Nationale strategie voor markttoezicht

Deze nationale strategie voor markttoezicht is opgesteld overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EU) 2019/1020.

De nationale strategie draagt bij tot een consistente, alomvattende en geïntegreerde benadering voor markttoezicht en handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie op het Belgische grondgebied. Bij het opstellen van de nationale strategie voor markttoezicht wordt rekening gehouden met alle sectoren die onder de harmonisatiewetgeving van de Unie vallen, en alle stadia van de producttoeleveringsketen, waaronder de invoer en digitale toeleveringsketens.

De nationale strategie word opgesteld en meegedeeld door het “Single Liaison Office” (SLO). Dit verbindingsbureau werd opgericht in het kader van de Europese Verordening (EU) 2019/1020 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten, en maakt deel uit van de dienst Verbindingsbureau.

Het SLO staat in voor de coördinatie tussen de verschillende nationale markttoezichtautoriteiten en de vertegenwoordiging van het gemeenschappelijk standpunt op EU-niveau. Het bureau assisteert ook bij de samenwerking tussen markttoezichtautoriteiten in verschillende lidstaten indien wederzijdse bijstand wordt verzocht.