De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) bevat alle basisgegevens van geregistreerde entiteiten (hierna entiteiten genoemd) en hun vestigingseenheden.

Alle informatie aangaande welke entiteiten en vestigingseenheden ingeschreven moeten worden in KBO kan u op de pagina inschrijving in KBO terugvinden.

Welke gegevens?

De KBO bevat de volgende gegevens:

 • het ondernemingsnummer en de vestigingseenheidsnummers
 • de externe identificatienummers
 • de namen van de entiteit en de vestigingseenhe(i)d(en) (naam en afkorting voor de entiteit, commerciële naam voor de vestigingseenheid)
 • de adressen van de zetel en van eventuele vestigingseenheden in België (indien van toepassing de schrapping van het adres)
 • de contactgegevens van de entiteit en vestigingseenhe(i)d(en) (tel., e-mail, fax, website)
 • het type van de entiteit (geregistreerde entiteit natuurlijk persoon of rechtspersoon)
 • de status van de entiteit
 • de rechtsvorm
 • de rechtstoestand
 • de financiële informatie (vb. kapitaal, einddatum boekjaar, eventueel ook begin en einddatum van het uitzonderlijk boekjaar, datum van de jaarlijkse algemene vergadering)
 • de oprichtings- en stopzettingsdatum van de entiteit of de vestigingseenheid
 • de duur van de entiteit, indien dit beperkt is
 • de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging van de jaarrekeningen

 • de identificatiegegevens van de oprichters, mandatarissen en lasthebbers
 • de ondernemersvaardigheden – ambulant - kermisuitbater
 • de economische activiteiten die de entiteit uitoefent
 • de bankrekening(en)
 • de toelatingen en vergunningen waarover de entiteit beschikt of de hoedanigheden waaronder de entiteit bekend is bij de verschillende overheden, administraties en diensten en de aanvragen
 • De entiteit kan onder andere volgende hoedanigheden hebben:
  • inschrijvingsplichtige onderneming
  • werkgever onderworpen aan de sociale zekerheid of aan de sociale zekerheid van de provinciale of gemeentelijke overheden
  • onderworpen aan btw
  • EDRL-dienstverlener (buitenlandse Europese entiteit die niet in België gevestigd is) of niet-EU dienstverlener (gevestigd buiten de Europese Unie)
  • vervangend ondernemer
  • buitenlandse aannemer van werken in onroerende staat
  • geregistreerd aannemer
  • aanbestedende overheid (administraties of instanties onderworpen aan de reglementering van de overheidsopdrachten)
  • eigenaar certificatenportefeuille (VREG) (entiteit die eigenaar is van certificaten uitgegeven door de VREG (Vlaamse regulator van de energiemarkt) voor geproduceerde energie en/of die dergelijke certificaten wenst te verhandelen)
  • verdeler van medische hulpmiddelen (Belgische of buitenlandse entiteit die verdeler is van medische hulpmiddelen in België en die vooraf geregistreerd is bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten)
 • de linken tussen entiteiten
 • de referenties naar
  • link naar de stukken van de rechtspersonen neergelegd bij de griffies van de ondernemingsrechtbanken
  • link naar de jaarrekeningen en balansen neergelegd bij de Nationale Bank van België (NBB)
  • linken naar andere gegevensbanken (E-health, Foodweb (FAVV), werkgeversrepertorium, …)
 • de begin-en einddatum van deze gegevens
Laatst bijgewerkt
3 juli 2019

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Ondernemingen

  Welke verplichte informatie moet op de website van uw onderneming staan?

 2. Ondernemingen

  Overheidsopdrachten nu toegankelijker voor kmo’s!

 3. Ondernemingen

  Hervorming van het Wetboek van vennootschappen