Table of Contents

  Algemene codetabellen

  Sommige gegevens van geregistreerde entiteiten (hierna entiteiten genoemd) en hun vestigingseenheden die u moet invoeren zijn codes. Aan elke code is een omschrijving gekoppeld.

  U vindt deze codes en hun omschrijvingen in de codetabellen. Elke omschrijving is beschikbaar in de drie landstalen.

  Overzicht van de codetabellen

  De volgende tabel geeft een overzicht van de beschikbare codetabellen en hun inhoud:

  Codetabel Inhoud
  Identificatiegegevens (XLSX, 244.03 KB)
  • de gemeente waar het adres gelegen is (NIS-gemeentecodes)
  • het land waar het adres gelegen is
  • de taal waarin de informatie wordt gevraagd/gegeven
  • het type adres
  • het type externe identificatie
  • het type naam
  • de ondernemingsregisters (formaat identificatienummer - uitleg (PDF, 64.58 KB))
  Contactgegevens (XLS, 131.5 KB)
  • de type contactgegevens
  • de kenmerken contactgegevens
  Financiële gegevens (XLS, 116.5 KB)
  • het doel van een bankrekeningnummer
  • de munteenheid waarin het kapitaal is uitgedrukt
  Juridische gegevens (XLSX, 178.46 KB)
  • de reden van de stopzetting
  • de type entiteit 
  • de status - definities van de statussen (PDF, 442.62 KB)
  • de rechtstoestand - definities van de rechtstoestanden (PDF, 537.67 KB)
  • de gebeurtenis
  • de rechtsvorm 
  • de type "functies" (alleen gebruikt door KBO Select)
  • de mogelijke functies die natuurlijke personen en / of entiteiten kunnen uitoefenen in een entiteit
  • de ondernemersvaardigheden
  • het soort vrijstelling
  • de werkende vennoten
  • de helpers
  • de reden van het einde van een functie
  • de link tussen twee entiteiten
  • de reden van het einde van een link tussen entiteiten
  Hoedanigheid, soort activiteit en toelatingscodes (XLSX, 119.94 KB)
  • de toelatingen 
  • de stopzettingsredenen van een toelating/hoedanigheid
  • de fases van toelatings- en hoedanigheidsaanvragen
  • de stopzettingsredenen toelatings- of hoedanigheidsaanvragen
  • de hoedanigheden 
  • de fasen van hoedanigheid
  • de activiteiten
  • de type activiteit
  Gegevens ambtshalve acties (XLS, 74.5 KB)
  • redenen ambtshalve acties
  Technische data (XLSX, 42.44 KB)
  • de technische creatiereden van een adres
  • de technische stopzettingsreden van een adres

  Nieuwe NIS-gemeentecodes naar aanleiding van fusie van gemeenten

  Naar aanleiding van de aankomende fusie van gemeenten in Vlaanderen en Wallonië, werden verschillende NIS-gemeentecodes aangemaakt of stopgezet. 28 Vlaamse gemeenten zullen fuseren op 1 januari 2025 en 2 Waalse gemeenten zullen fuseren op 2 december 2024. De NIS-gemeentecodes van de nieuwe fusiegemeenten kunnen gebruikt worden voor de inschrijving of aanpassing van adressen met een begindatum vanaf de fusiedatum. De nieuwe NIS-gemeentecodes zijn beschikbaar in de overeenkomstige codetabel, zie Identificatiegegevens (XLSX, 244.03 KB)

  Wijziging van de codetabel voor juridische gegevens

  Naar aanleiding van de invoer in de KBO van gegevens aangaande werkende vennoten en helpers is de codetabel met betrekking tot juridische gegevens aangepast.

