Geregistreerde entiteiten

Volgende geregistreerde entiteiten (hierna entiteiten genoemd) moeten zich laten inschrijven in de KBO.

 • Elke rechtspersoon naar Belgisch recht.
 • Elke natuurlijke persoon die in België een beroepsactiviteit op zelfstandige wijze uitoefent, met uitzondering van de natuurlijke personen bedoeld in artikel III.49, § 2, 6° en 9° van het Wetboek van economisch recht, namelijk de natuurlijke personen van wie de beroepsactiviteit als zelfstandige bestaat uit het uitoefenen van een of meerdere bestuursmandaten, alsook de natuurlijke personen die in België een activiteit uitoefenen binnen de deeleconomie.
 • Elke rechtspersoon naar buitenlands of internationaal recht die in België beschikt over een zetel of bijkantoor.
 • Elke andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die in België hetzij als werkgever aan de sociale zekerheid is onderworpen, hetzij aan de belasting over de toegevoegde waarde is onderworpen of die een onderneming is.
 • Elke vestiging, instantie en dienst naar Belgisch recht die opdrachten van openbaar nut of verbonden met de openbare orde uitvoert en over een financiële en boekhoudkundige autonomie beschikt, onderscheiden van die van de rechtspersoon naar Belgisch publiekrecht waarvan ze afhankelijk zijn.
 • Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon naar buitenlands of internationaal recht of andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die zich moet registreren in uitvoering van bijzondere Belgische wetgeving.

Vestigingseenheden

Een vestigingseenheid is elke plaats die geografisch kan geïdentificeerd worden door een adres, waar minstens een activiteit van de entiteit wordt uitgeoefend of van waaruit de activiteit wordt uitgeoefend. Voorbeelden van vestigingseenheid zijn

 • werkplaatsen,
 • winkels,
 • verkooppunten,
 • kantoren,
 • directies,
 • zetels,
 • agentschappen en
 • filialen.

Voor meer informatie, zie “Gevallen van inschrijving van een vestigingseenheid” (PDF, 534.95 KB)

Voor alle voormelde entiteiten moeten de vestigingseenheden ingeschreven worden.

Waar registreer ik mijn entiteit? 

Hieronder vindt u een algemeen overzicht van de diensten waartoe u zich kunt wenden voor het inschrijven van een entiteit in de KBO:

 • Belgische vennootschappen met een rechtspersoonlijkheid (nv, bv, commanditaire vennootschap ): bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de notaris (voor vennootschappen die zijn opgericht bij authentieke akte en langs elektronische weg) of via de JustAct applicatie (voor vennootschappen die zijn opgericht bij privéakte en elektronisch zijn geregistreerd).
 • Vzw’s, ivzw’s en stichtingen: bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, via de JustAct applicatie (voor vzw’s) of bij de notaris.
 • Buitenlandse vennootschappen met een bijkantoor in België: bij de griffie van de ondernemingsrechtbank.
 • Natuurlijke personen die een beroepsactiviteit als zelfstandige uitoefenen en die een vestigingseenheid in België hebben: bij een erkend ondernemingsloket.
 • Organisaties zonder rechtspersoonlijkheid die een uitkeringsoogmerk hebben (of die in feite uitkeringen betalen aan hun leden of aan personen die een beslissende invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie): bij een erkend ondernemingsloket.
 • Organisaties zonder rechtspersoonlijkheid die geen uitkeringsoogmerk hebben (en geen uitkeringen betalen aan hun leden of aan personen die een beslissende invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie): bij de btw-administratie (indien btw-plichtig) of bij de RSZ (indien als werkgever onderworpen aan de sociale zekerheid).
 • Onderwijsinstellingen (PDF, 269.13 KB): bij de RSZ (indien er personeel wordt tewerkgesteld).
 • Federale overheidsdiensten: bij de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA).
 • de multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen waarvoor een minimumbelasting wordt verzekerd: bij de FOD Financiën - Algemene Administratie Fiscaliteit.

! Vergeet niet om eventuele hoedanigheden en vestigingseenheden van de voornoemde entiteiten door de bevoegde dienst  te laten inschrijven.

Waar laat ik de hoedanigheid van mijn entiteit registreren?

 • De hoedanigheid “inschrijvingsplichtige onderneming”: bij een erkend ondernemingsloket.
 • De RSZ-hoedanigheid: bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
 • De btw-hoedanigheid: bij de btw-administratie.
 • Andere hoedanigheden: raadpleeg onze toepassing My Enterprise die u naar de juiste dienst zal verwijzen. Indien u geen gebruik kunt maken van My Enterprise, contacteer de KBO Helpdesk.

Waar schrijf ik mijn vestigingseenheid in?

 • Vestigingseenheden van Belgische vennootschappen, stichtingen, ivzw’s, buitenlandse ondernemingen, natuurlijke personen die een beroepsactiviteit op zelfstandige wijze uitoefenen: bij een erkend ondernemingsloket.
 • Vestigingseenheden van vzw’s: via My Enterprise of via de RSZ (de RSZ schrijft de vestigingseenheid in wanneer er personeel tewerkgesteld is).
 • Vestigingseenheden van organisaties zonder rechtspersoonlijkheid die een uitkeringsoogmerk hebben (of in feite uitkeringen betalen): bij een erkend ondernemingsloket.
 • Vestigingseenheden die enkel een RSZ-hoedanigheid bezitten: bij de RSZ (wanneer er personeel wordt tewerkgesteld).
 • Vestigingseenheden van onderwijsinstellingen (PDF, 269.13 KB): bij de RSZ (wanneer er personeel wordt tewerkgesteld).
 • Vestigingseenheden van federale overheidsdiensten: bij de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA).
 • Vestigingseenheden van andere entiteiten: raadpleeg onze toepassing My Enterprise die u naar de juiste dienst zal verwijzen. Indien u geen gebruik kunt maken van My Enterprise, contacteer de KBO Helpdesk.

Ondernemingsnummer

Elke entiteit krijgt een ondernemingsnummer bij haar inschrijving in de KBO. Het gebruik van dat nummer is wettelijk verplicht. Het ondernemingsnummer is een uniek identificatienummer dat uit 10 cijfers bestaat en waarvan het eerste cijfer 0 of 1 is.

Het ondernemingsnummer van een entiteit-natuurlijk persoon is niet overdraagbaar van de ene entiteit naar de andere, ook al is deze entiteit een vennootschap die enkel door deze natuurlijk persoon werd opgericht. Een  natuurlijk persoon blijft steeds dezelfde entiteit-natuurlijk persoon en bijbehorend ondernemingsnummer behouden, ook al stopt of onderbreekt hij zijn activiteit of verandert hij van activiteit.

Ook het ondernemingsnummer van een rechtspersoon is niet overdraagbaar van de ene entiteit naar de andere.

Vestigingseenheidsnummer

Elke vestigingseenheid krijgt een uniek identificatienummer, dat verschilt van het ondernemingsnummer. Het vestigingseenheidsnummer bestaat uit 10 cijfers. Het eerste cijfer is een cijfer van 2 tot 8. Dat nummer is overdraagbaar van de ene entiteit naar de andere, bv. bij een fusie of overname.

Laatst bijgewerkt
7 juni 2024