Table of Contents

  De coöperatieve vennootschappen worden erkend door de minister van Economie en kunnen zo lid worden van de algemene vergadering van de Nationale Raad voor de Coöperatiehet Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming. De erkenning garandeert dat de betreffende vennootschappen in overeenstemming met de coöperatieve waarden en principes werken.

  Waarden en principes van de erkende coöperatieve vennootschappen

  De erkende coöperatieve vennootschappen bevorderen, van nature, een sociaal verantwoord ondernemerschap, gestoeld op solidariteit en gedeelde waarden.

  Een coöperatieve vennootschap oprichten, is in de eerste plaats een andere manier van ondernemen, waarbij in het bijzonder de volgende principes worden nageleefd:

  • de vrije toetreding voor nieuwe vennoten;
  • het ontbreken van een dominerende vennoot;
  • het ontbreken van een speculatief doel. 

  Geen dominerende vennoot

  Ook al zijn niet alle erkende coöperatieve vennootschappen gebaseerd op het absolute beginsel “één man, één stem”, het is in elk geval zo dat de statuten regels bevatten die de overheersende rol, die een vennoot zou kunnen spelen in de beslissingen van de algemene vergadering, beperken. Daardoor wordt de betrokkenheid van de vennoten bij hun vennootschap verhoogd.

  Geen speculatief doel

  Door te investeren in een erkende coöperatieve vennootschap ontvangt elke vennoot jaarlijks een redelijke vergoeding voor zijn inbreng. Daarnaast kan hij ook profiteren van een economisch of sociaal voordeel ter bevrediging van de eigen beroeps- of persoonlijke behoeften, dat in voorkomend geval bestaat uit de toekenning van ristorno's die voortvloeien uit zijn verrichtingen met de vennootschap.

  De vennoot is geen lid van de coöperatie met de bedoeling zich zo snel mogelijk te verrijken; hij wil daarentegen een project steunen dat verder gaat dan louter eigenbelang. Dankzij de coöperatieve vorm kunnen de vennoten een andere relatie met de vennootschap opbouwen dan alleen maar als investeerder: de vennoten van erkende coöperatieve vennootschappen hebben over het algemeen nog een andere functie, die verbonden is aan de sociale doelstelling van de coöperatieve vennootschap.

  Hoe een coöperatieve vennootschap laten erkennen?

  Stap 1: Onderneem een aantal administratieve stappen voor de toegang tot het online platform

  • De toegang tot het online-platform verloopt via CSAM, de toegangspoort tot de onlinediensten van de overheid. De FOD voorziet een veilige toegang via eID, de itsme-app of sms.
  • Als u een organisatie vertegenwoordigt, heeft u een account bij CSAM nodig.
  • Kijk na of uw organisatie bij CSAM reeds is geregistreerd en wie in uw organisatie de toegangen beheert. Als dat de eerste keer is dat uw organisatie van CSAM gebruikt maakt, moet een wettelijk vertegenwoordiger (gekend bij KBO) een hoofdtoegangsbeheerder toewijzen (zichzelf of een collega).
  • Als die formaliteiten in orde zijn, kan de toegangsbeheerder de rol ‘FOD ECONOMY FO APPLICANT’ toekennen aan medewerkers in de organisatie. Daarmee krijgen ze toegang tot het online platform.

  Raadpleeg de uitgebreide handleiding om de toegang via CSAM in orde te brengen.

  HANDLEIDING (PDF, 694.34 KB)

  Stap 2: Gebruik het online platform en volg uw dossier op

  Van zodra uw toegang tot het platform in orde is gebracht, kunt u het online platform gebruiken.

  PLATFORM

  Als u nog vragen heeft over het gebruik van het platform of als u moeilijkheden ondervindt om de toegang met CSAM in orde te brengen dan kunt u ons steeds contacteren via auc@economie.fgov.be.

  Stap 3: U gebruikt het online-platform niet:

  • Download het aanvraagformulier  (DOCX, 25.43 KB) (verzoek tot erkenning) voor coöperatieve vennootschappen.
   De groeperingen van coöperatieve vennootschappen moeten 
   een ander formulier (DOCX, 25.34 KB) gebruiken.
  • Stuur dit formulier correct ingevuld en samen met een aangepaste en volledige versie van de statuten en van het intern reglement van uw coöperatieve vennootschap naar de FOD Economie, Dienst Boekhoudrecht – Audit – Coöperaties. Deze aanvraag kunt u elektronisch verzenden naar AUC@economie.fgov.be.

  De dienst gaat na of uw coöperatieve vennootschap voldoet aan de voorwaarden voor erkenning vastgelegd door de wet van 20 juli 1955 en het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen.

  • Indien uw coöperatieve vennootschap voldoet aan de voorwaarden ontvangt u een kopie van het ministerieel besluit dat uw vennootschap erkent, vanaf de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, binnen 2 tot 3 maanden die volgen op de aanvraag (indicatieve termijn).
  • Als uw vennootschap niet voldoet aan de voorwaarden voor erkenning, dan ontvangt u een gemotiveerd advies van de FOD Economie waarin staat welke bepalingen van uw statuten en/of van uw huishoudelijk reglement de erkenning van uw vennootschap verhinderen.

  Hoe lang duurt het voor er een beslissing wordt genomen over een aanvraag tot erkenning?

  De dossiers met de aanvragen voor erkenning worden zo snel mogelijk onderzocht. De aard van de erkenningsprocedure vereist echter de voorbereiding en de publicatie van een ministerieel besluit, wat gewoonlijk twee tot drie maanden kan duren. De erkenning wordt daarna verleend vanaf de eerste dag van de maand na ontvangst van het volledige dossier.

  Als er een statutenwijziging nodig was om de erkenning te krijgen, dan wordt  die erkenning slechts toegekend vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten die overeenkomstig de erkenningsvoorwaarden zijn gewijzigd.

  Geldigheid van de erkenning

  De groeperingen en de coöperatieve vennootschappen die aan de erkenningsvoorwaarden voldoen, worden voor onbepaalde duur erkend.

  De ambtenaren van de FOD Economie gaan echter regelmatig na of de erkende groeperingen en de erkende coöperatieve vennootschappen de erkenningsvoorwaarden ook blijven nakomen.

  Deze controle gebeurt door middel van het bijzonder verslag dat de erkende groeperingen en erkende coöperatieve vennootschappen jaarlijks aan de FOD Economie overmaken.

  De erkenning blijft dus geldig voor zover de groepering/de coöperatieve vennootschap de erkenningsvoorwaarden zoals bedoeld in de wet van 20 juli 1955 en in het voornoemd koninklijk besluit van 8 januari 1962 blijven nakomen.

  De voordelen van de erkenning vloeien voort uit verschillende fiscale en sociale wetgevingen die van diverse instellingen afhangen.

  Lijst van erkende coöperatieve vennootschappen

  RAADPLEEG DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN 

  Erkende coöperatieve vennootschappen en erkende groeperingen van coöperatieve vennootschappen (PDF, 270.76 KB) (lijst bijgewerkt op 1 februari 2024)

  Laatst bijgewerkt
  20 maart 2024