Hoewel België geen bergachtig land is, beschikt het toch over installaties die men in de bergen aantreft: kabelbanen, skiliften en andere kabelspoorwegen. Deze installaties vindt men terug in enkele bekende en drukbezochte toeristische bestemmingen.

Reglementering

De essentiële veiligheidseisen worden voorgeschreven in het Wetboek economisch recht, boek IX betreffende de veiligheid van de consumenten. Het koninklijk besluit van 23 januari 2003 betreffende kabelbaaninstallaties voor personenvervoer bepaalt meer specifieke regels met betrekking tot de veiligheid van kabelbaaninstallaties voor personenvervoer.

Dit koninklijk besluit is de Belgische omzetting van de richtlijn 2000/9/EG van 20 maart 2003 betreffende kabelbaaninstallaties voor personenvervoer.

Verplichtingen voor de opdrachtgever (of zijn gemachtigde)

De opdrachtgever legt zijn installatieproject ter toelating voor aan de minister die Consumentenzaken onder zijn bevoegdheid heeft.

Zijn installatieproject wordt onderworpen aan een veiligheidsanalyse die rekening houdt met alle veiligheidsaspecten van het systeem en van zijn omgeving, zowel bij het ontwerp als bij de verwezenlijking en de inbedrijfstelling. Aan de hand van deze veiligheidsanalyse kan men ook op basis van de opgedane ervaring, de gevaren identificeren die zich tijdens de werking zouden kunnen voordoen.

Bij deze aanvraag moet een dossier gevoegd worden, met onder andere:

 • de juiste contactgegevens van de "opdrachtgever" en/of zijn mandataris;

 • het gebruiksdomein;

 • de identificatie van de installatie;

 • een verslag van de veiligheidsanalyse met de geplande maatregelen om de risico’s te beperken;

 • de conformiteitsbeoordelingen;

 • de lijsten met de elementaire componenten;

 • instructies voor het regelen, monteren en onderhouden;

 • in voorkomend geval, de EG-verklaringen van overeenstemming en de technische documentatie bij de veiligheidscomponenten.

De opdrachtgever bewaart een kopie hiervan op de plaats van de installatie.

Verplichtingen voor de fabrikant van een subsysteem

Op vraag van de fabrikant, van zijn in de Europese Gemeenschap gevestigde gemachtigde of, bij gebrek daaraan, van de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die het subsysteem op de markt brengt, controleert een aangemelde instantie het subsysteem en bewijst ze dat het in overeenstemming is met het eerder vernoemde koninklijk besluit en met de technische documentatie. Deze procedure wordt “EG-typeonderzoek” genoemd.

Verplichtingen voor de fabrikant van een veiligheidscomponent

Opdat zijn product zou overeenstemmen met de bepalingen van het eerder genoemde koninklijk besluit, onderwerpt de fabrikant zijn veiligheidscomponent aan één van de volgende overeenstemmingbeoordelingsprocedures :

 • een EG-typeonderzoek en toepassing van een productiekwaliteitsborging;

 • een EG-typeonderzoek en productkeuring;

 • een toepassing van een volledig kwaliteitsborgingsysteem;

 • een eenheidskeuring.

Wijzigingen in de reglementering vanaf 21/04/2018

We wijzen erop dat vanaf 21 april 2018, één enkele wetgeving in heel Europa van toepassing zal zijn. Verordening 2016/424 van 9 maart 2016 betreffende kabelinstallaties en tot intrekking van Richtlijn 2000/9/EG, zal op dat ogenblik richtlijn 2000/9/EG vervangen om te vermijden dat lidstaten nog langer bijkomende of striktere nationale eisen in hun wetgeving opleggen.

Bepaalde installaties, bijvoorbeeld kabelbaaninstallaties van historisch of cultureel belang of die tot het erfgoed worden gerekend, mijninstallaties of installaties voor gebruik in de land- en bosbouw, vallen niet in het toepassingsgebied van deze verordening.

Subsystemen of veiligheidscomponenten die onder Richtlijn 2000/9/EG vallen en met die richtlijn in overeenstemming zijn, mogen op de markt worden aangeboden wanneer die subsystemen of veiligheidscomponenten vóór 21 april 2018 in de handel zijn gebracht.

Kabelbaaninstallaties die onder Richtlijn 2000/9/EG vallen en met die richtlijn in overeenstemming zijn, mogen in bedrijf worden gesteld wanneer die kabelbaaninstallaties vóór 21 april 2018 zijn aangelegd.

Laatst bijgewerkt
23 mei 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Kwaliteit & veiligheid

  De Wereldaccreditatiedag vindt plaats op 9 juni 2019!

 2. Kwaliteit & veiligheid

  Werelddag van de metrologie: revolutionaire maatstaven

 3. Consumentenbescherming
  Mededinging
  Kwaliteit & veiligheid
  Ondernemingen
  Energie
  Online

  Jaarverslag van de FOD Economie