De gebouwen van de FOD zijn momenteel niet toegankelijk voor het publiek. Maar onze diensten blijven uiteraard operationeel en bereikbaar via telefoon of e-mail. Hebt u geen specifieke contactpersoon, richt u dan tot ons Contact Center 

Visie

In de komende 6 jaar is de FOD Economie, geïnspireerd door de waarden respect en uitmuntendheid,  van plan een gezamenlijke strategie te ontwikkelen ten dienste van de spelers op de goederen- en dienstenmarkt. Onze FOD heeft de ambitie om binnen de federale administratie de spil te worden van de regulering en de coördinatie van de beleidslijnen en van de governance van de interne markt, zowel wat de interne als externe aspecten ervan betreft, en dit in permanente dialoog met de gewesten.

De bestuursovereenkomst

De bestuursovereenkomst is een nieuw instrument, ingesteld door de federale regering, om de kwaliteit en de prestaties van de overheidsdiensten te waarborgen. Zoals de naam aangeeft, gaat het om een echte, ondertekende overeenkomst tussen de voogdijminister en zijn bestuur. Ze bindt dus beide partijen: het bestuur engageert zich om de door zijn minister goedgekeurde doelstellingen te halen en de minister verbindt zich ertoe de acties van het bestuur zo goed mogelijk te ondersteunen. De bestuursovereenkomst blijft drie jaar geldig en wordt driemaandelijks gemonitord. De managers-mandaathouders (voorzitter, directeurs-generaal, stafdirecteurs) worden jaarlijks geëvalueerd via een controle van de realisatie van de overeenkomst.

In zijn bestuursovereenkomst bevestigt de FOD Economie zijn opdracht, definieert hij zijn visie, stelt hij zijn waarden voor, structureert hij zijn strategische hoofdlijnen en doelstellingen en lijst hij de prioritaire acties van zijn voogdijministers op. Vervolgens zet de FOD ze om in operationele doelstellingen, acties of projecten die in elke algemene directie door indicatoren (KPI’s) worden gemeten.

Als onmiskenbaar instrument voor strategische sturing en follow-up zorgt de bestuursovereenkomst voor een grotere verantwoordelijkheid en mobilisering van de medewerkers met het oog op een effectieve en efficiënte verwezenlijking van de opdracht van de FOD.

 

De bestuursovereenkomst downloaden