  Zo zijn er drie nieuwe tabbladen toegevoegd: 

  • een tabblad “TypeOfFunctions” dat de 4 soorten “functies” omvat: de wettelijke functies, de “beroepskwalificaties” (ondernemersvaardigheden, ambulante handelaar, kermisexploitant), de werkende vennoten en/of helpers;
  • een tabblad “WorkingPartner” met de codes voor werkende vennoten. Momenteel is alleen code 30000 opgenomen; 
  • een tabblad “Helper” met de codes voor helpers. Momenteel is alleen code 40000 opgenomen. 

  Daarnaast zijn sommige tabbladen hernoemd om verwarringen te voorkomen: 

  • een tabblad “Function” is hernoemd naar “LegalFunction”;
  • een tabblad “TypeOf” heet nu “TypeOfEntities”.

  Hoedanigheid: “MNO-groep/Omvangrijke binnenlandse groep – wet van 19.12.2023” 

  Een nieuwe hoedanigheid “MNO-groep/Omvangrijke binnenlandse groep - wet van 19.12.2023” kan worden ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) met een begindatum vanaf 31.12.2023.

  De FOD Financiën kent deze nieuwe hoedanigheid toe aan groepen multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen, zoals bepaald in artikel 2, § 2 van de wet van 19 december 2023 houdende de invoering van een minimumbelasting voor multinationale onderneming en omvangrijke binnenlandse groepen.

  Hij schrijft de groep vooraf in bij de KBO, als de groep nog geen ondernemingsnummer heeft. 
   

  Nieuwe hoedanigheden BELparcel toepassing

  Twee nieuwe hoedanigheden kunnen vanaf heden worden ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) met een begindatum vanaf 1 mei 2024.

  Het betreft de hoedanigheid "Aanbieder van postdiensten (Kennisgeving BIPT)” en “Mandataris BELparcel”. Deze hoedanigheden worden respectievelijk toegekend door het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) in het kader van de nieuwe BELparcel-toepassing.

  Via deze toepassing kunnen aanbieders van postdiensten zich notificeren indien ze vanuit of naar België pakketten leveren tot 31,5 kg.

  De aanbieder van postdiensten die deze kennisgeving uitvoert, zal de hoedanigheid “Aanbieder van postdiensten (Kennisgeving BIPT)” verkrijgen. In het geval dat de buitenlandse aanbieder van postdiensten nog niet beschikt over een ondernemingsnummer, zal de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid de entiteit bekendmaken in de KBO.

  De hoedanigheid “Mandataris BELparcel” wordt daarentegen toegewezen aan mandatarissen die de kennisgeving in de BELparcel-toepassing uitvoeren voor rekening van buitenlandse vennootschappen.

  Nieuwe toelating voor ambulante activiteit ten huize van de consument in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Een nieuwe toelating "Ambulante activiteit ten huize van de consument (Bru Gewest)" en de bijhorende ondernemersvaardigheid kunnen in KBO geregistreerd worden vanaf 1.04.2024.

  Twee nieuwe codes werden toegevoegd aan de codetabellen:

  Deze wijzigingen zijn het gevolg van de hervorming van de regelgeving ambulante en kermisactiviteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Stopzetten van 5 beroepsbekwaamheden met bijhorende toelating

  Op 31/03/2024 werden onderstaande codes stopgezet wegens het afschaffen van de verplichting om een bewijs van beroepsbekwaamheid voor te leggen voor vijf gereglementeerde beroepen.

  Volgende beroepsbekwaamheden zijn stopgezet in codetabel "Juridische gegevens" (XLSX, 178.46 KB)

  • 20010 Slager-groothandelaar
  • 20035 Droogkuiser-verver
  • 20303 Voetverzorgster
  • 20304 Masseur / Masseuse
  • 20306 Dentaaltechnicus

  De bijhorende toelatingen werden stopgezet in codetabel "Hoedanigheid, soort activiteit en toelatingscodes" (XLSX, 119.94 KB)

