Prijzenobservatorium

Prijsobservatie en –analyse is een van de opdrachten van het Instituut voor de Nationale Rekeningen

Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) is al twintig jaar bevoegd voor het opstellen van de nationale en regionale rekeningen, de rekeningen van de openbare besturen, de statistieken van de buitenlandse handel, de input-outputtabellen en de economische vooruitzichten die vereist zijn voor het opstellen van de economische begroting. In 2009 werden de taken van het INR uitgebreid tot de prijsobservatie en -analyse (wet van 8 maart 2009 , BS van 30.04.2009). 

Daarmee werd een van de punten uit het federale regeerakkoord van 18 maart 2008 gerealiseerd. In hoofdstuk drie van dat akkoord luidt het: “De regering zal een observatorium van de prijzen installeren, bestaande uit de bevoegde nationale instanties, die de verschillende componenten van de eindprijzen aan de consumenten zal onderzoeken (inbegrepen de energieprijzen). In voorkomend geval zal de regering de nodige maatregelen nemen. Dit onafhankelijk raadgevende instrument ten dienste van de regering zal die laatste eveneens in staat stellen een beter zicht op en de nodige informatie over de goede werking of de concurrentievervalsing op de Belgische markt te verwerven”.

In het INR is veel expertise beschikbaar voor prijsobservatie en –analyse

De drie geassocieerde instellingen in het INR beschikken over heel wat ervaring en kennis over de prijzen.

 • De Nationale Bank van België is  mede verantwoordelijk voor het monetaire beleid van de eurozone, dat in de eerste plaats gericht is op prijsstabiliteit.
 • Het Federaal Planbureau dat economische vooruitzichten van ons land opstelt, maakt zowel korte- als lange-termijnvoorspellingen over inflatie.
 • De gegevens voor de index der consumptieprijzen worden verzameld en verwerkt door de de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium. Daarnaast beschikt de FOD Economie over tal van relevante gegevens op micro-niveau via andere algemene directies en diensten zoals Energie, K.M.O-beleid, Economische Analyses en Internationale Economie en de prijzendienst.

De prijsobservatie en –analyse wordt toevertrouwd aan de FOD Economie

De nieuwe opdracht werd toevertrouwd aan de FOD Economie, één van de drie geassocieerde instellingen, van het INR. De resultaten van de werkzaamheden worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van het INR en aan het Wetenschappelijk Comité voor prijsobservatie en –analyse.

Het Prijzenobservatorium realiseert jaarlijks een aantal publicaties

 • drie kwartaalverslagen;
 • een jaarverslag (waarin de analyse van de prijzen van het laatste kwartaal wordt geïntegreerd);
 • thematische rapporten over belangrijke onderwerpen in het domein van de prijzen, die het INR op eigen initiatief onderzoekt;
 • punctuele analyses op vraag van de bevoegde ministers (de ministers bevoegd voor Economie, Consumentenbescherming, Kmo’s en Zelfstandigen).

In de verslagen besteedt het Prijzenobservatorium aandacht aan de totale inflatie en aan het prijsstijgingstempo en de bijdrage tot de inflatie van elk van de vijf grote productgroepen:

 • energiedragers,

 • bewerkte levensmiddelen, 

 • niet-bewerkte levensmiddelen,

 • diensten en

 • ten slotte industriële, niet-energetische goederen.

Voor elke productgroep wordt eerst de inflatie in België toegelicht en wordt het verloop van de consumptieprijzen vervolgens vergeleken met dat in de buurlanden.

Uitbreiding van het onderzoeksdomein 

Uit de wet van 3 april 2013 blijkt dat het Prijzenobservatorium onderzoek kan uitvoeren vanuit de invalshoeken prijsverloop, prijsniveau, marges en tenslotte marktwerking. Het spreekt voor zich dat het Prijzenobservatorium deze verschillende benaderingen zoveel mogelijk zal integreren in zijn toekomstige verslagen.