Table of Contents

  Wat is de Kruispuntbank van Ondernemingen?LOGO-KBO-baseline-NL-250.jpg

  De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een databank van de FOD Economie waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden verzameld zijn. De KBO heeft een dubbel doel:

  • de werking van de overheidsdiensten efficiënter maken; en
  • de administratieve procedures voor ondernemingen vereenvoudigen.

  Werking

  De KBO centraliseert de basisgegevens van ondernemingen en vestigingseenheden en verspreidt deze naar verschillende bevoegde overheidsdiensten. Elke onderneming en vestigingseenheid krijgt van de KBO een uniek identificatienummer. Met dit identificatienummer kunnen overheden onderling gegevens uitwisselen. Zo moet de ondernemer slechts één keer dezelfde gegevens aan de overheid overmaken.

  Voor wie?

  Voor elke doelgroep zijn er specifieke diensten ontwikkeld. Er bestaan diensten voor:

  Adresaanpassingen in de KBO: januari 2019

  Begin januari 2019 werden een aantal actieve adressen in KBO automatisch omgezet. Dat gebeurde naar aanleiding van:

  Welke gevolgen zijn er voor de KBO-gegevens?

  • De adressen van de geregistreerde entiteiten Natuurlijk Persoon, de geregistreerde entiteiten Rechtspersoon, de vestigingseenheden en de bijkantoren werden automatisch aangepast in de KBO, op voorwaarde dat het adres correct ingeschreven is in de KBO en dat het gelinkt kon worden aan een adres dat officieel erkend is door de gemeente.
  • Deze ambtshalve adresaanpassingen zullen automatisch en kosteloos gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgische Staatsblad, wanneer er hiervoor een publicatieverplichting is voor uw geregistreerde entiteit.

  Kortom: goed nieuws! De geregistreerde entiteit hoeft geen stappen te ondernemen om het adres in de KBO te laten aanpassen, noch om dit te laten publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

  Voor meer info over de adresaanpassingen in de KBO kunt u bij de KBO-helpdesk terecht: helpdesk.kbo@economie.fgov.be.

  De vennootschappen en verenigingen moeten wel nog de statuten aanpassen. Dat kan bij de eerstvolgende statuutswijziging na de publicatie van deze adreswijziging. Meer info over deze verplichting krijgt u bij de FOD Justitie.

  Wijzigingen in de KBO vanaf 1 november 2018

  De inwerkingtreding op 01.11.2018 van de hervorming van het ondernemingsrecht brengt een aantal belangrijke aanpassingen met zich mee voor de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en haar toepassingen.

  1. Het begrip “onderneming” verdwijnt

   In de KBO wordt het begrip “ondernemingen” vervangen door “geregistreerde entiteiten” of kortweg “entiteiten”. De termen “ondernemingsnummer” en “Kruispuntbank van Ondernemingen” daarentegen blijven behouden.

  2. De termen “ambachts- en (niet-)handelshoedanigheid” verdwijnen

   Als gevolg van het afschaffen van de begrippen handelaar en ambachtsman, worden de hoedanigheden “handelsonderneming”, “niet-handelsonderneming naar privaat recht” en “ambachtsonderneming” die op 31 oktober 2018 actief zijn, omgezet naar een nieuwe hoedanigheid “inschrijvingsplichtige onderneming”. De entiteiten die deze afgeschafte hoedanigheden hadden, krijgen dus automatisch de nieuwe hoedanigheid “inschrijvingsplichtige onderneming” op 1 november 2018.

  3. Het onderscheid tussen het burgerlijke en handelskarakter van de vennootschap verdwijnt

   Rechtsvormen die beginnen met “Burgerlijke vennootschap onder de vorm van”, worden vanaf 1 november 2018 automatisch omgezet naar een rechtsvorm die niet langer verwijst naar het burgerlijke karakter.

  4. Meerdere contactgegevens  kunnen worden ingeschreven in KBO

   Een entiteit kan in de KBO meerdere contactgegevens van hetzelfde type bezitten. Zo kan een entiteit bijvoorbeeld twee of meer e-mailadressen of telefoonnummers hebben. Een ondernemer kan deze ook altijd gratis aanpassen via My Enterprise.

  Laatst bijgewerkt
  8 januari 2019

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming
   Ondernemingen

   De FOD Economie is op zoek naar nieuwe medewerkers en stagiairs

  2. Ondernemingen

   Hoe kunt u zich laten erkennen als ambachtsman of -vrouw?

  3. Ondernemingen

   Structurele ontwikkelingen in de Belgische landbouw