  • 50145 / 50146 Beroepsbekwaamheid slager-groothandel
  • 50108 / 50109 Sectorale beroepsbekwaamheid droogkuiser-verver
  • 50139 / 50140 Beroepsbekwaamheid voetverzorg(st)er
  • 50141 / 50142 Beroepsbekwaamheid masseur / masseuse
  • 50143 / 50144 Beroepsbekwaamheid dentaaltechnicus

  Hoedanigheid: “Trust of gelijkaardige juridische constructies (UBO)”

  De trusts of gelijkaardige juridische constructies beheerd vanuit België dienen zich voorafgaand aan de registratie van hun uiteindelijke begunstigden in het UBO-register, in de Kruispuntbank van Ondernemingen te registreren. Deze inschrijving wordt uitgevoerd door de Algemene Administratie van de Thesaurie (Federale Overheidsdienst Financiën). De hoedanigheid 00093 “Trust of gelijkaardige juridische constructie” wordt ingeschreven bij de gegevens van de entiteit.

  Meer informatie over het UBO-register.

  Hoedanigheid: “Bekendgemaakt in het kader van diensten van FOD Mobiliteit”

  Vanaf 2 juni 2023 wordt de hoedanigheid "Bekendgemaakt in het kader van diensten van FOD Mobiliteit” ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). De FOD Mobiliteit en Vervoer kent deze nieuwe hoedanigheid toe in het kader van verschillende diensten die ze verleent aan buitenlandse entiteiten die nog niet ingeschreven zijn in de KBO (facturering voor vergunningen, vaststelling van boetes, enz.). De FOD Mobiliteit en Vervoer maakt de betrokken buitenlandse entiteit bovendien bekend in de KBO.

  Gewijzigde omschrijvingen van juridische gegevens en gegevens ambtshalve acties

  Omwille van uniformiteitsredenen werden de omschrijvingen van bepaalde rechtstoestanden, stopzettingsredenen, stopzettingsredenen van functies en ambtshalve acties gewijzigd. De gewijzigde omschrijvingen zijn te raadplegen via de codetabellen ‘Juridische gegevens (XLSX, 178.46 KB)’ en ‘Gegevens ambtshalve acties (XLS, 74.5 KB)’. De betekenis van de codes blijft ongewijzigd.

  Nieuwe redenen ambtshalve doorhaling

  Op 26.01.2023 werden twee nieuwe codes toegevoegd aan de codetabel “Redenen ambtshalve acties (XLS, 74.5 KB)”. Het betreffen twee nieuwe redenen voor ambtshalve doorhalingen, namelijk “Doorhaling na twee brieven zonder gevolg” (006) en “Doorhaling op basis van een authentieke bron” (007).

  Meer informatie

  Nieuwe stopzettingsreden functie

  Een nieuwe reden voor de stopzetting van de functie is toegevoegd aan de codetabel “Juridische gegevens (XLSX, 178.46 KB)”, op het tabblad “Reden einde functie”: code “998 - Stopzetting functie”.

  Deze reden voor de stopzetting van de functie kan alleen worden ingeschreven door de beheersdienst van de KBO, en alleen voor specifieke gevallen waarin geen enkele andere reden voor stopzetting van de functie van toepassing is.

  Toelating Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)

  Vanaf 18.04.2018 is de naam van Kind en Gezin gewijzigd naar “Opgroeien regie”. Om met deze naamswijziging rekening te houden, werd de omschrijving van de toelatingscode 61000 “vergunning Kind en Gezin” in de KBO aangepast naar “Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)”.

  Toelatingen IBA

  Op 30 september 2020 zijn het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) en het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) gefusioneerd en werd het instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (IBA, ook het ITAA: Institute for Taks Advisors & Accountants genaamd) gecreëerd.

