Table of Contents

  Wijziging van de bekendmaking van een buitenlandse entiteit of van een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon - 20.11.2020

  Het proces van bekendmaking van buitenlandse entiteiten en geregistreerde entiteiten natuurlijke personen vereist nu de inschrijving van:

  • een hoedanigheid
  • een toelating
  • een hoedanigheidsaanvraag
  • een toelatingsaanvraag

  De registratie van die (aanvraag voor een) hoedanigheid of toelating maakt het mogelijk om de reden voor de bekendmaking van de entiteit in de KBO te kennen.

  De volgende gegevens kunnen niet meer geregistreerd worden:

  • de hoedanigheid 00001-EDRL-dienstverlener
  • de hoedanigheid 00002-niet-EU-dienstverlener
  • EDRL-activiteiten

  Die gegevens houden verband met het toepassingsgebied van de Dienstenrichtlijn en zijn dan ook te beperkend. Alle (aanvragen voor) hoedanigheden/toelatingen moeten in aanmerking komen voor registratie bij de KBO, ongeacht of ze binnen het toepassingsgebied van die richtlijn vallen of niet.

  De KBO schrapt daarom de hoedanigheidscodes "00001-EDRL-dienstverlener" en "00002-niet-EU-dienstverlener" alsook de EDRL-activiteitscode in de codetabellen "hoedanigheid" en "activiteiten".

  Code 019 “Stopzetting van een EDRL - niet-EU-entiteit " wordt ook stopgezet in de codetabellen "rechtstoestand" en "reden van stopzetting van de entiteit".

  Die codes worden stopgezet op 20 november 2020.

  Ten slotte beëindigt de KBO de eerder genoemde hoedanigheden en activiteiten.

  Wijziging “Diensten voor iedereen” - 01.10.2020

  Er werden wijzigingen aangebracht in de Open data bestanden en de Public Search webservices. 

  Zo wordt het adres van de oudste vestigingseenheid niet meer opgenomen als adres van de zetel van de entiteiten natuurlijk persoon. De adressen van de vestigingseenheden van die entiteiten blijven beschikbaar, maar dan in de gegevens van de vestigingseenheid zelf.

  Wijziging van de "Diensten voor iedereen" – 06.07.2020 

  Een aantal van de diensten voor iedereen werden aangepast. Ga voor meer informatie naar de nieuwspagina Public Search en Public Search Mobile.

  Intrekking ontbinding – 29.05.2020

  Wanneer een gerechtelijke ontbinding werd uitgesproken en daarna blijkt dat de voorwaarden van de ontbinding niet werden vervuld, kan een vonnis die gerechtelijke ontbinding intrekken. Daarom spreken we van het intrekken van een ontbinding.

  Sinds 29 mei 2020 kunnen de ondernemingsrechtbanken vonnissen die een gerechtelijke ontbinding intrekken effectief registreren in KBO. Dat gebeurt voor geregistreerde entiteiten rechtspersoon door het inschrijven van een nieuwe gebeurtenis “Intrekking ontbinding” op de rechtstoestand “Gerechtelijke ontbinding of nietigheid”.
  De rechtstoestand en status van de entiteit worden hierdoor gewijzigd: de rechtstoestand en status die geldig waren vóór de inschrijving van de ontbinding worden opnieuw ingeschreven.
  Die nieuwe gebeurtenis is beschikbaar in de codetabel “juridische gegevens”, op het tabblad “Event”.

  Privacyverklaring – 29.05.2020

  U kunt onze verklaring over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer raadplegen via de nieuwe rubriek "Privacyverklaring".  Ze informeert u over de manier waarop de Kruispuntbank van Ondernemingen persoonsgegevens verwerkt, waar ze de gegevens voor gebruikt, wat de rechten van de "betrokkene" zijn en hoe die rechten kunnen worden uitgeoefend.

