De varkensindex

Doel, berekeningswijze en publicatieprocedure

Het enige doel van de varkensindex bestaat erin een beeld te geven van overmatige schommelingen van de kosten (hoofdzakelijk de voederkost, maar ook de kosten voor de aankoop van biggen bij mestvarkensbedrijven) en van de inkomsten van varkenshouders. Gezien niet alle kosten in aanmerking worden genomen laat de index niet toe om er conclusies aan te verbinden over de globale rendabiliteit van de varkenshouder.

Alhoewel de varkensvleesmarkt bij uitstek een Europese markt is, was het niet mogelijk voor andere netto-exporterende landen een varkensindex uit te werken door een gebrek aan internationaal vergelijkbare gegevens.

Onder impuls van de ketenwerkgroep varkensvlees werd deze varkensindex in mei 2016 uitgewerkt door de FOD Economie, dit in samenwerking met een technische werkgroep. In deze werkgroep zetelden vertegenwoordigers van de FOD Economie, de landbouworganisaties, de voedingsindustrie en de detailhandel.

Vier technische vergaderingen hebben geleid tot een eindverslag (PDF, 140.56 KB) dat werd goedgekeurd door alle leden van de werkgroep.

De betrokken partijen keuren goed:

  • de voorgestelde gegevensbronnen en
  • de berekeningswijze

De FOD Economie verbindt zich ertoe een vereenvoudigde ratio voor fokvarkensbedrijven, mestvarkensbedrijven en gesloten bedrijven:

  • te berekenen en
  • maandelijks ter informatieve titel te publiceren

De publicatie omvat:

  • de grafieken zoals opgenomen in het eindverslag alsook
  • de onderliggende gegevens.