Table of Contents

  Nieuwe toelating voor ambulante activiteit ten huize van de consument in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – 01.04.2024

  Een nieuwe toelating « Ambulante activiteit ten huize van de consument (Bru Gewest) » en bijhorende ondernemersvaardigheid werden gecreëerd. De registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) van deze nieuwe toelating en ondernemersvaardigheid zal vanaf 01/04/2024 door de ondernemingsloketten gebeuren.

  Twee nieuwe codes werden toegevoegd aan de codetabellen:

  Deze wijzigingen zijn het gevolg van de hervorming van de regelgeving ambulante en kermisactiviteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Meer informatie over deze hervorming van de ambulante en kermisactiviteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Stopzetten van 5 beroepsbekwaamheden met bijhorende toelating – 31.03.2024

  De verplichting om een bewijs van beroepsbekwaamheid voor te leggen voor vijf gereglementeerde beroepen (slager-groothandelaar, droogkuiser-verver, voetverzorg(st)er, masseur/masseuse en dentaaltechnicus) wordt op 31.03.2024 afgeschaft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze verplichting was al eerder afgeschaft in het Vlaamse en Waalse Gewest.

  Ten gevolge daarvan werden volgende beroepsbekwaamheden in codetabel Juridische gegevens op 31.03.2024 stopgezet.

  • 20010 Slager-groothandelaar
  • 20035 Droogkuiser-verver
  • 20303 Voetverzorgster
  • 20304 Masseur / Masseuse
  • 20306 Dentaaltechnicus

  De bijhorende toelatingen werden in codetabel "Hoedanigheid, soort activiteit en toelatingscodes" (XLSX, 119.94 KB) op 31.03.2024 stopgezet.

  • 50145 / 50146 Beroepsbekwaamheid slager-groothandel
  • 50108 / 50109 Sectorale beroepsbekwaamheid droogkuiser-verver
  • 50139 / 50140 Beroepsbekwaamheid voetverzorg(st)er
  • 50141 / 50142 Beroepsbekwaamheid masseur / masseuse
  • 50143 / 50144 Beroepsbekwaamheid dentaaltechnicus

  Ten slotte worden bovengenoemde beroepsbekwaamheden en toelatingen geregistreerd in KBO op 31.03.2024 stopgezet.

  Kapitaalweergave - 15.02.2024

  Sinds 1 januari 2024 hebben CVBA’s geen kapitaal meer.

  Bijgevolg werd voor CVBA's die op die datum actief waren, het kapitaal automatisch omgezet in 0 en is het niet langer zichtbaar in de verschillende KBO-toepassingen, met uitzondering van KBO Select en Public Search, waar het weergegeven kapitaal overeenkomt met 0.

  Voor CVBA's die vóór 1 januari 2024 werden stopgezet, blijft het bedrag van het maatschappelijk kapitaal beschikbaar.

  Nieuwe "reden voor ambtshalve doorhaling": Doorhaling wegens niet-naleving van de UBO-formaliteiten - 29.01.2024

  Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de wet van 5 november 2023 houdende diverse bepalingen inzake economie, kan de KBO-beheersdienst entiteiten die niet hebben voldaan aan de formaliteiten voor het inschrijven of bijwerken van hun gegevens in het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), ambtshalve doorhalen.  

  Code 005 - Doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen, eerder toegevoegd aan de codetabel Redenen ambtshalve acties (XLS, 74.5 KB), kan dus in de KBO worden ingevoerd vanaf 21 december 2023.De ambtshalve doorhaling wordt ingetrokken zodra, volgens FOD Financiën, de nodige formaliteiten zijn vervuld met het UBO-register.  

  Tot slot zijn de doorhalingen en ingetrokken doorhalingen consulteerbaar via de applicaties en diensten die ter beschikking worden gesteld aan overheidsdiensten, het bestand van alle voor hergebruik beschikbare publieke gegevens, en worden ze ook bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

  Is een entiteit het voorwerp van een doorhaling, dan is de informatie ook beschikbaar via de toepassing "Public Search" en de Webservice Public Search.

  Meer informatie over het “UBO-register”

  Wetboek van vennootschappen en verenigingen en wijzigingen van rechtsvormen en functie – 12.01.2024

  De wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen bepaalt dat rechtspersonen met een bepaalde rechtsvorm vanaf 1 januari 2024 van rechtswege worden omgezet naar een andere rechtsvorm.