  Nieuwe rechtstoestand/reden van stopzetting - 07.02.2020

  Buitenlandse entiteiten die in de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd en een bijkantoor in België hebben, kunnen automatisch worden doorgehaald in de KBO wanneer zij in hun oorspronkelijke register worden stopgezet. Die automatische doorhaling gebeurt uitsluitend na een kennisgeving van de stopzetting via het Europese systeem voor de koppeling van handels- of vennootschapsregisters (BRIS).

  Concreet worden in de KBO de volgende verrichtingen uitgevoerd:

  Op de datum van de kennisgeving:

  • stopzetting van de buitenlandse entiteit, met als reden " Doorhaling wegens stopzetting in een EER-register";
  • stopzetting van het bijkantoor (adres);
  • inschrijving van de rechtstoestand "Doorhaling wegens stopzetting in een EER-register".

  Daarna volgt een publicatie over die doorhaling in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

  De nieuwe reden van stopzetting en nieuwe rechtstoestand zijn beschikbaar in de codetabel “Juridische gegevens”.

  Vermelding van het kapitaal - 01.01.2020

  Sinds 1 januari 2020 beschikken bvba’s niet meer over kapitaal. Bijgevolg werd het kapitaal van bvba’s die op die datum actief waren, automatisch omgezet in 0. Daardoor is het kapitaal niet meer zichtbaar in de verschillende toepassingen van de KBO, met uitzondering van KBO Select, waar het weergegeven kapitaal 0 is. 

  Voor bvba's die vóór 01.01.2020 stopgezet werden, blijft het bedrag van het geregistreerde kapitaal beschikbaar.

  Wetboek van vennootschappen en verenigingen - 01.05.2019

  Vanaf 1 mei 2019 worden naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verschillende aanpassingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) alsook in haar toepassingen doorgevoerd.

  Rechtsvormen 

  De codetabel “rechtsvormen” is aangepast. Er werden immers nieuwe rechtsvormcodes gecreëerd, terwijl andere stopgezet werden. Sommige afkortingen werden ook gecorrigeerd. Deze aanpassingen zijn beschikbaar in de codetabel “juridische gegevens”, blad “rechtsvormen”. In de Public search werd ook de lijst met rechtsvormen in de module “Opzoeking op naam” aangepast. 

  Wettelijke functies

  Nieuwe codes “wettelijke functies” werden gecreëerd. Deze zijn beschikbaar in de codetabel “juridische gegevens”, blad “functies”. De lijst van personen die gemachtigd zijn om de geregistreerde entiteit te vertegenwoordigen, werd ook aangepast.

  E-mailadres en website 

  Voortaan kunnen rechtspersonen die onder het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vallen, een e-mailadres en website in hun oprichtingsakte (of latere akte) vermelden. Een nieuw veld, “kenmerk” werd gecreëerd om deze e-mailadressen en websites te kunnen onderscheiden van andere (verklarende) gegevens die zonder enige formaliteit via de toepassing My Enterprise of via de ondernemingsloketten ingeschreven kunnen worden. Die informatie is beschikbaar in de codetabel “Contactgegevens”. Die veranderingen zijn enkel zichtbaar in de KBOwi, de webservices en My Enterprise.

  Heropening van de vereffening 

  Bij een deficitaire vereffening en indien blijkt dat een of meer activa vergeten zijn, kan de ondernemingsrechtbank een heropening van de vereffening uitspreken. De rechtspersoon krijgt dan weer rechtspersoonlijkheid. Voortaan kan een geregistreerde entiteit-rechtspersoon die door sluiting van de vereffening werd stopgezet, opnieuw actief worden met de rechtstoestand “Heropening van de vereffening”.  
  Die nieuwe rechtstoestand is beschikbaar in de codetabel “juridische gegevens”, op het blad “Rechtstoestanden".

  Aanpassing van omschrijvingen 

  De term “maatschappelijk” werd in de begrippen “maatschappelijke zetel”, “maatschappelijke naam” en “maatschappelijk kapitaal” weggelaten. Wat de vzw’s betreft, wordt de term “centrum van werkzaamheden” vervangen door “bijkantoor”.

