De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) bevat de basisidentificatiegegevens van geregistreerde entiteiten (hierna entiteiten genoemd) en hun vestigingseenheden.

Alle informatie aangaande welke entiteiten en vestigingseenheden ingeschreven moeten worden in KBO kan u op de pagina inschrijving in KBO terugvinden.

Welke gegevens?

De KBO bevat de volgende gegevens:

 • het ondernemingsnummer en de vestigingseenheidsnummers
 • de externe identificatienummers
 • de namen van de entiteit en de vestigingseenhe(i)d(en) (naam en afkorting voor de entiteit, commerciële naam voor de vestigingseenheid)
 • de adressen van de zetel en van eventuele vestigingseenheden in België (indien van toepassing de schrapping van het adres)
 • het type van de entiteit (geregistreerde entiteit natuurlijk persoon of rechtspersoon)
 • de status van de entiteit - Definities van de statussen (PDF, 442.62 KB)
 • de rechtsvorm
 • de rechtstoestand - Definities van de rechtstoestanden (PDF, 537.67 KB)
 • de contactgegevens van de entiteit en vestigingseenhe(i)d(en) (tel., e-mail, fax, website)
 • de financiële informatie (vb. kapitaal, einddatum boekjaar, eventueel ook begin en einddatum van het uitzonderlijk boekjaar, datum van de jaarlijkse algemene vergadering)
 • de begin- en einddatum van deze gegevens
 • de begin- en stopzettingsdatum van de entiteit of de vestigingseenheid
 • de duur van de entiteit, indien dit beperkt is
 • de ambtshalve doorhalingen
  • wegens niet-neerlegging van de jaarrekeningen

  • wegens niet-naleving van de UBO-formaliteiten

 • de identificatiegegevens van de oprichters, mandatarissen en lasthebbers
 • de ondernemersvaardigheden – ambulant - kermisuitbater
 • de economische activiteiten die de entiteit uitoefent
 • de bankrekening(en)
 • de toelatingen en vergunningen waarover de entiteit beschikt of de hoedanigheden waaronder de entiteit bekend is bij de verschillende overheden, administraties en diensten en de aanvragen
 • De entiteit kan onder andere volgende hoedanigheden hebben:
  • inschrijvingsplichtige onderneming
  • werkgever onderworpen aan de sociale zekerheid
  • onderworpen aan btw
  • buitenlandse aannemer van werken in onroerende staat
  • aanbestedende overheid (administraties of instanties onderworpen aan de reglementering van de overheidsopdrachten)
  • eigenaar certificatenportefeuille (VREG) (entiteit die eigenaar is van certificaten uitgegeven door de VREG (Vlaamse regulator van de energiemarkt) voor geproduceerde energie en/of die dergelijke certificaten wenst te verhandelen)
  • verdeler van medische hulpmiddelen (Belgische of buitenlandse entiteit die verdeler is van medische hulpmiddelen in België en die vooraf geregistreerd is bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten)
 • de linken tussen entiteiten
 • de linken naar
  • de akten van rechtspersonen gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
  • de jaarrekeningen en balansen neergelegd bij de Nationale Bank van België (NBB)
  • andere gegevensbanken (E-health, Foodweb (FAVV), werkgeversrepertorium, …)
Laatst bijgewerkt
29 januari 2024