Een beroepsvereniging is een vereniging uitsluitend gevormd voor de studie, de bescherming en de ontwikkeling van de beroepsbelangen van haar leden. Ze mag zelf noch een beroep uitoefenen, noch handel drijven. Ze kan echter bepaalde handelingen stellen, die omschreven zijn in de desbetreffende wet van 31 maart 1898.

Verwerking van de verzoekschriften door de FOD Economie

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State is de dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving van de FOD Economie verantwoordelijk voor de ontvangst en de registratie van de verzoekschriften, ingediend door beroepsverenigingen, over de oprichting, wijziging van de statuten of de samenstelling en de ontbinding van de beroepsverenigingen alsook voor het bezorgen van deze informatie aan het Belgisch Staatsblad met het oog op publicatie ervan.

Wanneer moet er een verzoekschrift ingediend worden?

De beroepsvereniging moet een verzoekschrift indienen:

 1. bij haar oprichting;
 2. in geval van wijzigingen;
 3. in geval van haar ontbinding.
  Iedere beroepsvereniging die rechtspersoonlijkheid wenst te genieten, richt daartoe een verzoekschrift tot de minister die de middenstand onder zijn bevoegdheid heeft. Een exemplaar van de statuten van de vereniging met de bijlagen moeten bij deze aanvraag gevoegd worden.
  Opdat een beroepsvereniging rechtspersoonlijkheid kan genieten moet de akte volgende drie vermeldingen bevatten:
 1. de door de vereniging aangenomen benaming en de plaats waar haar zetel gevestigd is;
 2. het doel waartoe zij opgericht werd;
 3. de samenstelling van het personeel belast met het bestuur der vereniging en met het beheer van haar goederen.

Verzoekschriftformulier

Voor elk verzoekschrift met het oog op de oprichting, de wijziging of de ontbinding van een beroepsvereniging moet gebruikgemaakt worden van een verzoekschriftformulier (DOC, 191.5 KB).

U kunt deze formulieren ook telefonisch (02 277 81 21) of per e-mail (bv-up@economie.fgov.be) aanvragen.

Dit model moet ingevuld worden conform de richtlijnen die erin vermeld worden. Elk met de hand ingevuld exemplaar zal om druktechnische redenen geweigerd worden. De tekst moet ook binnen de kaders staan. Indien dat niet zo is, wordt de aanvraag geweigerd. De handtekening(en) van de verantwoordelijke(n) moet(en) op de blanco achterkant van luik B geplaatst worden, om de privacy te beschermen.

De beroepsvereniging moet de rekeningen van haar ontvangsten en uitgaven, voor elke verstreken kalenderjaar, bewaren op haar zetel. Deze rekeningen worden voorafgaand voorgelegd ter goedkeuring van de algemene vergadering, na gedurende 15 dagen op de maatschappelijke zetel ter inzage van de leden van de vereniging te hebben gelegen. Ze worden slechts met toestemming van de vereniging openbaar gemaakt.

Het verzoekschriftformulier downloaden (DOC, 191.5 KB)

Naar waar stuurt u de formulieren?

De formulieren moeten in drievoud worden opgestuurd via gewone post (het is niet mogelijk dit via elektronische weg te doen) naar het volgende adres:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie K.M.O.-beleid
Dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving
T.a.v. mevrouw Marita Windmolders

North Gate, 4e verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Laatst bijgewerkt
8 januari 2019

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Ondernemingen

  Prijzenobservatorium - Lichte versnelling van de totale inflatie in 2018 in België

 2. Consumentenbescherming
  Ondernemingen

  De FOD Economie is op zoek naar nieuwe medewerkers en stagiairs

 3. Ondernemingen

  Hoe kunt u zich laten erkennen als ambachtsman of -vrouw?