In april 2021 lanceerde de Europese Commissie een controlecampagne (CASP 2021) over de veiligheid van speelgoed aangeboden door niet-EU verkopers via online marktplaatsen. Die campagne duurde tot juni 2022.

Doel van de campagne was te controleren of dat speelgoed aan de voorschriften voldoet en veilig is, en ervoor te zorgen dat niet-conforme en/of onveilige producten uit de handel worden genomen.

De campagne was gericht op plastiek speelgoed en speelgoed met plastieken onderdelen.

Zes landen namen deel aan die campagne, waaronder België. Voor ons land nam ook de FOD Volksgezondheid deel aan die campagne op basis van zijn bevoegdheid voor de chemische vereisten die in de REACH-verordening zijn opgenomen.

Tips voor marktdeelnemers en online marktplaatsen:

 • Wees bewust van uw verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving. Wees op de hoogte van alle toepasselijke wettelijke vereisten. Voordat u speelgoed op de markt brengt, moet u ervoor zorgen dat het is ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met de speelgoedrichtlijn (2009/48/EG) en de toepasselijke veiligheidsnorm voor speelgoed (EN 71). Speelgoed moet de CE-markering dragen. Als bewijs kan de EG-Verklaring van Overeenstemming en andere delen van de technische documentatie worden opgevraagd door de bevoegde overheid.
   
 • Kom uw verplichtingen na ten aanzien van de Product Safety Pledge (PSP). Als u als online marktplaats de Product Safety Pledge (PSP) hebt ondertekend, moet u al het mogelijke doen om productvermeldingen te identificeren die vergelijkbaar zijn met de vermeldingen die onder de Safety Gate-waarschuwingen vallen, om te voorkomen dat hetzelfde onveilige product onder verschillende vermeldingen verschijnt.
   
 • Werk als online marktplaats nauw samen met de markttoezichthoudende overheden (MTO) wanneer gevaarlijke producten worden gevonden zodat die producten niet meer online aangeboden worden.
   
 • Zorg ervoor dat het speelgoed voorzien is van de verplichte informatie en dat het traceerbaar is: de naam en het adres van de fabrikant en importeur (als de fabrikant gevestigd is buiten de EU) en een identificatiemiddel van het speelgoed. Op basis van de vereisten van Verordening (EU) 2019/1020 moet elk speelgoed dat de EU binnenkomt, vergezeld gaan van de naam en contactgegevens van de persoon in de EU die ervoor verantwoordelijk is.
   
 • Controleer dat de waarschuwingen en instructies aangeduid zijn in de talen van het land waar het speelgoed verkocht wordt.
   
 • Zorg ervoor of controleer dat leeftijdswaarschuwingen correct zijn. Speelgoed dat duidelijk is ontworpen voor kinderen jonger dan 36 maanden, moet voldoen aan de vereisten voor die categorie en mag geen leeftijdswaarschuwing bevatten die aangeeft dat het speelgoed niet bedoeld is voor jongere kinderen.
   
 • Zorg ervoor of controleer dat speelgoedverpakkingen voldoen aan veiligheidseisen voor speelgoed.
   
 • Zorg ervoor of controleer de aanwezigheid van de specifieke waarschuwingen die verplicht zijn voor sommige speelgoedcategorieën zoals waterspeelgoed en speelgoed met projectielen die specifieke gevaren vertonen.£
   
 • Wees bewust van de risico’s en vermijd het misleidend op de markt brengen van producten als speelgoed.
  Producten die geen speelgoed zijn, mogen niet op een zodanige manier op de markt worden gebracht en ontworpen dat de ouders en kinderen ze met speelgoed zouden kunnen verwarren. Zwemzitjes bijvoorbeeld zijn geen speelgoed en mogen geen speelwaarde hebben die de consumenten in verwarring zou kunnen brengen of de ouders ertoe zou kunnen aanzetten hun kinderen onbewaakt achter te laten terwijl ze die gebruiken. Ze moeten worden ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met de eisen van het Wetboek economisch recht, boek IX betreffende de veiligheid van producten en diensten en de vereisten van de norm NBN EN 13138-3 voor zwemzitjes. Voor die producten is CE-markering verboden.
Laatst bijgewerkt
12 september 2023