Table of Contents

  Gazonmaaiers, 3D-printers of assemblagelijnen in de industrie zijn allemaal machines waarvan het veilig gebruik moet worden gewaarborgd.

  De essentiële veiligheids- en gezondheidseisen waaraan machines moeten voldoen, staan in het koninklijk besluit van 12 augustus 2008 betreffende het in de handel brengen van machines. Het besluit is een uitvoeringsbesluit van boek IX van het Wetboek van economisch recht betreffende de veiligheid van producten en diensten.

  Dat koninklijk besluit is de omzetting in Belgische wetgeving van de richtlijn 2006/42/EG (Machinerichtlijn).

  Welke machines zijn erbij betrokken?

  Het koninklijk besluit van 12 augustus 2008 is van toepassing op de volgende producten:

  • machines
  • verwisselbare uitrustingen
  • veiligheidscomponenten
  • hijsaccessoires
  • kettingen, kabels en riemen
  • verwijderbare mechanische overbrengingssystemen
  • quasi-machines.

  Bepaalde machines en onderdelen zijn van dit besluit uitgesloten. De volledige lijst van uitgesloten producten is te vinden in artikel 4 van het koninklijk besluit.

  Wat zijn de verplichtingen van de fabrikant?

  Voordat u een machine of veiligheidscomponent in de handel brengt, moet u als fabrikant (of zijn gevolmachtigde):

  • ervoor zorgen dat de machine of veiligheidscomponent voldoet aan de toepasselijke essentiële gezondheids- en veiligheidseisen
  • de overeenstemmingsbeoordelingsprocedures van de richtlijn toepassen
  • een technisch dossier samenstellen en beschikbaar stellen
  • de noodzakelijke informatie, zoals de gebruiksaanwijzing, verstrekken
  • de CE-verklaring van overeenstemming opstellen en ervoor zorgen dat deze de machine vergezelt
  • en de CE-markering aan te brengen

  Indien de fabrikant of zijn in de Europese Unie gevestigde gevolmachtigde bovenstaande verplichtingen niet nakomt, zijn zij de verantwoordelijkheid van eenieder die de machine of het veiligheidscomponent in de handel brengt. Dezelfde verplichtingen gelden voor degene die machines of machineonderdelen of veiligheidscomponenten van verschillende herkomst samenbouwt of die de machine of het veiligheidscomponent voor eigen gebruik construeert.

  Wijzigingen in de reglementering sinds 29 december 2009

  Fundamentele wijzigingen die door het koninklijk besluit van 12 augustus 2008 betreffende het op de markt brengen van machines werden aangebracht:

  • Dit besluit is ook van toepassing op de niet voltooide machines. Het technisch dossier van deze niet voltooide machines moet beschrijven met welke eisen van het besluit ze conform zijn.
  • De essentiële veiligheids- en gezondheidseisen met betrekking tot de risicobeoordeling zijn meer gedetailleerd.
  • Wat de machines in bijlage IV (als gevaarlijk beschouwde machines) betreft, heeft de fabrikant 2 mogelijkheden:
   • De fabrikant ontwerpt zijn machine in overeenstemming met een geharmoniseerde norm die alle relevante essentiële eisen dekt: er is geen tussenkomst nodig van een aangemelde instantie om de conformiteit te beoordelen.
   • Indien de fabrikant geen geharmoniseerde normen toepast - of slechts gedeeltelijk toepast - of indien de gehanteerde normen niet alle relevante essentiële eisen dekken: hij opteert voor hetzij een EG-typeonderzoek, hetzij een procedure van "volledige kwaliteitsborging" (bijlage X).

  Meer informatie over richtlijn 2006/42/EG

  Raadpleeg de brochure over de Machinerichtlijn

  Laatst bijgewerkt
  12 mei 2022