  De functietitels die verband houden met de uitoefening van het beroep werden aangepast, wat aanleiding gaf tot de creatie van volgende nieuwe toelatingscodes in de Kruispuntbank van Ondernemingen:

  • 12517 Gecertificeerd belastingadviseur of gecertificeerd (fiscaal) accountant
  • 13517 Stagiair gecertificeerd belastingadviseur of stagiair gecertificeerd (fiscaal) accountant
  • 22517 Accountant of fiscaal accountant
  • 23517 Stagiair accountant of stagiair fiscaal accountant
  • 14517 Ingeschreven op de aparte lijst van het openbaar register van het IBA

  30.09.2020 werd toegekend als startdatum voor deze nieuwe codes. 

  De volgende vier voormalige codes van het IAB en het BIBF werden stopgezet op 29.09.2020:

  • 10517 Erkend door het Inst.v.d. Accountants en Belastingconsulenten
  • 11517 Stagiair van Inst.v.d. Accountants en Belastingconsulenten
  • 20517  Erkend d. BeroepsIns. van erkende boekhouders en fiscalisten
  • 21517 Stagiair van BeroepsIns. van erkende boekhouders en fiscalisten

  De toelatingen met de voormalige codes werden geconverteerd. Concreet werden de toelatingen 10517, 11517, 20517 en 21517 die actief waren op 30.09.2020 stopgezet op 29.09.2020 en werd  voor elk van deze toelatingen respectievelijk een toelating 12517, 13517, 22517en 23517 gecreëerd met begindatum 30.09.2020.

  Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het IBA: https://www.itaa.be/nl/home/

  Hoedanigheid: “Bekendgemaakt in het kader van Working in Belgium” 

  Vanaf 16 maart 2021 wordt de hoedanigheid "Bekendgemaakt in het kader van Working in Belgium” ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) kent deze nieuwe hoedanigheid toe aan buitenlandse entiteiten die een aanvraag indienen via het platform “Working in Belgium” en die bovendien nog niet ingeschreven zijn in KBO. De RSZ zal de betrokken entiteit hiervoor eerst inschrijven.

  Voor meer info: https://www.international.socialsecurity.be/working_in_belgium/nl/gecom…

  Toelatingen: sociale onderneming en landbouwonderneming

  Op 1 mei 2019 werden de kwalificatie van "vennootschap met sociaal oogmerk" en de rechtsvorm "landbouwvennootschap" ingetrokken.

  Sinds 12 november 2019 registreert de dienst Boekhoudrecht - Audit - Coöperaties van de Algemene Directie Economische Reglementering van de FOD Economie een toelating in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) voor elke coöperatieve vennootschap die als "sociale onderneming" is erkend.

  Sinds die datum schrijft diezelfde dienst ook voor elke vennootschap onder firma, elke commanditaire vennootschap, elke besloten vennootschap en elke coöperatieve vennootschap die als "landbouwonderneming" wordt erkend, een toelating in de KBO in. 

  De erkenningsaanvraag kan bij de voornoemde dienst worden ingediend met behulp van het daartoe bestemde aanvraagformulier.

  zie ook de pagina "Erkenning van coöperatieve vennootschappen"
   

  Toelatingen: beroepsvereniging en federatie van beroepsverenigingen

  Op 1 mei 2019 werd de rechtsvorm “beroepsvereniging” opgeheven. 

  Sinds 1 augustus 2019 wordt voor elke vzw die erkend is als beroepsvereniging of federatie van beroepsverenigingen, een toelating ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen door de “Dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving” van de FOD Economie.

  De beroepsverenigingen of federaties van beroepsverenigingen die op 1 mei 2019 actief waren, worden vermoed erkend te zijn als beroepsvereniging (BVR.) of federatie van beroepsverenigingen (FBV) en bekomen de toelating automatisch als ze zich ten laatste tegen 31 december 2023 omvormen tot vzw. 

  De op 1 mei 2019 bestaande of na die datum opgerichte vzw’s die als BVR. of FBV erkend willen worden, moeten een aanvraag indienen bij de Dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving.

