Table of Contents

  Ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging van de jaarrekeningen

  Criteria voor doorhaling wegens niet-neerlegging van de jaarrekeningen

  De KBO-beheersdienst kan de Belgische vennootschappen ambtshalve doorhalen die, volgens de gegevens van de Nationale Bank van België, gedurende drie opeenvolgende boekjaren niet hebben voldaan aan de verplichting tot neerlegging van de jaarrekeningen. Deze ambtshalve doorhaling is voorzien in artikel III.42, §1, 4° van het Wetboek van economisch recht.”

  De vennootschap blijft ook na deze administratieve doorhaling juridisch gezien bestaan. De rechten en plichten (zoals de erkenning van de hoedanigheid als inschrijvingsplichtige onderneming, de verplichtingen om aangiftes in te dienen bij de btw en RSZ, enz.) blijven behouden onder voorbehoud van de beoordeling door de hoven en rechtbanken.

  Intrekking van doorhalingen

  De ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging van de jaarrekeningen wordt ingetrokken wanneer de geregistreerde entiteit de ontbrekende jaarrekeningen neerlegt.

  Publicatie van doorhalingen

  Tot slot zijn de doorhalingen en ingetrokken doorhalingen consulteerbaar via de applicaties en diensten die ter beschikking worden gesteld aan overheidsdiensten, het bestand van alle voor hergebruik beschikbare publieke gegevens, en worden ze ook bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

  Is een entiteit het voorwerp van een doorhaling, dan is de informatie ook beschikbaar via de toepassing "Public Search" en de Webservice Public Search.

  Ambtshalve doorhaling wegens niet-naleving van de UBO-formaliteiten

  Criteria voor doorhaling bij niet-naleving van de UBO-formaliteiten

  De KBO-beheersdienst is gemachtigd om entiteiten die de formaliteiten voor het inschrijven of bijwerken van gegevens in het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register) niet hebben nageleefd, ambtshalve door te halen.

  De ambtshalve doorhaling is bepaald in artikel III.42, §1, 6° van het Wetboek van economisch recht en heeft betrekking op entiteiten die volgens de FOD Financiën niet voldoen aan een van de volgende criteria:

  • De entiteiten voldoen niet aan de verplichting om informatie door te geven aan het UBO-register bedoeld in artikel 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gedurende ten minste 60 kalenderdagen nadat een administratieve geldboete werd opgelegd overeenkomstig artikel 132, § 6, van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.
  • De entiteiten voldoen gedurende ten minste één jaar niet aan de verplichting tot jaarlijkse actualisering vermeld in artikel 5 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register.
  • De entiteiten voldoen niet aan de verplichting om informatie door te geven aan het UBO-register bedoeld in artikel 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en hebben gedurende zeven jaar geen andere publicatie gedaan dan die van de jaarrekeningen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad of in het Belgisch Staatsblad.

  Omdat het een administratieve doorhaling betreft, heeft ze geen invloed op het juridische bestaan van de entiteit. Onder voorbehoud van een eventuele interpretatie door de hoven en rechtbanken, behoudt de entiteit haar rechten en verplichtingen (in het bijzonder haar hoedanigheid als inschrijvingsplichtige onderneming, de verplichting om btw-aangiften en socialezekerheidsaangiften in te dienen, enz.).

  Meer informatie over het UBO-register

  Intrekking van doorhalingen

  De ambtshalve doorhaling door de niet-naleving van de UBO-formaliteiten wordt ingetrokken zodra, volgens FOD Financiën, de nodige formaliteiten zijn vervuld met het UBO-register.

  Publicatie van doorhalingen

  Tot slot zijn de doorhalingen en ingetrokken doorhalingen consulteerbaar via de applicaties en diensten die ter beschikking worden gesteld aan overheidsdiensten, het bestand van alle voor hergebruik beschikbare publieke gegevens, en worden ze ook bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

  Is een entiteit het voorwerp van een doorhaling, dan is de informatie ook beschikbaar via de toepassing "Public Search" en de Webservice Public Search.

  Laatst bijgewerkt
  29 januari 2024