  De Kruispuntbank van Ondernemingen heeft daarom in de rubriek “rechtsvorm” uitleg toegevoegd over de rechtsvorm van de entiteit naar aanleiding van haar omzetting van rechtswege.

  Bovendien voorziet de voornoemde wet dat, voor commanditaire vennootschappen op aandelen, vanaf 1 januari 2024 de functie van zaakvoerder moet worden gelezen/beschouwd als zijnde een bestuurder wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één zaakvoerder.  
  In dit geval heeft de KBO de functie zoals die moet worden gelezen/beschouwd, de begindatum en, indien van toepassing, de einddatum toegevoegd.  
   

  Nieuwe ondernemingsnummers beginnen nu met 1 – 19.09.2023

  De eerste ondernemingsnummers die beginnen met 1 zijn toegekend!  Vanaf nu krijgen alle nieuwe entiteiten een ondernemingsnummer dat met 1 begint wanneer ze zich registreren bij de KBO. Bestaande entiteiten behouden echter hun ondernemingsnummer dat met 0 begint.

  Nieuwe versie van KBO Select - 23.02.2023

  Op 23.02.2023 is de nieuwe versie van KBO Select beschikbaar. Hiermee kunt u op een eenvoudige, gebruiksvriendelijke en snelle manier met een paar klikken uw eigen lijsten van geregistreerde entiteiten en/of vestigingseenheden samenstellen. Naast betere prestaties en ergonomie is ook de functionaliteit van de applicatie verbeterd.

  Wilt u meer weten? Ga dan naar de KBO Select webpagina's:

  U wilt deze nieuwe versie gebruiken, maar uw dienst heeft nog geen toegang? Vul in dat geval het formulier voor een aanvraag om toegang in en stuur het naar de Beheersdienst van de KBO.

  Nieuwe codes van redenen ambtshalve doorhaling, stopzettingsreden functie en gewijzigde omschrijvingen van codes - 26.01.2023

  Op 26.01.2023 werden twee nieuwe codes toegevoegd aan de codetabel “Redenen ambtshalve acties” (XLS, 74.5 KB). Het betreffen twee nieuwe redenen voor ambtshalve doorhalingen, namelijk “Doorhaling na twee brieven zonder gevolg” (006) en “Doorhaling op basis van een authentieke bron” (007).

  Bij het vaststellen van een foutief gegeven, kan de KBO beheersdienst de entiteit per brief vragen het gegeven te corrigeren. De entiteit krijgt dan 30 dagen de tijd om het gegeven aan te passen.

  Indien de entiteit niet reageert en de KBO-beheersdienst beschikt daarboven niet over een geldig vonnis, een onderzoeksverslag of een proces-verbaal om het gegeven door te halen, zal haar een tweede brief overgemaakt worden. Bij het uitblijven van een reactie zal de KBO beheersdienst 30 dagen na het versturen van de tweede brief het betrokken gegeven doorhalen met als reden doorhaling: “Doorhaling na twee brieven zonder gevolg” (006).

  Indien het onjuiste gegeven een adres betreft dat niet opgenomen is in een authentieke bron van adressen, kan de doorhaling gebeuren 30 dagen na het versturen van de eerste brief met als reden doorhaling: “Doorhaling op basis van een authentieke bron” (007).

  Daarnaast zal aan de codetabel “Juridische gegevens” (XLSX, 173.58 KB), op het tabblad “Reden einde functie” een nieuwe code toegevoegd worden: code “998 - Stopzetting functie”.

  Deze reden voor de stopzetting van de functie kan alleen worden ingeschreven door de beheersdienst van de KBO, en alleen voor specifieke gevallen waarin geen enkele andere reden voor stopzetting van de functie van toepassing is.

  Ten slotte werden omwille van uniformiteitsredenen de omschrijvingen van bepaalde rechtstoestanden, stopzettingsredenen, stopzettingsredenen van functies en ambtshalve acties gewijzigd. De gewijzigde omschrijvingen zijn te raadplegen via de codetabellen “Juridische gegevens” en “Gegevens ambtshalve acties” (XLS, 74.5 KB). De betekenis van de codes blijft ongewijzigd.

