Geregistreerde entiteiten

Volgende geregistreerde entiteiten (hierna entiteiten genoemd) moeten zich laten inschrijven in de KBO:

 • elke rechtspersoon naar Belgisch recht;
 • elke natuurlijke persoon die in België een onderneming is, met uitzondering van de natuurlijke personen bedoeld in artikel III.49, § 2, 6° en 9° ; namelijk de natuurlijke personen van wie de beroepsactiviteit als zelfstandige bestaat uit het uitoefenen van een of meerdere bestuursmandaten, alsook de natuurlijke personen die in België een activiteit uitoefenen binnen de deeleconomie";
 • elke rechtspersoon naar buitenlands of internationaal recht die in België beschikt over een zetel of een bijkantoor;
 • elke andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die in België hetzij als werkgever aan de sociale zekerheid is onderworpen, hetzij aan de belasting over de toegevoegde waarde is onderworpen of die een onderneming is;
 • elke vestiging, instantie en dienst naar Belgisch recht die opdrachten van openbaar nut of verbonden met de openbare orde uitvoert en over een financiële en boekhoudkundige autonomie beschikt, onderscheiden van die van de rechtspersoon naar Belgisch publiekrecht waarvan ze afhankelijk zijn;
 • elke natuurlijke persoon, rechtspersoon naar buitenlands of internationaal recht of andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die zich moet registreren in uitvoering van bijzondere Belgische wetgeving;
 • elke vestigingseenheid van de bovenvermelde geregistreerde entiteiten.

Het type entiteit bepaalt waar u zich moet inschrijven. Hier vindt u een algemeen overzicht van de diensten tot wie u zich kunt richten voor het inschrijven in KBO:

 • vennootschappen vernoemd in het vennootschapsrecht (nv, bvba, …), internationale verenigingen en stichtingen: griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
 • vzw’s: griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
 • geregistreerde entiteiten natuurlijk persoon met de hoedanigheid “inschrijvingsplichtige onderneming”: erkend ondernemingsloket  
 • de vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid: erkend ondernemingsloket  
 • vestigingseenheden van entiteiten met de hoedanigheid “inschrijvingsplichtige onderneming”: erkend ondernemingsloket
 • vestigingseenheden van vzw's: via My Enterprise of de RSZ (RSZ registreert de vestigingseenheid wanneer er personeel wordt tewerkgesteld)
 • Nederlandstalige onderwijsinstellingen en -activiteiten: RSZ
 • andere entiteiten: contacteer de KBO Helpdesk

Ondernemingsnummer

Elke entiteit krijgt een ondernemingsnummer bij inschrijving in de KBO. Het gebruik van dat nummer is wettelijk verplicht.

Het ondernemingsnummer is een uniek identificatienummer per geregistreerde entiteit, natuurlijke persoon of rechtspersoon. Het bestaat uit 10 cijfers, waarvan het eerste cijfer 0 of 1 is. Het ondernemingsnummer is niet overdraagbaar van de ene entiteit naar de andere.

Uitzonderingen hierop vindt u in het KB van 24 juni 2003 tot vaststelling van de toekenningsregels, de samenstelling en de overdrachtsmodaliteiten van het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Vestigingseenheden

Elke entiteit die verplicht is zich in te schrijven in de KBO moet ook zijn vestigingseenheden laten registreren.

Een vestigingseenheid is elke plaats die geografisch kan geïdentificeerd worden door een adres, waar minstens een activiteit van de entiteit wordt uitgeoefend of van waaruit de activiteit wordt uitgeoefend.

Voorbeelden van vestigingseenheid zijn

 • werkplaatsen,
 • winkels,
 • verkooppunten,
 • kantoren,
 • directies,
 • zetels,
 • agentschappen en
 • filialen.

De activiteiten worden er inschreven met behulp van de NACE-BEL codes.

Vestigingseenheidsnummer

Elke vestigingseenheid krijgt een uniek nummer, verschillend van het ondernemingsnummer.

Het vestigingseenheidsnummer bestaat uit 10 cijfers. Het eerste cijfer is een cijfer van 2 tot 8. Dat nummer is overdraagbaar van de ene entiteit naar een andere, bv. bij een fusie of overname.

Laatst bijgewerkt
9 mei 2019

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Ondernemingen

  Het vervangen van gevaarlijke chemische stoffen – Studie van april 2019

 2. Ondernemingen

  Hervorming van het Wetboek van vennootschappen - Inwerkingtreding op 01.05.2019

 3. Ondernemingen

  Brochure “Zelfstandige worden” – Nieuwe editie