Kmo-observatorium

Opdracht van het observatorium

Het Kmo-observatorium heeft als opdracht:

 • gegevens en informatie verzamelen;
 • kwantitatieve analyses en kwalitatieve studies en analyses maken, zowel evaluatieve als prospectieve;
 • het Belgische kmo-beleid coördineren en verdedigen op het internationale niveau, in het bijzonder bij de Europese Unie en de OESO, en participeren in internationale initiatieven;
 • overleggen met de kmo’s en hun vertegenwoordigers;
 • informatie verspreiden;
 • meewerken aan het federale beleid, met name door het te toetsen aan de noden van de kmo’s.

Organisatie van het observatorium

Het Kmo-observatorium heeft 3 diensten:

 1. Studiedienst

 2. Data-analyses

 3. Internationaal Beleid

Studiedienst

De activiteiten van de Studiedienst zijn:

 • analyseren, op eigen initiatief of op vraag van de overheden, van sociaaleconomische kwesties over de kmo’s en de zelfstandige ondernemers (=> studiefunctie)
 • evalueren van de relevantie van de federale maatregelen en sociaaleconomische reglementeringen voor de kmo’s (=> transversale evaluatiefunctie);
 • meewerken in verscheidene overheidswerkgroepen om er de specifieke kenmerken van de kmo’s en de zelfstandige ondernemers te benadrukken (=> representatiefunctie);
 • bijhouden, organiseren en verspreiden van thematische informatie over de kmo’s en de zelfstandige ondernemers door brochures, informatiesessies, de website … (=> documentatie- en communicatiefunctie).

De Dienst Data-analyses

De activiteiten van de Dienst Data-analyses zijn:

 • identificeren, verzamelen en verwerken van relevante, zowel kwantitatieve als kwalitatieve, gegevens over kmo’s en zelfstandige ondernemers (=> statistische en enquêtefunctie);
 • het beheer en de actualisering van deze gegevens organiseren met het oog op het informeren van de beleidmakers en klanten van de FOD (=> documentatie en informatiefunctie);
 • actief aanwezig zijn in de federale fora waar vragen en onderwerpen over kmo’s en het ondernemerschap behandeld worden (=> vertegenwoordigingsfunctie).

Internationaal Beleid

De activiteiten van de Dienst Internationaal Beleid zijn:

 • behandelen van alle thema’s rond ondernemerschap en kmo’s, die op internationaal vlak aan bod komen (Europese Unie, Benelux, OESO …) en deel uitmaken van de federale bevoegdheidsgebieden (=> expertisefunctie);
 • actief aanwezig zijn in de internationale fora waar vragen en onderwerpen over kmo’s en ondernemerschap behandeld worden (=> vertegenwoordigingsfunctie);
 • verzekeren van het overleg en de coördinatie van de dossiers met de gefedereerde entiteiten en de stakeholders (=> overlegfunctie);
 • verzekeren van de coördinatie en organisatie en de afwikkeling in België van verschillende Europese evenementen rond het ondernemerschap (=> animatiefunctie). 

Publicaties

Boordtabel van de kmo’s en zelfstandige ondernemers

België is een kmo-land. Hoewel daarover wel een brede consensus bestaat, ontbrak tot voor kort een officieel gedetailleerd kmo-rapport.

De Boordtabel van de kmo's en zelfstandige ondernemers gaat niet alleen over onze kleine en middelgrote ondernemingen, maar ook over de ondernemers.

Hoe zien onze kmo's eruit? Gaat het vrouwelijke ondernemerschap er echt op vooruit? Deze onderwerpen en nog anderen worden uiteengezet in dit instrument. Het is zowel een kennisinstrument over de voornaamste economische actoren als een meetinstrument voor het federale kmo-beleid.

Brochures voor kandidaat-ondernemers

Het Kmo-observatorium werkt ook mee aan brochures die de Algemene Directie K.M.O.-beleid verspreidt met algemene informatie voor kandidaat-ondernemers.

Contact

Kmo-observatorium

North Gate, 4de verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel: +32 2 277 62 87
E-mail: kmo-observatorium@economie.fgov.be