  Registratie van alle bijkantoren en hun namen-23.10.2022

  Als gevolg van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 14 september 2022 moet de griffie van de ondernemingsrechtbank voortaan alle adressen van bijkantoren in België van eenzelfde buitenlandse entiteit registreren (rechtsvorm 030).  Ook moet de naam (naam van het bijkantoor of afkorting) van het bijkantoor worden ingeschreven, indien die verschilt van de naam van de entiteit. De naam van het bijkantoor is van het type "004 - Naam van het bijkantoor".

  Het koninklijk besluit van 14 september 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen onder andere ingevolge de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht, werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 oktober 2022 en trad in werking op 23 oktober 2022.

  WVV en aanpassingen op niveau van de rechtsvormen en functies – 10.06.2022

  De wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) heeft een reeks wijzigingen doorgevoerd, die betrekking hebben op rechtsvormen en functies.

  Deze wet voorziet dat vanaf een bepaalde datum sommige rechtsvormen en functies (binnen bepaalde rechtsvormen) anders moeten worden beschouwd/gelezen, zelfs vóór het neerleggen van de statuten om te voldoen aan de bepalingen van het WVV en/of, wat de functies betreft, zelfs vóór het neerleggen van de benoemings- of verlengingsakte.

  Daarom heeft de KBO voor bepaalde rechtsvormen en functies de rechtsvorm/functie toegevoegd zoals die moet worden gelezen/beschouwd, alsook de begindatum van die vorm/functie en, indien van toepassing, de einddatum (alleen voor functies).

  Toevoegen van een link naar de statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden van de authentieke rechtsvormen bij rechtspersonen- 10.06.2022

  Een link naar de databank van de statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden is beschikbaar in KBOwi, My Enterprise, Public Search en Mobile Public Search toepassingen. Hij wordt respectievelijk opgenomen bij de “externe bronnen”, “andere informatiebronnen” en “externe links.

  Deze link verschijnt voor de geregistreerd entiteiten rechtspersonen en verwijst naar de statuten, hun actualisaties (gecoördineerde statuten) en de vertegenwoordigingsbevoegdheden van rechtspersonen tegenover derden, wanneer deze uit notariële akten voortvloeien.

  COSTA: toevoegen van een link naar de statutendatabank (notariële akten)- 28.01.2022

  Vanaf 28 januari 2022 wordt een link aangemaakt die doorverwijst naar de databank “COSTA”. U zal hier de statuten van rechtspersonen en hun actualisaties (gecoördineerde statuten) terugvinden voor zover het notariële akten betreffen die vanaf 01/05/2019 neergelegd werden. Deze nieuwe link wordt toegevoegd aan de KBOwi, My Enterprise, Public Search en Mobile Public Search toepassingen en wordt respectievelijk opgenomen bij de “externe bronnen”, “andere informatiebronnen” en “externe links”.

  Omzetting van de RSZPPO-activiteiten en -hoedanigheden – 22.11.2021

  Naar aanleiding van de fusie die plaatsvond tussen de DIBISS (vroeger RSZ-PPO) en de RSZ, worden de hoedanigheden “00294 - Werkgever RSZ-PPO” (geregistreerd op niveau van de entiteit) en de “RSZPPO-activiteiten” (geregistreerd op niveau van de entiteiten en de vestigingseenheden) vanaf 1 januari 2022 omgezet in RSZ-hoedanigheden en -activiteiten.
  De hoedanigheidscodes “00294 - Werkgever RSZPPO” en de activiteitengroep “005 - PPO001 - RSZPPO-activiteiten” worden op 31 december 2021 stopgezet.

  Bijkantoren in België van een buitenlandse entiteit: nieuwe gegevensindeling en mogelijkheid om meerdere bijkantoren te registreren - 10.09.2021

  De manier waarop bijkantoren geregistreerd worden in de KBO is veranderd. Dat maakt het mogelijk om meerdere bijkantoren voor eenzelfde buitenlandse entiteit (rechtsvorm 030) in te voeren. Dat is nodig om informatie over bijkantoren uit te wisselen met het Europese BRIS-platform (Business Registers Interconnection System).

  Bijkantoren worden geïdentificeerd aan de hand van hun adres. Een bijkantoor kan een naam (naam of afkorting) krijgen, op voorwaarde dat die verschilt van de naam van de entiteit. Er werd een nieuw “type naam”: "004 - Naam van het bijkantoor" gecreëerd.

