Table of Contents

  Wijzigingen in de KBO vanaf 1 mei 2019

  Vanaf 1 mei 2019 worden naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verschillende aanpassingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) alsook in haar toepassingen doorgevoerd.

  Rechtsvormen 

  De codetabel “rechtsvormen” is aangepast. Er werden immers nieuwe rechtsvormcodes gecreëerd, terwijl andere stopgezet werden. Sommige afkortingen werden ook gecorrigeerd. Deze aanpassingen zijn beschikbaar in de codetabel “juridische gegevens”, blad “rechtsvormen”. In de Public search werd ook de lijst met rechtsvormen in de module “Opzoeking op naam” aangepast. 

  Wettelijke functies

  Nieuwe codes “wettelijke functies” werden gecreëerd. Deze zijn beschikbaar in de codetabel “juridische gegevens”, blad “functies”. De lijst van personen die gemachtigd zijn om de geregistreerde entiteit te vertegenwoordigen, werd ook aangepast.

  E-mailadres en website 

  Voortaan kunnen rechtspersonen die onder het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vallen, een e-mailadres en website in hun oprichtingsakte (of latere akte) vermelden. Een nieuw veld, “kenmerk” werd gecreëerd om deze e-mailadressen en websites te kunnen onderscheiden van andere (verklarende) gegevens die zonder enige formaliteit via de toepassing My Enterprise of via de ondernemingsloketten ingeschreven kunnen worden. Die informatie is beschikbaar in de codetabel “Contactgegevens”. Die veranderingen zijn enkel zichtbaar in de KBOwi, de webservices en My Enterprise.

  Heropening van de vereffening 

  Bij een deficitaire vereffening en indien blijkt dat een of meer activa vergeten zijn, kan de ondernemingsrechtbank een heropening van de vereffening uitspreken. De rechtspersoon krijgt dan weer rechtspersoonlijkheid. Voortaan kan een geregistreerde entiteit-rechtspersoon die door sluiting van de vereffening werd stopgezet, opnieuw actief worden met de rechtstoestand “Heropening van de vereffening”.  
  Die nieuwe rechtstoestand is beschikbaar in de codetabel “juridische gegevens”, op het blad “Rechtstoestanden".

  Aanpassing van omschrijvingen 

  De term “maatschappelijk” werd in de begrippen “maatschappelijke zetel”, “maatschappelijke naam” en “maatschappelijk kapitaal” weggelaten. Wat de vzw’s betreft, wordt de term “centrum van werkzaamheden” vervangen door “bijkantoor”.

  Inschrijving van de vennootschap in het buitenlands register

  Wanneer een Belgische rechtspersoon zijn zetel naar het buitenland verplaatst, moet hij zijn buitenlandse identificatienummer doorgeven. Dat nummer wordt vervolgens in de rubriek “extern identificatienummer” opgenomen. 

  Afschaffing van het kapitaal

  Het kapitaal van de rechtsvormen die vallen onder het Wetboek van vennootschappen en verenigingen  wordt in de KBO geschrapt, behalve voor nv’s, Europese vennootschappen en Europese coöperatieve vennootschappen. 
   

  Adresaanpassingen in de KBO: januari 2019

  Begin januari 2019 werden een aantal actieve adressen in KBO automatisch omgezet. Dat gebeurde naar aanleiding van:

  Welke gevolgen zijn er voor de KBO-gegevens?

  • De adressen van de geregistreerde entiteiten Natuurlijk Persoon, de geregistreerde entiteiten Rechtspersoon, de vestigingseenheden en de bijkantoren werden automatisch aangepast in de KBO, op voorwaarde dat het adres correct ingeschreven is in de KBO en dat het gelinkt kon worden aan een adres dat officieel erkend is door de gemeente.
  • Deze ambtshalve adresaanpassingen zullen automatisch en kosteloos gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgische Staatsblad, wanneer er hiervoor een publicatieverplichting is voor uw geregistreerde entiteit.

  Kortom: goed nieuws! De geregistreerde entiteit hoeft geen stappen te ondernemen om het adres in de KBO te laten aanpassen, noch om dit te laten publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

  Voor meer info over de adresaanpassingen in de KBO kunt u bij de KBO-helpdesk terecht: helpdesk.kbo@economie.fgov.be.

  De vennootschappen en verenigingen moeten wel nog de statuten aanpassen. Dat kan bij de eerstvolgende statuutswijziging na de publicatie van deze adreswijziging. Meer info over deze verplichting krijgt u bij de FOD Justitie.

  Wijzigingen in de KBO vanaf 1 november 2018

  De inwerkingtreding op 01.11.2018 van de hervorming van het ondernemingsrecht brengt een aantal belangrijke aanpassingen met zich mee voor de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en haar toepassingen.

  1. Het begrip “onderneming” verdwijnt

   In de KBO wordt het begrip “ondernemingen” vervangen door “geregistreerde entiteiten” of kortweg “entiteiten”. De termen “ondernemingsnummer” en “Kruispuntbank van Ondernemingen” daarentegen blijven behouden.

  2. De termen “ambachts- en (niet-)handelshoedanigheid” verdwijnen

   Als gevolg van het afschaffen van de begrippen handelaar en ambachtsman, worden de hoedanigheden “handelsonderneming”, “niet-handelsonderneming naar privaat recht” en “ambachtsonderneming” die op 31 oktober 2018 actief zijn, omgezet naar een nieuwe hoedanigheid “inschrijvingsplichtige onderneming”. De entiteiten die deze afgeschafte hoedanigheden hadden, krijgen dus automatisch de nieuwe hoedanigheid “inschrijvingsplichtige onderneming” op 1 november 2018.

  3. Het onderscheid tussen het burgerlijke en handelskarakter van de vennootschap verdwijnt

   Rechtsvormen die beginnen met “Burgerlijke vennootschap onder de vorm van”, worden vanaf 1 november 2018 automatisch omgezet naar een rechtsvorm die niet langer verwijst naar het burgerlijke karakter.

  4. Meerdere contactgegevens  kunnen worden ingeschreven in KBO

   Een entiteit kan in de KBO meerdere contactgegevens van hetzelfde type bezitten. Zo kan een entiteit bijvoorbeeld twee of meer e-mailadressen of telefoonnummers hebben. Een ondernemer kan deze ook altijd gratis aanpassen via My Enterprise.

  Laatst bijgewerkt
  3 juli 2019

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

   Welke verplichte informatie moet op de website van uw onderneming staan?

  2. Ondernemingen

   Overheidsopdrachten nu toegankelijker voor kmo’s!

  3. Ondernemingen

   Hervorming van het Wetboek van vennootschappen