Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

Table of Contents

  Ondernemingen

  Volgende ondernemingen moeten zich laten inschrijven in de KBO:

  • de rechtspersonen naar Belgisch recht;
  • de vestigingen, instanties en diensten naar Belgisch recht die opdrachten van algemeen nut of verbonden met de openbare orde uitvoeren en financieel en boekhoudkundig zelfstandig zijn, onderscheiden van deze van de rechtspersoon naar Belgisch publiek recht waarvan ze afhankelijk zijn;
  • de rechtspersonen naar buitenlands of internationaal recht die in België een zetel hebben of die zich verplicht moeten registreren door de Belgische wetgeving;
  • iedere natuurlijke persoon, die in België als onafhankelijke entiteit een economische* en beroepsmatige activiteit gewoonlijk, hoofdzakelijk of aanvullend uitoefent;
  • iedere natuurlijke persoon, die in België als onafhankelijke entiteit zich verplicht moet registreren door de Belgische wetgeving anders dan deze beoogd door de wetgeving over de KBO;
  • de verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid die zich verplicht moeten registreren door de Belgische wetgeving anders dan deze beoogd door de wetgeving over de KBO;
  • de vestigingseenheden van de bovenvermelde ondernemingen.

  * een economische activiteit uitoefenen: iedere onderneming die in België onderworpen is aan de sociale zekerheid en/of de belasting op de toegevoegde waarde

  Het type onderneming bepaalt waar u zich moet inschrijven. Hier vindt u een overzicht:

  • ondernemingen vernoemd in het vennootschapsrecht (nv, bvba, …), internationale verengigingen en stichtingen: griffies van de bevoegde rechtbank van koophandel en een erkend ondernemingsloket
  • vzw’s: griffies van de bevoegde rechtbank van koophandel
  • ondernemingen - natuurlijke persoon handels-, ambachts- en niet-handelsondernemingen naar privaat recht: erkend ondernemingsloket  
  • vestigingseenheden van handelsondernemingen: erkend ondernemingsloket
  • vestigingseenheden van niet-handelsondernemingen naar privaat recht: erkend ondernemingsloket of via My Enterprise
  • vestigingseenheden van vzw's: via My Enterprise of de RSZ (RSZ registreert de vestigingseenheid wanneer er personeel wordt tewerkgesteld)
  • andere ondernemingen: contacteer de KBO Helpdesk

  Ondernemingsnummer

  Elke onderneming krijgt een ondernemingsnummer bij inschrijving in de KBO. Het gebruik van dit nummer is wettelijk verplicht.

  Het ondernemingsnummer is een uniek identificatienummer per onderneming, natuurlijke persoon of rechtspersoon. Het bestaat uit 10 cijfers, waarvan het eerste cijfer 0 of 1 is. Het ondernemingsnummer is niet overdraagbaar van de ene onderneming naar de andere.

  Uitzonderingen hierop vindt u in het KB van 24 juni 2003 tot vaststelling van de toekenningsregels, de samenstelling en de overdrachtsmodaliteiten van het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

  Vestigingseenheden

  Elke onderneming die verplicht is zich in te schrijven in de KBO moet ook zijn vestigingseenheden laten registreren.

  Een vestigingseenheid is elke plaats die geografisch kan geïdentificeerd worden door een adres, waar minstens een activiteit van de onderneming wordt uitgeoefend of van waaruit de activiteit wordt uitgeoefend.

  Voorbeelden van vestigingseenheid zijn

  • werkplaatsen,

  • winkels,

  • verkooppunten,

  • kantoren,

  • directies,

  • zetels,

  • agentschappen en

  • filialen.

  Vestigingseenheidsnummer

  Elke vestigingseenheid krijgt een uniek nummer, verschillend van het ondernemingsnummer.

  Het vestigingseenheidsnummer bestaat uit 10 cijfers. Het eerste cijfer is een cijfer van 2 tot 8. Dit nummer is overdraagbaar van de ene onderneming naar een andere, bv. bij een fusie of overname.

  Laatst bijgewerkt
  14 september 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

   Steun voor ondernemen in diversiteit

  2. Ondernemingen

   Wat is de impact van de brexit op uw bedrijf?

  3. Ondernemingen

   Ready4Credit – Bereid uw kredietaanvraag voor!