  Meer hierover
   

  Toelatingen: rijopleiding (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en uitbating van een rijschool (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

  Sinds 1 juli 2019 zijn de erkenningen voor de exploitatie van een rijschool (Uitbating van een rijschool (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)) en de vergunningen voor de exploitatie van een vestigingseenheid door een erkende rijschool (Rijopleiding (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)) opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Deze vergunningen, waarin het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen voorziet, worden geregistreerd door de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB). Zij kunnen voor een bepaalde periode worden geschorst of definitief worden ingetrokken in geval van niet-naleving van de regelgeving. 

  Voor meer informatie : https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/rijscholen 
   

  Hoedanigheid “Buitenlandse inner ontvangstbewijs-getuigschrift (RIZIV)”

  Sinds 1 januari 2019 is het RIZIV belast met de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) van de hoedanigheid  "Buitenlandse inner ontvangstbewijs-getuigschrift (RIZIV)" voor alle buitenlandse entiteiten  natuurlijke persoon en rechtspersoon, die de betaling voor gezondheidszorg voor hun rekening innen via ontvangstbewijzen-getuigschriften voor verstrekte hulp.  

  Het RIZIV is ook verantwoordelijk voor de identificatie in de KBO van de voornoemde buitenlandse entiteiten zonder vestiging in België die niet over een ondernemingsnummer in België beschikken.

  Voor meer informatie : www.inami.fgov.be

  Hoedanigheid “Bekendgemaakt in het kader van een notariële akte”

  Het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (artikel 2bis) bepaalt dat notariële akten onderworpen aan registratie, een identificatienummer voor een natuurlijk persoon of het ondernemingsnummer voor een geregistreerde entiteit rechtspersoon moeten vermelden voor elke partij die deel uitmaakt van de akte.
  Dit impliceert dat een buitenlandse entiteit die vermeld wordt in een notariële akte, en die geen ondernemingsnummer heeft, in de KBO wordt bekendgemaakt door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat  (Fednot). De hoedanigheid "Bekendgemaakt in het kader van een notariële akte" wordt  eveneens door Fednot ingeschreven bij alle buitenlandse entiteiten die vermeld worden in een notariële akte. De registratie van de hoedanigheid is mogelijk sinds 28 juni 2018.
   

  Toelating  « Dienstverlener aan vennootschappen »

  Vanaf  1 september 2018 moeten alle dienstverleners aan vennootschappen zich registreren bij de Algemene Directie KMO-beleid van de FOD Economie. Zo niet, riskeren ze een geldboete. (wet van 29 maart 2018)

  Entiteiten die al diensten aan vennootschappen verlenen,  hebben 6 maanden de tijd om hun registratieaanvraag in te dienen (dus uiterlijk tegen 28 februari 2019). Entiteiten die een nieuwe activiteit als dienstverlener starten, moeten zich daarentegen registreren vóór ze deze nieuwe activiteit uitoefenen.

  De Algemene Directie K.M.O.-beleid houdt een bijgewerkte lijst van geregistreerde dienstverleners aan vennootschappen bij. Als beheerder en initiator van deze gegevens registreert ze deze machtiging ook in de KBO.

  Meer hierover …

  Hoedanigheid "verdeler van medische hulpmiddelen"

  Elke geregistreerde entiteit (natuurlijke of rechtspersoon) die medische hulpmiddelen in België verdeelt, is onderworpen aan een voorafgaande registratie bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Deze registratieplicht geldt zowel voor Belgische entiteiten als voor buitenlandse entiteiten gevestigd in de Europese Unie, zelfs als de hulpmiddelen gratis ter beschikking worden gesteld.

  Vanaf nu voegt het FAGG in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) de hoedanigheid "verdeler van medische hulpmiddelen" toe aan de gegevens van (Belgische of buitenlandse) entiteiten die medische hulpmiddelen verdelen.

