Table of Contents

  Aanstekers bevatten een brandbare vloeistof en produceren een vlam of warmte. Zij vormen een ernstig risico wanneer ze in kinderhanden terecht komen. Dit kan leiden tot brand, letsels en zelfs de dood. Aanstekers zijn geen speelgoed!

  Om de risico’s op een ongeval te verminderen, bepaalt het koninklijk besluit van 15 september 2006 betreffende de veiligheid van aansters dat:

  • de verkoop van fantasieaanstekers verboden is (deze kunnen worden verward met speelgoed),
  • suitsluitend kindveilige aanstekers mogen verkocht worden.

  Reglementering

  Om de risico’s op een ongeval te verminderen, bepaalt een Europese reglementering, die omgezet werd in het koninklijk besluit van 15 september 2006 betreffende de veiligheid van aanstekers, dat:

  • de levering van fantasieaanstekers verboden is,
  • alleen nog kindveilige aanstekers mogen geleverd worden.

  Fantasieaanstekers of “novelty lighters” zijn aanstekers, met of zonder een animatie, die aantrekkelijk kunnen zijn voor kinderen (aanstekers in de vorm van speelgoed, pistolen, voertuigen, "gewone" aanstekers met effecten zoals knipperende lichtjes of geluid, ...).

  Alle aanstekers dienen minstens een veiligheidsniveau gelijkwaardig aan dat opgelegd door de norm EN ISO 9994 over de veiligheid van aanstekers te halen. Deze norm bepaalt een aantal vereisten waaraan een aansteker moet voldoen inzake de vlamhoogte, de stabiliteit van de vlam, weerstand tegen vallen, …

  Daarnaast dienen alle aanstekers, uitgezonderd de (semi-)luxeaanstekers, minstens een gelijkwaardig veiligheidsniveau te halen als dat opgelegd door de norm EN 13869 Kindveilige aanstekers.

  Deze reglementering is niet van toepassing op (semi-)luxeaanstekers omdat ervan uitgegaan wordt dat de kans zeer klein is dat deze aanstekers in de handen van kinderen terechtkomen. Deze aanstekers dienen echter wel te voldoen aan de overkoepelende Wetboek economisch recht, boek IX over de veiligheid van producten en diensten.

  Verplichtingen van de producenten en distributeurs

  Als producent of distributeur dient u naast de verplichtingen opgelegd door deze specifieke reglementering, ook deze opgelegd door de overkoepelende Wetboek van economisch recht,  boek IX betreffende de veiligheid van producten en diensten ,na te komen.

  Producenten (fabrikanten, vertegenwoordigers, invoerders, …) en distributeurs moeten de aanstekers die het gevraagde veiligheidsniveau niet halen, uit de handel nemen. 

  Om u ervan te verzekeren dat een aansteker veilig is, raden we u aan uitsluitend aanstekers te verdelen of te verkopen waarvoor de producent een testrapport kan voorleggen dat de veiligheid van de aansteker aantoont. Het is hierbij belangrijk dat de testrapporten ondubbelzinnig verwijzen naar de betrokken aanstekers. Een testrapport van aansteker X is niet geldig voor aansteker Y! 

  Let op, een testrapport garandeert niet altijd dat de gebruikersinformatie en waarschuwingen in de vereiste talen aanwezig zijn op het product of zijn verpakking!

  Informatie voor detailhandelaars en consumenten

  Er mogen uitsluitend kindveilige aanstekers aangeboden worden aan de consumenten. Fantasieaanstekers zijn verboden. Dit zijn aanstekers, met of zonder een animatie, die aantrekkelijk kunnen zijn voor kinderen (aanstekers in de vorm van speelgoed, pistolen, voertuigen, "gewone" aanstekers met effecten zoals knipperende lichtjes of geluid, ...).

  Om na te gaan of de aansteker die u aankoopt, of in uw bezit heeft, veilig is kunt u de controlelijst gebruiken. U vindt eveneens een document waarin de verschillende types of soorten aanstekers beschreven zijn en geïllustreerd zijn met een foto.

  Indien u een afwijking van de controlelijst vaststelt, kan u uw distributeur hierop wijzen en eventueel een testrapport, dat aantoont dat de aansteker veilig is, opvragen.

  Kijk hierbij na of er een ondubbelzinnig verband bestaat tussen het product en testrapport. Een testrapport van aansteker X is niet geldig voor aansteker Y!

  Indien de beoordeling aan de hand van de controlelijst en het testrapport niet bevredigend is, raden we u aan de aansteker in kwestie niet aan te kopen.

  Geschillen en klanchten

  Voor klachten in verband met de veiligheid van aanstekers kunt u uw problem signaleren bij de FOD Economie.

  Laatst bijgewerkt
  16 oktober 2023