Table of Contents

  Een extreem ontspanningsevenement (EOE) is een activiteit

  • die aangeboden wordt door een organisator aan een of meer consumenten ter vermaak en/of ter ontspanning,
  • door middel van een daarvoor bestemde installatie,
  • waarbij de consument deelneemt om een gevoel van gevaar, risico of uitdaging te ervaren.

  Het gaat om activiteiten zoals benjispringen (elastiekspringen), parachutespringen, “death ride”, …

  Bij het organiseren van zo een evenement wordt aandacht besteed aan diverse organisatorische aspecten. Daarbij komt ook de veiligheid van het evenement kijken. Een goed uitgewerkt en gestructureerd veiligheidsplan helpt u om een veilig evenement te organiseren en aan de reglementering te voldoen.

  Reglementering

  Een ontspanningsevenement mag enkel plaatsvinden indien het voldoet aan de algemene veiligheidsvoorschriften die opgelegd worden door het Wetboek economisch recht, boek IX betreffende de veiligheid van producten en diensten.

  Voor extreme ontspanningsevenementen worden de eisen van deze wet aangevuld en verder uitgewerkt in het koninklijk besluit van 4 maart 2002 houdende de reglementering van de organisatie van extreme ontspanningsevenementen.

  De focus in de reglementering van de extreme ontspanningsevenementen ligt op de installaties die gebruikt worden. Dergelijke installaties worden vaak verhuurd en het is aan de organisator om er waakzaam over te zijn dat de leverancier ook voldoet aan de reglementering.

  Voorwaarden voor het organiseren van een extreem ontspanningsevenement

  Om te voldoen aan de veiligheidsverplichtingen voor het organiseren van een extreem ontspanningsevenement, moeten de volgende stappen worden gevolgd:

  1. de organisator maakt een situatieschets van het evenement op en een lijst met de benodigde producten en hun kenmerken;
  2. de organisator stelt een risicoanalyse op;
  3. indien het in overeenstemming is met een norm, mag de organisator vermelden dat het EOE wordt verondersteld te voldoen aan de algemene veiligheidsverplichting voor de betreffende gevaarsaspecten;
  4. de organisator stelt preventiemaatregelen op;
  5. de organisator past deze preventiemaatregelen toe;
  6. de organisator wijst een veiligheidscoördinator aan die aanwezig is gedurende het EOE;
  7. de organisator neemt maatregelen (opleiding, inspectie, onderhoud, …) zodat de deelnemers en derden niet worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s en gevaren.

  Volgende inlichtingen moeten duidelijk aangegeven en leesbaar zijn voor de consument of deelnemer:

  • waarschuwingen en opschriften over veiligheid,
  • de naam of de maatschappelijke benaming van de organisator,
  • het adres van de organisator,
  • andere relevante info.

  Onthoud dat bordjes met waarschuwingen zoals “gebruik op eigen risico” (of gelijkaardige vermeldingen) niet toegelaten zijn.

  Officieel standpunt van de FOD Economie over het gebruik van kranen voor het hijsen van mensen tijdens ontspanningsevenementen (PDF, 41.2 KB).

  Het springen in vrije val vanaf een hoogtewerker naar een reusachtig luchtkussen

  Zulke sprong in vrije val maakt opgang, maar is een potentieel gevaarlijk ontspanningsevenement Dat extreem ontspanningsevenement is verboden! Er meer over weten.

  Risicoanalyse 

  Het doel van een risicoanalyse is het kunnen aantonen dat alle gevaren zijn geïdentificeerd, dat de daaruit voortvloeiende risico's zijn beoordeeld en op welke manier een niet aanvaardbaar risico aanvaardbaar werd gemaakt door middel van preventiemaatregelen. 

  Op de webpagina “Risicoanalyse van diensten: welke elementen moeten aanwezig zijn?” verduidelijkt de FOD Economie wat een risicoanalyse zou moeten zijn, alsook de inhoud ervan en welke elementen er in aanwezig moeten zijn.

  Meldingsplicht van incidenten en ongevallen

  Een ongeval of incident melden

  Laatst bijgewerkt
  24 april 2023