Table of Contents

  Pretparken met attractietoestellen zijn een populaire ontspanningsplaats voor vele mensen. Vooral bij echte uitdagende attractietoestellen, waar de kick voor plezier zorgt, is het belangrijk dat aan de nodige eisen wordt voldaan om de veiligheid van de gebruikers te garanderen.

  De uitbater van de attractietoestellen is verantwoordelijk voor de veiligheid van de door hem aangeboden toestellen. Hij moet de nodige controles uitvoeren en voorzieningen treffen zodat er geen gevaar is voor de gebruiker of omstaander.

  Reglementering

  De algemene bepalingen en veiligheidsvoorschriften van het Wetboek van economisch recht, boek IX betreffende de veiligheid van producten en diensten worden aangevuld met specifiekere eisen in het koninklijk besluit van 10 juni 2001 betreffende de uitbating van attractietoestellen.

  Verplichtingen voor de uitbater

  De complexiteit van attractietoestellen draagt ertoe bij dat de risicoanalyse, de preventiemaatregelen, de controles en het onderhoud van de toestellen nauwkeurig moeten uitgevoerd worden. Deze zijn immers essentieel om de veiligheid van gebruikers en omstaanders te garanderen.

  Om aan te tonen dat uw attractietoestel voldoet aan de veiligheidsvoorschriften moet u, eventueel in samenwerking met een derde, een risicoanalyse uitvoeren.

  Deze risicoanalyse staat u toe preventiemaatregelen op te stellen, die u toepast bij de opstelling en de uitbating van het attractietoestel.

  Voor elk attractietoestel moet u als uitbater een inspectie- en onderhoudsschema opstellen:

  • regelmatig nazicht: dagelijks of wekelijks;
  • onderhoudswerkzaamheden: maandelijks of tweemaandelijks;
  • periodieke controle door een hiertoe geaccrediteerd organisme: jaarlijks.

  Lijst van geaccrediteerde organismen (PDF, 88.33 KB)

  Waarschuwingen en informatie voor de gebruiker moet u duidelijk zichtbaar opstellen. Deze moeten aangegeven zijn (ten minste) in de taal of talen van het taalgebied waar het attractietoestel staat.

  Bordjes met waarschuwingen zoals “gebruik op eigen risico” (of gelijkaardige vermeldingen) zijn niet toegelaten!

  Als uitbater moet u op elk ogenblik kunnen aantonen dat u aan al deze verplichtingen voldoet en dit aan de hand van documentatie, verslagen en/of schema’s.

  Risicoanalyse 

  Het doel van een risicoanalyse is het kunnen aantonen dat alle gevaren zijn geïdentificeerd, dat de daaruit voortvloeiende risico's zijn beoordeeld en op welke manier een niet aanvaardbaar risico aanvaardbaar werd gemaakt door middel van preventiemaatregelen. 

  Op de webpagina “Risicoanalyse van diensten: welke elementen moeten aanwezig zijn?” verduidelijkt de FOD Economie wat een risicoanalyse zou moeten zijn, alsook de inhoud ervan en welke elementen er in aanwezig moeten zijn.

  Meldingsplicht van incidenten en ongevallen

  Een ongeval of incident melden

  Laatst bijgewerkt
  27 oktober 2023