De coöperatieve vennootschappen worden erkend door de minister van Economie en kunnen zo lid worden van de algemene vergadering van de Nationale Raad voor de Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming. De erkenning garandeert dat de betreffende vennootschappen in overeenstemming met de coöperatieve waarden en principes werken.

Waarden en principes van de erkende coöperatieve vennootschappen

De erkende coöperatieve vennootschappen bevorderen, van nature, een sociaal verantwoord ondernemerschap, gestoeld op solidariteit en gedeelde waarden.

Een coöperatieve vennootschap oprichten, is in de eerste plaats een andere manier van ondernemen, waarbij in het bijzonder de volgende principes worden nageleefd:

 • de vrije toetreding voor nieuwe vennoten;
 • het ontbreken van een dominerende vennoot;
 • het ontbreken van een speculatief doel. 

Geen dominerende vennoot

Ook al zijn niet alle erkende coöperatieve vennootschappen gebaseerd op het absolute beginsel “één man, één stem”, het is in elk geval zo dat de statuten regels bevatten die de overheersende rol, die een vennoot zou kunnen spelen in de beslissingen van de algemene vergadering, beperken. Daardoor wordt de betrokkenheid van de vennoten bij hun vennootschap verhoogd.

Geen speculatief doel

Door te investeren in een erkende coöperatieve vennootschap ontvangt elke vennoot jaarlijks een redelijke vergoeding voor zijn inbreng. Daarnaast kan hij ook profiteren van een economisch of sociaal voordeel ter bevrediging van de eigen beroeps- of persoonlijke behoeften, dat in voorkomend geval bestaat uit de toekenning van ristorno's die voortvloeien uit zijn verrichtingen met de vennootschap.

De vennoot is geen lid van de coöperatie met de bedoeling zich zo snel mogelijk te verrijken; hij wil daarentegen een project steunen dat verder gaat dan louter eigenbelang. Dankzij de coöperatieve vorm kunnen de vennoten een andere relatie met de vennootschap opbouwen dan alleen maar als investeerder: de vennoten van erkende coöperatieve vennootschappen hebben over het algemeen nog een andere functie, die verbonden is aan de sociale doelstelling van de coöperatieve vennootschap.

Hoe een coöperatieve vennootschap laten erkennen?

 • Download het aanvraagformulier (DOCX, 25.43 KB) (verzoek tot erkenning) voor coöperatieve vennootschappen.
  De groeperingen van coöperatieve vennootschappen moeten
  een ander formulier (DOCX, 25.34 KB) gebruiken.
 • Stuur dit formulier correct ingevuld en samen met een aangepaste en volledige versie van de statuten en van het huishoudelijk reglement van uw coöperatieve vennootschap naar de FOD Economie, Dienst Boekhoudrecht – Audit – Coöperaties. Deze aanvraag kunt u elektronisch verzenden naar AUC@economie.fgov.be.

De dienst gaat na of uw coöperatieve vennootschap voldoet aan de voorwaarden voor erkenning vastgelegd door de wet van 20 juli 1955 en het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen.

 • Indien uw coöperatieve vennootschap voldoet aan de voorwaarden ontvangt u een kopie van het ministerieel besluit dat uw vennootschap erkent, vanaf de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, binnen 2 tot 3 maanden die volgen op de aanvraag (indicatieve termijn).
 • Als uw vennootschap niet voldoet aan de voorwaarden voor erkenning, dan ontvangt u een gemotiveerd advies van de FOD Economie waarin staat welke bepalingen van uw statuten en/of van uw huishoudelijk reglement de erkenning van uw vennootschap verhinderen.

Een coöperatieve vennootschap in oprichting heeft, alvorens het bezoek aan de notaris, de mogelijkheid om een informele aanvraag voor advies in te dienen bij de FOD Economie, dienst Boekhoudrecht-Audit-Coöperaties, om na te gaan of de ontwerpstatuten in overeenstemming zijn met de erkenningsvoorwaarden.

Het advies of de opmerkingen van de FOD Economie op dat moment verbinden de minister van Economie, die de uiteindelijke beslissing over de erkenning neemt, niet. Het geeft in voorkomend geval de gelegenheid aan de coöperatieve vennootschap in oprichting om haar ontwerpstatuten aan te passen, zodat zij meer kans heeft op haar erkenning.
 

Hoe lang duurt het voor er een beslissing wordt genomen over een aanvraag tot erkenning?

De dossiers met de aanvragen voor erkenning worden zo snel mogelijk onderzocht. De aard van de erkenningsprocedure vereist echter de voorbereiding en de publicatie van een ministerieel besluit, wat gewoonlijk twee tot drie maanden kan duren. Toch wordt de erkenning met terugwerkende kracht verleend vanaf de eerste dag van de maand van ontvangst van de aanvraag.

Als een aanpassing van de statuten en/of van het huishoudelijk reglement nodig was om de erkenning te krijgen, dan wordt  die erkenning slechts toegekend vanaf de datum van de aanpassing van de statuten en/of van het huishoudelijk reglement die overeenkomstig de erkenningsvoorwaarden zijn gewijzigd.

Geldigheid van de erkenning

Sinds mei 2016 worden de groeperingen en de coöperatieve vennootschappen die aan de erkenningsvoorwaarden voldoen, erkend voor onbepaalde duur (het koninklijk besluit van 8 januari 1962).

De ambtenaren van de FOD Economie gaan echter regelmatig na of de erkende groeperingen en de erkende coöperatieve vennootschappen de erkenningsvoorwaarden ook blijven nakomen. De erkenning blijft dus geldig voor zover de groepering/de coöperatieve vennootschap de erkenningsvoorwaarden zoals bedoeld in de wet van 20 juli 1955 en in het voornoemd koninklijk besluit van 8 januari 1962 blijven nakomen.

De voordelen van de erkenning vloeien voort uit verschillende fiscale en sociale wetgevingen die van diverse instellingen afhangen.

Lijst van erkende coöperatieve vennootschappen

Raadpleeg de Kruispuntbank van Ondernemingen 

Erkende coöperatieve vennootschappen en erkende groeperingen van coöperatieve vennootschappen (PDF, 521.84 KB) (lijst bijgewerkt op 23 februari 2022)

Laatst bijgewerkt
23 februari 2022

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Consumentenbescherming
  Verkoop
  Mededinging
  Ondernemingen
  Online
  Financiële diensten
 2. Consumentenbescherming
  Ondernemingen