  De contactgegevens van het bijkantoor worden niet langer bij het bijkantoor geregistreerd, maar bij de overeenkomstige vestigingseenheid.

  Bijkantoren die al in de KBO geregistreerd waren, werden gemigreerd naar de nieuwe gegevensstructuur. De "contactgegevens van het bijkantoor" werden overgebracht naar de overeenkomstige vestigingseenheden.

  Er moet wel opgemerkt worden dat de inschrijving van meerdere bijkantoren en namen van een bijkantoor onderworpen is aan de inwerkingtreding van een koninklijk besluit (KB) tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit besluit is nog niet gepubliceerd.

  Wijziging van de bekendmaking van een buitenlandse entiteit of van een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon - 20.11.2020

  Het proces van bekendmaking van buitenlandse entiteiten en geregistreerde entiteiten natuurlijke personen vereist nu de inschrijving van:

  De registratie van die (aanvraag voor een) hoedanigheid of toelating maakt het mogelijk om de reden voor de bekendmaking van de entiteit in de KBO te kennen.

  De volgende gegevens kunnen niet meer geregistreerd worden:

  Die gegevens houden verband met het toepassingsgebied van de Dienstenrichtlijn en zijn dan ook te beperkend. Alle (aanvragen voor) hoedanigheden/toelatingen moeten in aanmerking komen voor registratie bij de KBO, ongeacht of ze binnen het toepassingsgebied van die richtlijn vallen of niet.

  De KBO schrapt daarom de hoedanigheidscodes "00001-EDRL-dienstverlener" en "00002-niet-EU-dienstverlener" alsook de EDRL-activiteitscode in de codetabellen "hoedanigheid" en "activiteiten".

  Code 019 “Stopzetting van een EDRL - niet-EU-entiteit " wordt ook stopgezet in de codetabellen "rechtstoestand" en "reden van stopzetting van de entiteit".

  Die codes worden stopgezet op 20 november 2020.

  Ten slotte beëindigt de KBO de eerder genoemde hoedanigheden en activiteiten.

  Wijziging “Diensten voor iedereen” - 01.10.2020

  Er werden wijzigingen aangebracht in de Open data bestanden en de Public Search webservices. 

  Zo wordt het adres van de oudste vestigingseenheid niet meer opgenomen als adres van de zetel van de entiteiten natuurlijk persoon. De adressen van de vestigingseenheden van die entiteiten blijven beschikbaar, maar dan in de gegevens van de vestigingseenheid zelf.

  Wijziging van de "Diensten voor iedereen" – 06.07.2020 

  Een aantal van de diensten voor iedereen werden aangepast. Ga voor meer informatie naar de nieuwspagina Public Search en Public Search Mobile.

  Intrekking ontbinding – 29.05.2020

  Wanneer een gerechtelijke ontbinding werd uitgesproken en daarna blijkt dat de voorwaarden van de ontbinding niet werden vervuld, kan een vonnis die gerechtelijke ontbinding intrekken. Daarom spreken we van het intrekken van een ontbinding.

  Sinds 29 mei 2020 kunnen de ondernemingsrechtbanken vonnissen die een gerechtelijke ontbinding intrekken effectief registreren in KBO. Dat gebeurt voor geregistreerde entiteiten rechtspersoon door het inschrijven van een nieuwe gebeurtenis “Intrekking ontbinding” op de rechtstoestand “Gerechtelijke ontbinding of nietigheid”.
  De rechtstoestand en status van de entiteit worden hierdoor gewijzigd: de rechtstoestand en status die geldig waren vóór de inschrijving van de ontbinding worden opnieuw ingeschreven.
  Die nieuwe gebeurtenis is beschikbaar in de codetabel “juridische gegevens”, op het tabblad “Event”.

  Privacyverklaring – 29.05.2020

  U kunt onze verklaring over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer raadplegen via de nieuwe rubriek "Privacyverklaring".  Ze informeert u over de manier waarop de Kruispuntbank van Ondernemingen persoonsgegevens verwerkt, waar ze de gegevens voor gebruikt, wat de rechten van de "betrokkene" zijn en hoe die rechten kunnen worden uitgeoefend.

