Cel Corporate Risk Management

Table of Contents

  De cel Corporate Risk Management (CRM) van de FOD Economie is ondergebracht bij het Bureau van de voorzitter.

  De cel CRM behandelt dossiers met betrekking tot:

  • crisismanagement
  • cyberveiligheid
  • data.

  Crisismanagement

  In het kader van crisismanagement vervult de Cel Corporate Risk Management de volgende functies:

  • ze neemt deel en werkt mee aan vergaderingen, workshops en oefeningen in verband met noodplanning op gebieden die onder de bevoegdheid van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (FOD Economie) vallen
  • ze biedt ondersteuning aan het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) in het kader van de bevoegdheden van de FOD Economie (crisisplanning en crisisbeheer)
  • ze zorgt voor de interne coördinatie (tussen alle algemene directies en stafdiensten) in geval van crisismanagement.

  Cyberbeveiliging

  In de context van cyberbeveiliging moet de FOD Economie "elke redelijkerwijs vaststelbare omstandigheid of gebeurtenis met een mogelijke negatieve impact" op de "beveiliging van netwerken en informatiesystemen" identificeren en beheren. In dat verband oefent de cel Corporate Risk Management de volgende taken uit:

  • intern: ze geeft advies over de informatiebeveiliging binnen de FOD Economie (cyberveiligheid, maar ook papier; toegang tot gebouwen, ...)
  • extern is ze het enige contactpunt met het Centrum voor Cybersecurity België (CCB). Ze communiceert met de andere autoriteiten in het kader van dossiers over cyberbeveiliging.

  Data

  Op het vlak van data staat de cel Corporate Risk Management in voor de volgende taken:

  • ze geeft advies zodat de FOD Economie gegevens kan verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving 
  • ze onderhandelt met institutionele partners over het Belgische standpunt (Europese richtlijnen en verordeningen, enz.)
  • ze zorgt voor de interne coördinatie op het gebied van data strategy en voor de follow-up van politieke beslissingen en beslissingen van betrokken instanties (Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV), FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA), enz.)
  • ze monitort bepaalde specifieke thematische dossiers (transversale projecten, enz.).

  Bent u op zoek naar de contactpersonen voor noodgevallen bij de FOD Economie of hebt u vragen? Neem dan contact met ons op via: corporate_risk_management@economie.fgov.be.