Een beroepsvereniging is een vereniging die instaat voor de studie, de bescherming en de ontwikkeling van de beroepsbelangen van haar leden. Ze mag zelf geen beroep uitoefenen of handel drijven.

Nieuwe regels voor beroepsverenigingen

In 2019 wijzigde de wetgeving rond beroepsverenigingen. De rechtsvorm “beroepsvereniging” verdwijnt. Dat heeft gevolgen als u wijzigingen wil aanbrengen aan uw beroepsvereniging. Bovendien kan er sinds 1 mei 2019 geen beroepsvereniging meer worden opgericht.

De regels en verplichtingen zijn verschillend naargelang:

Beroepsvereniging opgericht voor 1 mei 2019

De zetel, benaming of samenstelling van het directiecomité wijzigen en ontbinding/vereffening

Als een statutenwijzing niet nodig is, blijft de dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving van de FOD Economie nog tot 31 december 2023 bevoegd.

U vraagt dergelijke wijzigingen aan met het formulier Verzoekschrift tot oprichting, wijziging of ontbinding van een beroepsvereniging (DOC, 192 KB).

Hoe dient u een aanvraag voor wijzigingen in?

 • Vul het formulier elektronisch in. Een formulier dat u met de hand invult, zal om druktechnische redenen geweigerd worden.
 • Plaats de tekst binnen de kaders.
 • Plaats de handtekening(en) van de verantwoordelijke(n) op de blanco achterkant van luik B, om de privacy te beschermen.
 • Stuur het formulier in drievoud op via gewone post. Het is niet mogelijk om het formulier op te sturen via e-mail. U stuurt het formulier naar dit adres:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie K.M.O.-beleid
Dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving
T.a.v. Marita Windmolders

North Gate, 4e verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

HET FORMULIER DOWNLOADEN (DOC, 192 KB)

De statuten wijzigen

Wanneer u de statuten van uw beroepsvereniging wijzigt, moet u ook de rechtsvorm van uw beroepsvereniging omzetten naar die van een vzw. Dat is verplicht voor alle statutenwijzigingen tot 31 december 2023.

 • U moet het specifieke formulier voor vzw gebruiken dat u op de website van de FOD Justitie vindt. Wanneer u dat document heeft ingevuld, moet u het bezorgen aan de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank. Geef daarbij aan dat het om de omzetting van beroepsvereniging naar een vzw gaat zodat het ondernemingsnummer hetzelfde blijft. Meer informatie vindt u op de website van de FOD Justitie.
 • Nadat u uw beroepsvereniging heeft omgevormd tot een vzw, moet u alles toekomstige wijzigingen zoals de wijziging van de zetel, van de naam  of van de samenstelling van het directiecomité, doorvoeren via het formulier van de FOD Justitie.

Vanaf 1 januari 2024 wordt uw beroepsvereniging van rechtswege omgezet naar een vzw als u dat voordien nog niet zelf gedaan heeft. U moet binnen een termijn van zes maanden (dus ten laatste op 30 juni 2024) een algemene vergadering bijeen roepen om uw statuten aan te passen. Doet u dat niet, dan zijn de bestuurders hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk voor schade ten gevolge van de niet-nakoming van die verplichting.

U heeft een vzw en wil die als beroepsvereniging laten erkennen

De rechtsvorm “beroepsvereniging” verdwijnt als gevolg van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Sinds 1 mei 2019 kunnen daardoor geen nieuwe beroepsverenigingen meer worden opgericht.

Wel is het mogelijk een vzw te laten erkennen als “vzw erkend als beroepsvereniging” of als “federatie van beroepsverenigingen”.

Dien daarvoor een aanvraag bij de dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving van de FOD Economie.

Door die erkenning geniet de vzw van het voordeel dat het statuut van beroepsvereniging met zich meebrengt.

Voor alle wijzigingen zoals de wijziging van de zetel, van de naam of van de samenstelling van het directiecomité, moet u het specifieke formulier voor vzw op de website van de FOD Justitie gebruiken.

Hoe dient u een aanvraag voor erkenning van uw vzw in?

Dien uw aanvraag in met de volgende gegevens:

 • de naam en het ondernemingsnummer van de vzw;
 • een verklaring dat de vzw geen enkel ander beroep, ambacht of activiteit uitoefent dan toegestaan door artikel 9:24, § 2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
 • is de vzw minstens een jaar actief op het moment van haar aanvraag? Voeg dan een activiteitenverslag of een ander document toe waaruit blijkt dat haar werking overeenstemt met artikel 9:24, § 2, van hetzelfde wetboek.

Stuur de aanvraag om erkenning als beroepsvereniging

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie K.M.O.-beleid
Dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving
T.a.v. Marita Windmolders
North Gate, 4e verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

U krijgt binnen de vijf dagen na ontvangst van de aanvraag een ontvangstbevestiging.

Hoe lang duurt de behandeling van mijn aanvraag?

Als de aanvraag volledig is, wordt de beslissing over uw erkenning als beroepsvereniging genomen binnen de dertig dagen na ontvangst. Als er binnen die periode geen beslissing valt, wordt uw vzw automatisch erkend als beroepsvereniging.

Als de aanvraag onvolledig is, krijgt u binnen de vijftien dagen na ontvangst de vraag om uw dossier aan te vullen. U heeft hierna vijftien dagen om de aanvraag te vervolledigen. Als u niet binnen die termijn van vijftien dagen antwoordt, ontvangt u een herinnering en krijgt u opnieuw vijftien dagen tijd om te reageren. Als u geen gevolg geeft aan die herinnering, wordt de aanvraag geweigerd.

Wanneer wordt de erkenning als beroepsvereniging ingetrokken?

De erkenning als beroepsvereniging wordt ingetrokken in de volgende drie gevallen:

 • de vzw voldoet niet langer aan de erkenningsvoorwaarden;
 • de vzw verzoekt uitdrukkelijk om de intrekking;
 • bij ontbinding van de vzw.
Laatst bijgewerkt
2 oktober 2020