  Nieuwe rechtstoestand/reden van stopzetting - 07.02.2020

  Buitenlandse entiteiten die in de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd en een bijkantoor in België hebben, kunnen automatisch worden doorgehaald in de KBO wanneer zij in hun oorspronkelijke register worden stopgezet. Die automatische doorhaling gebeurt uitsluitend na een kennisgeving van de stopzetting via het Europese systeem voor de koppeling van handels- of vennootschapsregisters (BRIS).

  Concreet worden in de KBO de volgende verrichtingen uitgevoerd:

  Op de datum van de kennisgeving:

  Daarna volgt een publicatie over die doorhaling in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

  De nieuwe reden van stopzetting en nieuwe rechtstoestand zijn beschikbaar in de codetabel “Juridische gegevens”.

  Vermelding van het kapitaal - 01.01.2020

  Sinds 1 januari 2020 beschikken bvba’s niet meer over kapitaal. Bijgevolg werd het kapitaal van bvba’s die op die datum actief waren, automatisch omgezet in 0. Daardoor is het kapitaal niet meer zichtbaar in de verschillende toepassingen van de KBO, met uitzondering van KBO Select, waar het weergegeven kapitaal 0 is. 

  Voor bvba's die vóór 01.01.2020 stopgezet werden, blijft het bedrag van het geregistreerde kapitaal beschikbaar.

  Wetboek van vennootschappen en verenigingen - 01.05.2019

  Vanaf 1 mei 2019 worden naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verschillende aanpassingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) alsook in haar toepassingen doorgevoerd.

  Rechtsvormen 

  De codetabel “rechtsvormen” is aangepast. Er werden immers nieuwe rechtsvormcodes gecreëerd, terwijl andere stopgezet werden. Sommige afkortingen werden ook gecorrigeerd. Deze aanpassingen zijn beschikbaar in de codetabel “juridische gegevens”, blad “rechtsvormen”. In de Public search werd ook de lijst met rechtsvormen in de module “Opzoeking op naam” aangepast. 

  Wettelijke functies

  Nieuwe codes “wettelijke functies” werden gecreëerd. Deze zijn beschikbaar in de codetabel “juridische gegevens”, blad “functies”. De lijst van personen die gemachtigd zijn om de geregistreerde entiteit te vertegenwoordigen, werd ook aangepast.

  E-mailadres en website 

  Voortaan kunnen rechtspersonen die onder het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vallen, een e-mailadres en website in hun oprichtingsakte (of latere akte) vermelden. Een nieuw veld, “kenmerk” werd gecreëerd om deze e-mailadressen en websites te kunnen onderscheiden van andere (verklarende) gegevens die zonder enige formaliteit via de toepassing My Enterprise of via de ondernemingsloketten ingeschreven kunnen worden. Die informatie is beschikbaar in de codetabel “Contactgegevens”. Die veranderingen zijn enkel zichtbaar in de KBOwi, de webservices en My Enterprise.

  Heropening van de vereffening 

  Bij een deficitaire vereffening en indien blijkt dat een of meer activa vergeten zijn, kan de ondernemingsrechtbank een heropening van de vereffening uitspreken. De rechtspersoon krijgt dan weer rechtspersoonlijkheid. Voortaan kan een geregistreerde entiteit-rechtspersoon die door sluiting van de vereffening werd stopgezet, opnieuw actief worden met de rechtstoestand “Heropening van de vereffening”.  
  Die nieuwe rechtstoestand is beschikbaar in de codetabel “juridische gegevens”, op het blad “Rechtstoestanden".

  Aanpassing van omschrijvingen 

  De term “maatschappelijk” werd in de begrippen “maatschappelijke zetel”, “maatschappelijke naam” en “maatschappelijk kapitaal” weggelaten. Wat de vzw’s betreft, wordt de term “centrum van werkzaamheden” vervangen door “bijkantoor”.

  Inschrijving van de vennootschap in het buitenlands register

  Wanneer een Belgische rechtspersoon zijn zetel naar het buitenland verplaatst, moet hij zijn buitenlandse identificatienummer doorgeven. Dat nummer wordt vervolgens in de rubriek “extern identificatienummer” opgenomen. 

  Afschaffing van het kapitaal

  Het kapitaal van de rechtsvormen die vallen onder het Wetboek van vennootschappen en verenigingen  wordt in de KBO geschrapt, behalve voor nv’s, Europese vennootschappen en Europese coöperatieve vennootschappen. 
   

