapens en de patronen die aanleiding tot de inbreuk hebben gegeven, ook al behoren ze niet tot de overtreder.

Alle bepalingen van Boek I van het Strafwetboek, inclusief hoofdstuk VII en artikel 85, zijn toepasselijk op de inbreuken bedoeld in het eerste lid onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen in het derde lid.

Bij herhaling binnen een periode van vijf jaar vanaf de datum van een in kracht van gewijsde gegane veroordeling wegens dezelfde inbreuk worden de maximale geldboetes en opgelopen straffen verdubbeld.

De Proefbank voor vuurwapens te Luik houdt het hoge toezicht op de veiligheid en conformiteit van vuurwapens, onderdelen van vuurwapens en patronen via de controle van de toepassing van de bepalingen van de wet van 8 juli 2018 en haar uitvoeringsbesluiten en om de inbreuken van dezelfde bepalingen op het gehele grondgebied op te sporen en vast te stellen.

Proefbank voor vuurwapens te Luik

De proefbank voor vuurwapens te Luik is een openbaar administratief orgaan met beheersautonomie, waarvan de beheersorganen de Raad van Bestuur en de directeur zijn. De directeur is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer en de Raad van Bestuur voor het financiële en boekhoudkundige beheer.

De Proefbank voor vuurwapens te Luik ontvangt geen enkele overheidssubsidie. Haar vergoedingen zijn uitsluitend afkomstig van haar prestaties die overeenstemmen met haar opdrachten. Overeenkomstig artikel 10 van de voornoemde wet van 8 juli 2018, worden de tarieven voor het vervullen van haar opdrachten bepaald door de Raad van Bestuur, met uitzondering van het tarief voor de vernietiging van wapens op gerechtelijk bevel, zodat er geen enkele financiële last ten laste valt van de Schatkist.

De opdrachten van de Proefbank voor vuurwapens te Luik, opgesomd in artikel 3 van de wet van 8 juli 2018 houdende bepalingen inzake de proefbank voor vuurwapens, zijn:

 1. het keuren en het certificeren van vuurwapens, onderdelen van vuurwapens en patronen, volgens de voorwaarden bepaald door de Koning;
 2. de opspoorbaarheid, de identificatie en de categorisatie van de in België gefabriceerde of ingevoerde vuurwapens overeenkomstig de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens;
 3. de homologatie van alarmwapens overeenkomstig het koninklijk besluit van 18 november 1996 tot indeling van sommige alarmwapens bij de categorie vergunningsplichtige vuurwapens;
 4. het neutraliseren, het ombouwen en het vernietigen van de vuurwapens overeenkomstig ze wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens;
 5. het toezicht op vuurwapens, onderdelen van vuurwapens en alarmwapens binnen het kader van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten;
 6. het attesteren van de technische kenmerken van vuurwapens;
 7. de kennisontwikkeling, het deelnemen aan nationale en internationale werkgroepen en de technische ondersteuning van overheden in het kader van de opdrachten vermeld in dit lid.
  De proefbank ontwikkelt de nodige activiteiten om aan haar opdrachten te voldoen en kan ook nevenactiviteiten ontwikkelen die aansluiten bij haar opdrachten.
Étalonnage d'un capteur de mesure de pression
Inspectie van munitie – drukmeting
Inspection visuelle d'un canon de chasse
Visuele inspectie van de loop van een jachtgeweer
Tir d'épreuve d'un revolver
Proefschieten met een revolver

Contact

FOD Economie

Algemene Directie Kwaliteit een Veiligheid
Afdeling Veiligheid
Dienst Reglementering Veiligheid
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

E-mail: ensure@economie.fgov.be

Tel: +32 2 277 76 99

Proefbank voor vuurwapens te Luik

https://www.bancdepreuves.be/

Laatst bijgewerkt
9 december 2022