  Als de buitenlandse geregistreerde entiteit (natuurlijke of rechtspersoon) nog geen ondernemingsnummer heeft, identificeert het FAGG de entiteit in de KBO, zodat de hoedanigheid "verdeler van medische hulpmiddelen" kan worden ingeschreven.

  Tot slot actualiseert het FAGG ook de voornoemde gegevens.

  Toelating “erkend door NKGB als waarnemend gerechtsdeurwaarder” en functie “waarnemend gerechtsdeurwaarder” 

  Sinds 1 mei 2018 kunnen de toelating “erkend door NKGB als waarnemend gerechtsdeurwaarder” en de functie “waarnemend gerechtsdeurwaarder” in de KBO worden ingeschreven.

  Wanneer een gerechtsdeurwaarder overlijdt, zijn ambt zonder opzegging neerlegt, ontslagen of geschorst wordt, wordt een waarnemend gerechtsdeurwaarder aangeduid. In dit geval schrijft De Nationale kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGB) enerzijds de toelating “erkend door NKGB als waarnemend gerechtsdeurwaarder” en anderzijds de functie “waarnemend gerechtsdeurwaarder” in de KBO in. Deze inschrijving gebeurt in de gegevens van de entiteit waarvoor de waarnemend gerechtsdeurwaarder werd aangeduid. De NKGB zet eveneens in dezelfde entiteit de toelating “Erkend door de Nationale kamer van Gerechtsdeurwaarders” stop.

  Samenvoeging codetabellen "Reden ambtshalve doorhaling" en "Reden schrapping van adres"

  Sinds 27 april 2018 zijn de codetabellen "Reden ambtshalve doorhaling" en "Reden schrapping van adres" , die u vond in de codetabel "Schrappingen en ambtshalve doorhaling" samengevoegd. U vindt de beschikbare codes in verband met ambtshalve acties in de codetabel "Gegevens ambtshalve acties".

  Toelating “Erkend boorbedrijf (Vlaams Gewest)"

  De toelating "Erkend boorbedrijf (Vlaams Gewest)" werd opgenomen in de KBO sinds 17.01.2018.

  Deze erkenning als boorbedrijf werd sinds 01.01.2017 toegekend door de Vlaamse Milieumaatschappij. Ze is verplicht wanneer een entiteit bepaalde werkzaamheden uitoefent, zoals grondwaterwinningen, bemalingen en draineringen, stabiliteits- en geotechnische boringen. Zowel Belgische als buitenlandse boorbedrijven kunnen over de erkenning beschikken. Meer informatie vindt u op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

  De toelating wordt ingeschreven door de beheersdienst van KBO (initiator) op basis van gegevens die door de VMM (gegevensbeheerder) worden overgemaakt.

  Raadpleeg ook de NACEBEL-codetabellen.

  Hoedanigheid "aanbestedende overheid"

  Sinds 22 maart 2017 is een hoedanigheid "aanbestedende overheid" beschikbaar.

  Deze hoedanigheid wordt ingeschreven voor administraties of instanties met een eigen ondernemingsnummer die onderworpen zijn aan de reglementering van de overheidsopdrachten (bijvoorbeeld federale overheidsdiensten, OCMW’s, regionale organisaties, …).

  Ze is opgenomen in het Excel-bestand “Quality-permit-type activity codes” onder de tab “Quality”.

  De NACEBEL codetabellen

  Codetabel NACEBEL 2003 (XLS, 1.39 MB)

  Codetabel NACEBEL 2008 (XLSX, 3.17 MB)

  Omzettingstabel NACEBEL 2003-2008 (XLS, 1.43 MB): deze tabel bevat de codes 2003 alsook hun overeenkomstige codes 2008 die aangepast werden op 01.01.2008 is.

  Omzettingstabel met de nieuwe codes 2003-2008 (XLS, 46 KB): deze tabel bevat de codes 2003 en hun overeenkomstige codes 2008 de aangepast werden na 01.01.2008.

  Laatst bijgewerkt
  21 juni 2024