  Adresaanpassingen in de KBO - 01.01.2019

  Begin januari 2019 werden een aantal actieve adressen in KBO automatisch omgezet. Dat gebeurde naar aanleiding van:

  Welke gevolgen zijn er voor de KBO-gegevens?

  Kortom: goed nieuws! De geregistreerde entiteit hoeft geen stappen te ondernemen om het adres in de KBO te laten aanpassen, noch om dit te laten publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

  Voor meer info over de adresaanpassingen in de KBO kunt u bij de KBO-helpdesk terecht: helpdesk.kbo@economie.fgov.be.

  De vennootschappen en verenigingen moeten wel nog de statuten aanpassen. Dat kan bij de eerstvolgende statuutswijziging na de publicatie van deze adreswijziging. Meer info over deze verplichting krijgt u bij de FOD Justitie.

  Hervorming van het ondernemingsrecht - 01.11.2018

  De inwerkingtreding op 01.11.2018 van de hervorming van het ondernemingsrecht brengt een aantal belangrijke aanpassingen met zich mee voor de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en haar toepassingen.

   • KBO Select
   • KBO Select – Hulp en info
   • een hoedanigheid
   • een toelating
   • een hoedanigheidsaanvraag
   • een toelatingsaanvraag
   • de hoedanigheid 00001-EDRL-dienstverlener
   • de hoedanigheid 00002-niet-EU-dienstverlener
   • EDRL-activiteiten
   • stopzetting van de buitenlandse entiteit, met als reden " Doorhaling wegens stopzetting in een EER-register";
   • stopzetting van het bijkantoor (adres);
   • inschrijving van de rechtstoestand "Doorhaling wegens stopzetting in een EER-register".
   • de fusies van 15 gemeenten in Vlaanderen (meer info)
   • de nieuwe districtsgrens tussen Antwerpen en Ekeren
   • de wijziging in samenstelling van de bestuurlijke arrondissementen van Henegouwen (meer info)
   • De adressen van de geregistreerde entiteiten Natuurlijk Persoon, de geregistreerde entiteiten Rechtspersoon, de vestigingseenheden en de bijkantoren werden automatisch aangepast in de KBO, op voorwaarde dat het adres correct ingeschreven is in de KBO en dat het gelinkt kon worden aan een adres dat officieel erkend is door de gemeente.
   • Deze ambtshalve adresaanpassingen zullen automatisch en kosteloos gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgische Staatsblad, wanneer er hiervoor een publicatieverplichting is voor uw geregistreerde entiteit.
   1. Het begrip “onderneming” verdwijnt

    In de KBO wordt het begrip “ondernemingen” vervangen door “geregistreerde entiteiten” of kortweg “entiteiten”. De termen “ondernemingsnummer” en “Kruispuntbank van Ondernemingen” daarentegen blijven behouden.

   2. De termen “ambachts- en (niet-)handelshoedanigheid” verdwijnen

    Als gevolg van het afschaffen van de begrippen handelaar en ambachtsman, worden de hoedanigheden “handelsonderneming”, “niet-handelsonderneming naar privaat recht” en “ambachtsonderneming” die op 31 oktober 2018 actief zijn, omgezet naar een nieuwe hoedanigheid “inschrijvingsplichtige onderneming”. De entiteiten die deze afgeschafte hoedanigheden hadden, krijgen dus automatisch de nieuwe hoedanigheid “inschrijvingsplichtige onderneming” op 1 november 2018.

   3. Het onderscheid tussen het burgerlijke en handelskarakter van de vennootschap verdwijnt

    Rechtsvormen die beginnen met “Burgerlijke vennootschap onder de vorm van”, worden vanaf 1 november 2018 automatisch omgezet naar een rechtsvorm die niet langer verwijst naar het burgerlijke karakter.

   4. Meerdere contactgegevens  kunnen worden ingeschreven in KBO

    Een entiteit kan in de KBO meerdere contactgegevens van hetzelfde type bezitten. Zo kan een entiteit bijvoorbeeld twee of meer e-mailadressen of telefoonnummers hebben. Een ondernemer kan deze ook altijd gratis aanpassen via My Enterprise.

  Laatst bijgewerkt
  3 april 2024