  Inschrijving van de vennootschap in het buitenlands register

  Wanneer een Belgische rechtspersoon zijn zetel naar het buitenland verplaatst, moet hij zijn buitenlandse identificatienummer doorgeven. Dat nummer wordt vervolgens in de rubriek “extern identificatienummer” opgenomen. 

  Afschaffing van het kapitaal

  Het kapitaal van de rechtsvormen die vallen onder het Wetboek van vennootschappen en verenigingen  wordt in de KBO geschrapt, behalve voor nv’s, Europese vennootschappen en Europese coöperatieve vennootschappen. 
   

  Adresaanpassingen in de KBO - 01.01.2019

  Begin januari 2019 werden een aantal actieve adressen in KBO automatisch omgezet. Dat gebeurde naar aanleiding van:

  • de fusies van 15 gemeenten in Vlaanderen (meer info)
  • de nieuwe districtsgrens tussen Antwerpen en Ekeren
  • de wijziging in samenstelling van de bestuurlijke arrondissementen van Henegouwen (meer info)

  Welke gevolgen zijn er voor de KBO-gegevens?

  • De adressen van de geregistreerde entiteiten Natuurlijk Persoon, de geregistreerde entiteiten Rechtspersoon, de vestigingseenheden en de bijkantoren werden automatisch aangepast in de KBO, op voorwaarde dat het adres correct ingeschreven is in de KBO en dat het gelinkt kon worden aan een adres dat officieel erkend is door de gemeente.
  • Deze ambtshalve adresaanpassingen zullen automatisch en kosteloos gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgische Staatsblad, wanneer er hiervoor een publicatieverplichting is voor uw geregistreerde entiteit.

  Kortom: goed nieuws! De geregistreerde entiteit hoeft geen stappen te ondernemen om het adres in de KBO te laten aanpassen, noch om dit te laten publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

  Voor meer info over de adresaanpassingen in de KBO kunt u bij de KBO-helpdesk terecht: helpdesk.kbo@economie.fgov.be.

  De vennootschappen en verenigingen moeten wel nog de statuten aanpassen. Dat kan bij de eerstvolgende statuutswijziging na de publicatie van deze adreswijziging. Meer info over deze verplichting krijgt u bij de FOD Justitie.

  Hervorming van het ondernemingsrecht - 01.11.2018

  De inwerkingtreding op 01.11.2018 van de hervorming van het ondernemingsrecht brengt een aantal belangrijke aanpassingen met zich mee voor de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en haar toepassingen.

  1. Het begrip “onderneming” verdwijnt

   In de KBO wordt het begrip “ondernemingen” vervangen door “geregistreerde entiteiten” of kortweg “entiteiten”. De termen “ondernemingsnummer” en “Kruispuntbank van Ondernemingen” daarentegen blijven behouden.

  2. De termen “ambachts- en (niet-)handelshoedanigheid” verdwijnen

   Als gevolg van het afschaffen van de begrippen handelaar en ambachtsman, worden de hoedanigheden “handelsonderneming”, “niet-handelsonderneming naar privaat recht” en “ambachtsonderneming” die op 31 oktober 2018 actief zijn, omgezet naar een nieuwe hoedanigheid “inschrijvingsplichtige onderneming”. De entiteiten die deze afgeschafte hoedanigheden hadden, krijgen dus automatisch de nieuwe hoedanigheid “inschrijvingsplichtige onderneming” op 1 november 2018.

  3. Het onderscheid tussen het burgerlijke en handelskarakter van de vennootschap verdwijnt

   Rechtsvormen die beginnen met “Burgerlijke vennootschap onder de vorm van”, worden vanaf 1 november 2018 automatisch omgezet naar een rechtsvorm die niet langer verwijst naar het burgerlijke karakter.

  4. Meerdere contactgegevens  kunnen worden ingeschreven in KBO

   Een entiteit kan in de KBO meerdere contactgegevens van hetzelfde type bezitten. Zo kan een entiteit bijvoorbeeld twee of meer e-mailadressen of telefoonnummers hebben. Een ondernemer kan deze ook altijd gratis aanpassen via My Enterprise.

  Laatst bijgewerkt
  11 mei 2021