Table of Contents

  Hoewel België geen bergachtig land is, beschikt het toch over installaties die men in de bergen aantreft: kabelbanen, skiliften en andere kabelspoorwegen. Die installaties vindt men terug in enkele bekende en drukbezochte toeristische bestemmingen.

  Reglementering

  De essentiële veiligheidseisen worden voorgeschreven in het Wetboek van economisch recht, boek IX betreffende de veiligheid van producten en diensten. Het koninklijk besluit van 23 januari 2003 betreffende kabelbaaninstallaties voor personenvervoer is ingetrokken en vervangen door de Europese verordening 2016/424 van 9 maart 2016 betreffende kabelinstallaties en tot intrekking van richtlijn 2000/9/EG.

  Bepaalde installaties, bijvoorbeeld kabelbaaninstallaties van historisch of cultureel belang of die tot het erfgoed worden gerekend, mijninstallaties of installaties voor gebruik in de land- en bosbouw, vallen niet in het toepassingsgebied van die verordening.

  Subsystemen of veiligheidscomponenten die in overeenstemming zijn met de richtlijn 2000/9/EG, mogen op de markt worden aangeboden wanneer ze vóór 21 april 2018 in de handel zijn gebracht.

  Kabelbaaninstallaties die in overeenstemming zijn met de richtlijn 2000/9/EG, mogen in bedrijf worden gesteld wanneer ze vóór 21 april 2018 zijn aangelegd.

  Verplichtingen voor de opdrachtgever (of zijn gemachtigde)

  De opdrachtgever legt zijn installatieproject ter toelating voor aan de minister die Consumentenzaken onder zijn bevoegdheid heeft.

  Zijn installatieproject wordt onderworpen aan een veiligheidsanalyse die rekening houdt met alle veiligheidsaspecten van het systeem en van zijn omgeving, zowel bij het ontwerp als bij de verwezenlijking en de inbedrijfstelling. Aan de hand van die veiligheidsanalyse kan men ook op basis van de opgedane ervaring, de gevaren identificeren die zich tijdens de werking zouden kunnen voordoen.

  Bij de aanvraag moet een dossier gevoegd worden, met onder andere:

  • de juiste contactgegevens van de "opdrachtgever" en/of zijn mandataris;
  • het gebruiksdomein;
  • de identificatie van de installatie;
  • een verslag van de veiligheidsanalyse met de geplande maatregelen om de risico’s te beperken;
  • de conformiteitsbeoordelingen;
  • de lijsten met de elementaire componenten;
  • instructies voor het regelen, monteren en onderhouden;
  • in voorkomend geval, de EG-verklaringen van overeenstemming en de technische documentatie bij de veiligheidscomponenten.

  De opdrachtgever bewaart een kopie hiervan op de plaats van de installatie.

  Verplichtingen voor de fabrikant van een veiligheidscomponent of een subsysteem

  Opdat zijn product zou overeenstemmen met de bepalingen van het eerder genoemde verordening, onderwerpt de fabrikant zijn veiligheidscomponent of zijn subsysteem aan de overeenstemmingsprocedures zoals beschreven in artikel 18 van de verordening 2016/424

  Meldingsplicht van incidenten en ongevallen

  Een ongeval of incident melden

  Laatst bijgewerkt
  24 april 2023